NLF

Nyhetsbrev 27. mars 2014

Dette nyhetsbrevet fra NLF sentralt inneholder nytt fra de to siste ukene. Nyhetsbrevet sendes direkte til alle medlemmer i NLF som står oppført i medlemsregisteret med en epostadresse, samt alle ansatte i NLFs administrasjon sentralt og alle region-/distriktssjefer.

NLF-kortet
I disse dager vil alle medlemsbedrifter motta det nye NLF-kortet som også kan brukes av alle ansatte. Kortet er det synlige bevis på at man jobber i en bedrift som er medlem i NLF og at man har rett til de tilbud NLF har forhandlet frem på vegne av sine medlemmer og deres ansatte. Målet er at alle ansatte i NLFs medlemsbedrifter skal få sitt personlige kort. Det krever at bedriftene registrerer navn på ansatte i NLFs medlemsregister, noe vi håper å kunne gjennomføre neste år. Med utsendelsen av NLF-kortet er det også informasjon fra samarbeidspartnere, medlemstilbud generelt og oblat som viser at kontingent for 2014 er betalt.

Åpen høring i transportkomiteen
I forbindelse med Ap’s Dok.8-forslag, hvor regjeringen ble utfordret på tiltak mot kriminalitet og sosial dumping innen transportsektoren, var de tunge aktørene i bransjen invitert til en åpen høring i transportkomiteen. Adm. direktør Geir A. Mo og kommunikasjonssjef Kari B. Ågotnes representerte NLF. Geir vektla i sitt innlegg at kilden til problemene er lovlig og ulovlig kabotasjekjøring, og at det er her tiltakene må settes inn. I tillegg nevnte han flere andre enkelttiltak som vil være avgjørende fremover. Ikke uventet var det NLF som fikk flest oppfølgingsspørsmål. Til orientering blir åpne høringer overført direkte via Stortingets nettside.

Faggruppemøte
Faggruppen for Distribusjon, langtransport og ADR møttes i Oslo tirsdag denne uken. På agendaen stod:

  • Krav til ID-kort i havner, oljebaser og på byggeplasser
  • Muligheter for å få til en løsning med færre ID-kort
  • Hvordan NLF kan bidra med informasjon om kjøreforhold mv i Norge vinterstid overfor utenlandske transportører
  • Transport av farlig gods med ferger
  • Ev. endringer i prøven på ADR-kurset samt evaluering av prøveresultater
  • Merking av tunneler for ADR-transporter
  • Kjøre- og hviletidsreglene
  • Bransjestandard for varelevering
  • Orientering om prosjektet På riktig side

Faggruppen ble også enig om hovedpunktene for programmet for fagseminaret 20. september. Referat fra møtet vil bli distribuert så fort det foreligger.

Fylkesårsmøter
Fylkesårsmøtene er i gang; det har vært flere møter allerede. Det meldes om stort engasjement og hyggelig stemning så langt, og NLFs medlemmer virker fornøyde med innholdet som ligger i programpakka. Fylkesårsmøtene er viktige både som faglige og sosiale arenaer, og det er svært inspirerende å se hvordan nye tanker og idéer meisles ut rundt omkring i landet. La det gode arbeidet fortsette til helgen når ytterligere seks fylker samles til årsmøte.

NLF i media
Naturlig nok har saken om differensiert arbeidsgiveravgift krevd mye ressurser internt. Det har vært et veldig høyt trykk på denne saken, både fra medlemmer, media, bransjeaktører og andre interessenter. Sakens spesielle natur krevde grundig research og informasjonsinnhenting før vi tok noen steg utad. NLF sendte ut pressemelding 18. mars. Media var ganske aktive og det ble en del oppfølging og intervjuer. Overleveringen av kabotasjerapporten i går skapte også mye blest. Forbundsleder Per Madsen satt i arbeidsgruppa som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Geir var med i debatt på NRK P2 sitt program Ekko, hvor tema var norsk veistandard. I tillegg har forurensning i Oslo-gryta vært et tema, og Geir tok et NRK-intervju på sparket vedrørende forslaget om ekstraavgift på tunge kjøretøy i såkalte lavutslippssoner. Fortsatt er det mange forespørsler om stort og smått fra medier, alt fra brøyteregler til reindrift.

NLF og store fora
Det har vært mange konferanser i det siste, og NLFs folk er ønsket som foredragsholdere. Både på Trafikksikkerhetskonferanse i Bodø, Spekterkonferansen her i Oslo og NHO Transport sitt seminar om sikkerhetskultur – gods, var NLFs folk tilstede og presenterte innspill, budskap og tanker om næringen. I tillegg har NLF hatt sin årlige tariffkonferanse. Det var rekorddeltakelse, og folk var veldig fornøyde. Ansvarlig for konferansen, advokat Robert Aksnes, mente likevel konferansen burde ha tiltrukket seg enda flere på grunn av de gode foredragsholderne som pratet om meget aktuelle temaer.

Vi avslutter med å minne om at vi venter spent på regionenes aktive arbeid for å finne kandidater til «NLFs Transportørpris» og «Bransjeentusiasten» som ble omtalt i forrige nyhetsbrev.

Innspill til nyhetsbrevet, lastebil.no eller saker som bør omtales i medlemsbladet? Send en e-post.

Hilsen NLF
v/ Kari Brun Ågotnes