NLF

EKSTRA: Nytt fra NLF – uke 41, 2020

Vi har i det siste mottatt henvendelser fra medlemmer om et NLF-medlemskap som vekker bekymring. Vi er glade for at dere bryr dere og tenker NLFs beste. Vi ønsker derfor å informere om at vi allerede er i gang med å håndtere denne saken. Resultatet vil foreligge om kort tid og vil bli behandlet i tråd med forbundets vedtekter. 

Alle søknader om medlemskap i NLF blir behandlet på lik linje, basert på de vedtektene og etiske standarder våre medlemmer har vedtatt på NLFs landsmøte. Først når kravene er oppfylt, trer medlemskapet i kraft. Alle medlemsbedrifter kan søke om å bli Fair Transport-sertifisert. Sertifiseringen gis når alle 38 vilkår er oppfylt. Både medlemskap og sertifisering er basert på en likeverdig behandling, ut fra på forhånd definerte kriterier. Slik sørger vi for at alle søkere behandles likt og med forutsigbarhet.

Henvendelsene det siktes til innledningsvis, gjelder en medlemsbedrift som også er Fair Transport-sertifisert. Basert på informasjon og tips, pågår det undersøkelser for å sjekke om tidligere oppgitt dokumentasjon er korrekt og i tråd med den virksomhet som utøves. Vår prosess foregår på en dokumenterbar måte og etter gitte retningslinjer.

Medlemsbedriftene i NLF har satt som krav for medlemskap at lover, regler og våre etiske retningslinjer skal følges. Dette for at norske transportører skal sikres like konkurransevilkår. Medlemskapet er frivillig, og fører med seg rettigheter, fordeler og forpliktelser. Forpliktelsene gjelder fra inngåelsen av medlemskapet og så lenge man er medlem.

NLF arbeider hver eneste dag for å legge til rette for best mulige rammebetingelser for norsk godstransportnæring. Vi takker igjen for at dere følger med og tipser oss. Sammen står vi sterkere!