Den 6. april i år, sendte Norges Lastebileier-Forbund (NLF) et brev til Statens vegvesen (SVV) som tok for seg problemstillingen, som nevnt overfor. Slik det er i dag, får underentreprenørene som hovedregel kun justert prisene sine én gang i året, før neste vintersesong. 

Kan ikke gripe inn 

SVV, svarte nylig på henvendelsen fra NLF, og avslutningsvis skriver de at: 

 «Statens vegvesen har forståelse for den vanskelige situasjonen. Våre kontrakter regulerer kun forholdet mellom SVV og vår egen kontraktspart. Vi har derfor ingen anledning til å gripe inn i kontraktsforhold mellom hovedentreprenør og deres underentreprenører.»   

Nye utlysninger 

I følge vegvesen.no skal det nå lyses ut anbud på seks driftskontrakter med oppstart 1. september 2023. Dette omfatter 2.100 km veg (inkl g/s-veg) med en foreløpig antatt kontraktssum på 3.000 millioner kroner.   

NLF frykter at det kan bli vanskelig å finne folk til å ta oppdragene. 

– Vil kunne medføre konkurser

Den økonomiske situasjonen for de som påtar seg oppgave som underleverandør på driftskontrakter er sterkt preget av de ekstreme økningene på blant annet dieselprisen vi har sett siden høsten 2021.  

– Disse får som kjent ikke kompensert økningene like hyppig fra sin oppdragsgiver (hovedentreprenør) som hovedentreprenøren selv får kompensert fra Statens vegvesen, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Det betyr at de må ta kostnadsøkningen på egen regning.

– Dette er neppe intensjonen fra Statens vegvesen, og heller ikke holdbart, og vil kunne medføre konkurser og at vinterdriftskontrakter ikke blir utført som forventet. Det synliggjør også en svært uheldig risikofordeling mellom kontraktspartene, sier, Mo  

Kan få konsekvenser 

Videre påpeker Mo at konsekvensen av at underleverandørene ikke får kompensert, kan bli at de ikke ønsker, eller kan, levere tilbud om å utføre selve jobben på veien.  

NLF ber derfor om en redegjørelse for hvordan Statens vegvesen tenker å følge opp og sikre at også underentreprenørene får del i de kompensasjonsordningene som det eventuelt legges til rette for i anbudsutlysningen, med påfølgende kontraktsinngåelser, med oppstart 1. september 2023.