NLF

Korona-status fra NLF 13.03.20

Dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene

Statens vegvesen innfører generell dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for transport av artikler relatert til liv og helse.

Dispensasjonen gjelder følgende transportformer:

 • Matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon
 • Råvaretransport
 • Fôr til dyr og transport av levende dyr
 • Transport av medisiner og medisinsk utstyr
 • Distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner

Dispensasjonen gjelder fra 13. mars 2020 og i 30 dager. Det gis ikke dispensasjon fra reglene som regulerer sjåførenes pauser.

Les mer om dispensasjonen her

Karanteneunntak for transportnæringen

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra vedtak om karantene ved reiser utenfor Norden. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Les mer om karantenevedtak og unntakene her

Retningslinjer for transportbedrifter

Risikovurdering av smittefare

For å hindre potensiell smitte, er det viktig at alle arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare.
Det må planlegges tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjør en smittefare.
Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Viktig! Sørg for at alle ansatte er oppdatert på myndighetens tiltak:

https://helsenorge.no/koronavirus

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Regelverk om risikovurdering ved smittefare

Om arbeidsgivers ansvar når ansatte arbeider i omgivelser som kan medføre eksponering for biologiske faktorer:

Forskrift om utførelse av arbeid: Kapittel 6

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

Permittering

For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art.

Myndighetene har innført reduksjon fra 15 til to dager dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering. Tiltaket vil være midlertidig.

Les mer om permittering

Arbeidsgiver har plikt til å varsle arbeidstakerne før en permittering. NAV har informasjon om arbeidsgivers lønnsplikt i og etter varslingsperioden, samt rett til dagpenger under permittering.

Les mer om permitteringer som følge av coronaviruset på nav.no

Søknad om overtid

Stort frafall av arbeidstakere grunnet sykdom/karantene, vil kunne medføre økt arbeidspress på gjenværende arbeidstakere. I slike tilfeller må virksomheten enten avtale utvidet overtidsarbeid med fagforening eller søke Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet kan maksimalt tillate 25 overtidstimer per uke. Samlet arbeidstid kan likevel ikke overstige 384 timer i løpet av åtte uker.

Søk om utvidet overtidsarbeid

I ekstraordinære situasjoner, åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som foretas for å «avverge fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderingen må arbeidsgiver selv foreta, og bestemmelsen betinger ingen søknad til Arbeidstilsynet.

Sykefravær

NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

 • Informere sjåførene om hvilke tiltak de bør gjøre for å unngå smitte (minimere kundekontakt, håndhilsing, ha god håndhygiene m.m.).
 • Sørge for at bedriften har fungerende rutiner for å sikre at sjåfører som er smittet, vil gå i karantene, slik at de ikke blir smittebærere.

NLF kartlegger status hos bedriftene

En spørreundersøkelse er sendt ut til NLFs medlemsbedrifter for å kartlegge situasjonen i transportnæringen. Videre vil det bli sendt ut ukentlige undersøkelser i tiden som kommer.

– Det er veldig viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsene. For å finne de beste tiltakene for medlemmene våre, må vi vite hvor skoen trykker, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Undersøkelsen skal også kartlegge hvor store deler av medlemsmassen som utfører samfunnskritiske oppgaver.

Undersøker muligheter for å lette på det økonomiske trykket

Det arbeides nå sammen med NLFs hovedsamarbeidspartnere om løsninger for å hindre unødvendige økonomiske belastninger på medlemsmassen. Detaljene rundt dette utarbeides nå og vil bli offentliggjort i begynnelsen av neste uke.

Juridisk assistanse

Er du NLF-medlem og har behov for bistand fra NLF-advokatene? Ta kontakt på telefon   +47 950 33 200

Viktige og nyttige dokumenter for nedlasting:

Avtale om overtidsarbeid (PDF)

Sjekkliste for koronavirustiltak (PDF)

Sjekkliste for koronavirustiltak (Excel)

Generell informasjon om koronavirus:

Klikk her for å få svar på de mest vanlige spørsmålene.

 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.
 • Ikke ring 113 hvis det ikke er akutt nød.