NLF

KMV-nytt, nr 10, 2018

Endring i forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

§3.Vilkår for utstedelse av HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen

Første ledd skal lyde:

Det er et vilkår for utstedelse av HMS-kort at pålagt registreringsplikt til ett eller flere av følgende offentlige registre er oppfylt:

  1. Enhetsregisteret
  2. Det sentrale folkeregister
  3. Merverdiavgiftsregisteret
  4. Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret
  5. Opplysningsplikten til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6 (Tidligere, nr 5: Rapporteringsplikten etter likningsloven § 5-6.)

 

§ 4 Arbeidsgivers plikter

Første ledd skal lyde:

Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha HMS-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av Arbeidstilsynet. (Tidligere: … utpekt av departementet.)

 

§ 6.Kortutsteders plikter

Første ledd skal lyde:

Arbeidstilsynet er å anse som behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven. Ved utstedelsen av HMS-kort opptrer kortutsteder på vegne av Arbeidstilsynet

(Tidligere: Departementet er å anse som behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven § 2 nr. 4. Ved utstedelsen av HMS-kort opptrer kortutsteder på vegne av departementet.)

    

Oslo. 3. september 2018

NLG, v/Inge Børli

Tidligere nyhetsbrev kan leses her.