NLF

Korona-status fra NLF 12.03.20

 NLF tar dette på aller høyeste alvor. Vi har satt krisestab og evaluerer situasjonen fortløpende, forteller administrerende direktør Geir A. Mo.

Han oppfordrer alle medlemsbedrifter til å tenke langsiktig og holde hjulene i gang.

– Jo mer samfunnet stenger ned, jo viktigere blir innsatsen som lastebilnæringen utfører. Nå er det viktigere enn noen gang å holde hodet kaldt og fortsette å levere de tjenestene som kundene etterspør, samt å vurdere å frigjøre ressurser til å bidra der det trengs.

Retningslinjer for transportbedrifter

Mo opplyser samtidig om noen enkle retningslinjer som bør iverksettes av alle transportbedrifter.

Risikovurdering av smittefare

For å hindre potensiell smitte, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig i helse- og omsorgstjenesten og andre arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.
Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare.
Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Reiser bør inngå i risikovurderingen

Arbeidsgiver må også gjøre en risikovurdering av jobbreiser, samt ha oversikt over eventuelle private reiser for å kunne risikovurdere tilbakekomst. På Folkehelseinstituttets nettsider finner du reiseråd i forbindelse med det nye koronaviruset.
Reiserådene bør benyttes og følges nøye av virksomheter som har medarbeidere i de aktuelle områdene hvor det er utbrudd. Medarbeidere som befinner seg i slike områder bør registrere seg i Utenriksdepartementets ordning for reiseregistrering:   reiseregistrering.no

Følg råd fra helsemyndighetene

Med god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak, spesielt i helsetjenesten, vil risikoen for stor smittespredning kunne reduseres.
Situasjonen er under utvikling og Folkehelseinstituttet følger den nøye. Her finner du oppdatert informasjon fra de norske helsemyndighetene om koronaviruset:
www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

Permittering

For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art.

Les mer om permittering

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering. NAV har informasjon om arbeidsgivers lønnsplikt i og etter varslingsperioden, samt rett til dagpenger under permittering.

Les mer om permitteringer som følge av coronaviruset på nav.no

Søknad om overtid

Stort frafall av arbeidstakere grunnet sykdom/karantene, vil kunne medføre økt arbeidspress på gjenværende arbeidstakere. I slike tilfeller må virksomheten enten avtale utvidet overtidsarbeid med fagforening eller søke Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan maksimalt tillate 25 overtidstimer per uke. Samlet arbeidstid kan likevel ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker.

Søk om utvidet overtidsarbeid

I ekstraordinære situasjoner, åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som foretas for å «avverge fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderingen må arbeidsgiver selv foreta, og bestemmelsen betinger ingen søknad til Arbeidstilsynet.

Sykefravær

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

  • Informere sjåførene om hvilke tiltak de bør gjøre for å unngå smitte (minimere kundekontakt, håndhilsing, ha god håndhygiene m.m.).
  • Sørge for at bedriften har fungerende rutiner for å sikre at sjåfører som er smittet, vil gå i karantene, slik at de ikke blir smittebærere.

Fra nå av vil det komme daglige nyhetsbrev med statusoppdatering til samtlige medlemmer om hvordan koronakrisen håndteres.

NLF kartlegger status hos bedriftene

En spørreundersøkelse blir nå sendt ut til NLFs medlemsbedrifter for å kartlegge situasjonen i transportnæringen. Videre vil det bli sendt ut ukentlige undersøkelser i tiden som kommer.

– Det er veldig viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsene. For å finne de beste tiltakene for medlemmene våre, må vi vite hvor skoen trykker, sier NLF-direktøren.

Undersøkelsen skal også kartlegge hvor store deler av medlemsmassen som utfører samfunnskritiske oppgaver.

Undersøker muligheter for å lette på det økonomiske trykket

Det arbeides nå sammen med NLFs hovedsamarbeidspartnere om løsninger for å hindre unødvendige økonomiske belastninger på medlemsmassen. Detaljene rundt dette utarbeides nå og vil bli offentliggjort i begynnelsen av neste uke.

Permitteringer og sykemeldinger

Informasjon om hvordan bedrifter skal forholde seg til permitteringer kommer fredag, etter at det blir klart hva myndighetenes tiltakspakke innebærer.

Juridisk assistanse

Er du NLF-medlem og har behov for bistand fra NLF-advokatene? Ta kontakt på telefon   +47 950 33 200.

Generell informasjon om koronavirus:

Klikk her for å få svar på de mest vanlige spørsmålene.

  • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
  • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
  • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.
  • Ikke ring 113 hvis det ikke er akutt nød.