Consolvo er entreprenør for arbeidene.

Høytrafikkerte strekninger

E6 Sluppen Viadukt og fylkesvei 6690, som viadukten bærer over, er gjennomsnittlig trafikkert av henholdsvis 22 500 og 15 000 kjøretøy.  
 
– Dette er svært trafikkerte og viktige strekninger, og selv om vi prøver å begrense konsekvensene for trafikantene, så krever anleggsgjennomføringen av vedlikeholdsarbeidene at det blir noen begrensninger. Det er helt nødvendig vedlikehold som skal gjøres, sier byggeleder Jan Morten Lunde i Statens vegvesen.

Trafikkavvikling mens arbeidene pågår

Trafikken vil gå i to innsnevrede felt over brua med redusert hastighet, samtidig som det arbeides på en side av gangen. I fasen med legging av membran, asfalt og montering av fuger, er det planlagt manuell dirigering og nattarbeid.  

Det gjøres oppmerksom på at påkjøringsrampen fra Bratsbergvegen stenges i hele anleggsperioden for å avlaste trafikk inn på viadukten. Avkjøringsrampen mot Nydalsbrua holdes åpen. 
 
I korte perioder må ett felt på fylkesvegen under brua stenges på grunn av støping av kantdrager. Dette av sikkerhetshensyn. Gang- og sykkelvegen under brua vil sikres med belyst gangtunnel mens arbeidene pågår. 

– Det er omfattende arbeider som skal gjøres, og da er det ikke til å unngå at det får trafikale konsekvenser. Vi vil ha et høyt fokus på sikkerhet for trafikantene og arbeiderene. Vi forventer tilnærmet normal trafikkflyt utenom rushtiden, men når det er rush bør trafikanter planlegge for at det tar lengre tid enn normalt, presiserer Lunde.

Følg med på trafikkinformasjon  

I og med at det vil bli forandringer i trafikkavviklingen underveis i prosjektet oppfordres trafikantene til å følge med på oppdatert trafikkinformasjon på  www.175.no eller i appen  Vegvesen Trafikk