NLF

Kielseminaret 2016: Fortsatt plasser igjen

Hvordan vil Norges transportnæring se ut i fremtiden? Svaret får du under årets Kielseminar 15. - 17. januar. Hvis du skynder deg kan du fortsatt sikre deg en plass.

Ikke påmeldt? Gjør det her!

2016 vil bli et svært viktig år for lastebileiere. En ny veipakke står på trappene i EU. Dette bringer med seg endringer i reglement som påvirker transportører i hele Europa. Den 29. februar vil et forslag til plandokument i Nasjonal transportplan 2018-2029 legges frem. Diskusjonen rundt viktige punkter, som blant annet hvilke hovedfartsårer mellom øst og vest som skal prioriteres, er allerede i gang. Du kan bevitne en av disse under vårt seminar når vi inviterer nestleder i Transportkomiteen Eirik Sivertsen og statssekretær i Samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen til debatt.

Storsatsing innen arbeidsmiljø

Arbeidstilsynet vil også fortelle om sin særskilte satsing mot transportbransjen i 2015, som intensiveres ytterligere i år. Målet er å redusere brudd på arbeidsmiljøloven i Norge, som blant annet innbefatter minstelønn for alle som transporterer gods i Norge.

Slik blir innholdet:

Fredag 15.1.16

11.00 - Møtestart og velkomst

11.20 - EUs arbeid med ny vegpakke

Adgang til markedet, kabotasje, kombinerte transporter, yrkessjåfør-kompetanse, kjøre- og hviletid, veiprising, krav til varebiler mm. Delegasjonsleder Michael Nielsen, IRUs EU-delegasjon i Brussel

12.05 - Arbeidstilsynets transportsatsing

Erfaring med økt tilsynssatsing, trepartssamarbeidet, tilsyn og kontroll av minstelønn/allmenngjort tariffavtale. Regiondirektør Kjell Haugen, Arbeidstilsynet

12.25 - Transport av gods på vei – status og muligheter

Administrerende direktør Geir A. Mo

12.40 - Politisk debatt: Nasjonal transportplan – ny runde rundt hjørnet

Godstransportanalysen – hvordan ser virkeligheten ut nå, etter at analysen er gjort? Hvilke viktige grep må tas i transportpolitikken?

- Veiinvesteringer, veivedlikehold, Veiselskapet, Vegtilsynet, Nestleder i Transportkomiteen, Eirik Sivertsen, Ap, møter statssekretær Tom Cato Karlsen.

13.30 - Lunsj

14.30 - Statens vegvesens satsing på tilsyn og kontroll

Gir nye verktøy mer effektive kontroller? Muligheter med ny veistasjon i Åsane. Jan Tore Odd, avd.direktør, Trafikant- og kjøretøyavd., SVV, Region vest

14.50 - Transportkjøpernes krav og forventninger til transportøren

15.10 - Profesjonalisering av transportør – Hva kan NLF og samarbeidspartnerne bidra med?

NLFs Markedsavdeling - ISO-sertifisering, KMV, PRS, Fair Transport, Kjell Olafsrud

Transportkompetanse, Statoil, IF, Nordea, Dekkmann, Telenor.Kompetanseheving, kalkyler, kvalitativt gode innsatsfaktorer, hensiktsmessige tjenester, riktige priser

16.30 - Pause

16.45 - Miljø og klima – har vi løst utfordringene i veitransporten? Seniorrådgiver næringspolitikk Thorleif Foss

17.15 - Tema Juss NLF-Advokatene

17.45 - NLF i 2016 Administrerende direktør Geir A. Mo

18.00 - SLUTT DAG 1

20.30 - Middag i Restaurant Grand Buffet, forut på Dekk 6.

Lørdag 16.1.16

14.00 - ITS-utviklingen: hvor går veien? – selvkjørende kjøretøy mm. Daglig leder Trond Hovland, ITS Norge

14.20 - Teknisk time

Jan-Yngvar Tømmerholt, leder NLFs tekniske faggruppe, Elin Nordby, SVV Vegdirektoratet

  • Økt vogntogvekt – fordel for hvem? Praktiske konsekvenser?
  • Modulvogntog – permanent ordning – hvilken løsning passer best for meg? - Hvor kan jeg kjøre og ikke minst, hvor skal jeg parkere?
  • Snart 2. sesongen med krav til vinterdekk – hvilke erfaringer har vi og hva sier bergerne?
  • Elektronisk stabilitetskontroll på tilhengere – hvordan passer det i hverdagen?
  • Kjøring med lengde/bredde/vekt utover normaltransport.

15.30 - Pause

15.45 - Gruppearbeid:

  • Sikkerhet – tunneler, opplæring, holdninger, praksis, kontroller, fysiske tiltak
  • Kompetanse – revisjon av yrkessjåførdirektivet – hva mener vi det er viktig å spille inn overfor EU ifm revisjon av regelverket.
  • NLFs nye veipolitiske hefte – drøfte evt endringer i policy. Grupper med ulike tema i hver gruppe

16.45 - Presentasjon av gruppearbeidet: Tre grupper presenterer sine konklusjoner

17. 00 - Oppsummering og møteslutt

21.00 - Middag i Oceanic à la Carte, akter Dekk 6.

Søndag 17.1.16

10.00 - Ankomst Oslo

Vel møtt!

Påmeldingsskjema finner du her