Det foreslås blant annet å øke bevilgningen til drift og vedlikehold av riksveiene med 640,6 millioner kroner. 

Gode nyheter 

Dette forslaget mener de vil innebære økt vedlikehold på riksveier og bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Aktuelle vedlikeholdstiltak er økt dekkelegging, dreneringstiltak, tiltak på broer og belysning. Deler av økningen vil gå til gjenstående utbedringsarbeider etter ekstremværet «Hans» i august 2023 og til å utbedre skader på veinettet etter ekstremvær i Nord-Norge i januar 2024. 

– Riksveinettet er viktig for bosetting og næringsliv i hele landet. Regjeringen foreslår derfor å styrke bevilgningen til drift og vedlikehold. Totalt vil vi bruke over 10 milliarder kroner til dette i år, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i en pressemelding. 

Norges Lastebileier-Forbund mener at dette er gode nyheter. Spørsmålet er om det er nok. 

– Vedlikeholdsetterslepet er altfor stort, og veiene som er sjåførenes fabrikkgulv er ikke trygge. De fortjener et godt arbeidsmiljø, og da trenger vi styrket innsats for å hente inn et stadig økende etterslep. 640 millioner er dessverre ikke nok, men det er en betydelig sum penger som bør gi reell effekt, sier administrerende direktør i NLF, Knut Gravråk. 

Reduserer bevilgningene til trafikant- og kjøretøytilsyn 

Bevilgningen til trafikant- og kjøretøytilsyn foreslås redusert med til sammen 80 millioner kroner. Posten dekker lønns- og driftsutgifter på trafikant- og kjøretøyområdet. De begrunner dette med at Statens vegvesen (SVV) har gjennomført effektiviseringstiltak innenfor brukertjenester blant annet gjennom økt bruk av selvbetjeningsløsninger.

I tillegg har SVV hatt innsparinger på posten knyttet til ledige stillinger, etablering av ny kontrollstasjon i Porsgrunn og enkelte andre tiltak. På andre områder har det vært behov for å øke kapasiteten og bemanningen, blant annet i utekontrollen, tilsynsavdelingen, kjøretøyavdelingen og krimavdelingen. Samlet sett reduseres det totale bevilgningsbehovet på posten. 

NLF mener at de ikke burde kutte i bevilgningen, men heller bruke dem til noe mer nyttig. 

– I stedet for å redusere summen burde disse 80 millionene bli brukt på økt kontrollaktivitet og styrke utekontrollen ytterligere for å følge opp regjeringens handlingsplan mot sosial dumping i transportnæringen, avslutter Gravråk.