NLF

Korona-status fra NLF 16.03.20

Myndighetenes tiltakspakke: Dette betyr den for deg

Hovedvekten i den norske transportnæringen består av små og mellomstore bedrifter. De er naturligvis svært sårbare i dagens krisesituasjon. NLF spilte lørdag inn en rekke tiltak for å lette det økonomiske presset for medlemsbedriftene. Mange av disse har nå blitt hørt, mens andre er fortsatt inne til vurdering.

Disse tiltakene gjennomføres nå:

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende, herunder mange enbilseiere, vil få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Bedre ytelser for permitterte

Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.

Redusert arbeidsgiverperiode ved sykepenger

Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

Utsettelse av innbetaling av MVA og forskuddsskatt

Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020 utsettes. Det samme gjør innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.

Kommer flere tiltakspakker

NLF er i fortløpende dialog med myndighetene for å sørge for at kommende tiltak også er i tråd med forslagene i NLFs innspill. Det vurderes også ytterligere forslag til tiltak fra NLF etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Les myndighetenes pressemelding her

Karantene for lastebilsjåfører

Mange transportbedrifter er rammet av at ansatte sitter i karantene. Dette gjelder også sjåfører som ikke nødvendigvis hverken er smittet eller har sykdomstegn, men som gjerne har ankommet Norge med fly for å jobbe turnus.

Samtidig er transport identifisert som en av de 15 samfunnskritiske yrkesgruppene, som er unntatt karantenevedtaket.

NLF har bedt Vegdirektoratet om en tydeliggjørelse av karantenesituasjonen for yrkessjåfører, slik at transportbedrifter vet hvordan de skal forholde seg til sjåfører som kommer fra utlandet.

Så fort denne tilbakemeldingen har kommet, vil det legges ut informasjon på www.lastebil.no og sendes SMS til samtlige medlemmer med lenke.

Utløp av sertifikater og godkjenninger

Vegvesenet har stengt ned sine trafikkstasjoner som følge av koronasmitten. Dette gjør at mange ikke lenger kan få godkjent kjøretøy og fornyet nødvendige sertifikater. For å unngå at samfunnskritiske transportoppgaver stopper opp som følge av at dette, har NLF bedt om at alle frister utsettes inntil videre.

Smittevernplan for transportbedrifter

NLF har utarbeidet en smittevernplan som transportbedrifter kan bruke internt. Gjennom denne planen kan en kartlegge den smittemessige situasjonen i den enkelte bedrift, og på bakgrunn av dette avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes.

Smittevernplanen kan lastes ned her (PDF).

Anbefaler å deaktivere alkolås

Vegdirektoratet har innvilget et tidsubestemt midlertidig unntak for krav om bruk av alkolås i buss og minibuss, for å unngå at apparatene blir kilde til smittespredning.

Mange av NLFs medlemsbedrifter har også alkolåser montert i lastebiler, selv om det formelt sett ikke er et lovmessig krav. NLF anbefaler at disse alkolåsene deaktiveres inntil smittesituasjonen er under kontroll.

De bedriftene som har alkolås som følge av et kundekrav, bør ta dette opp med sine kunder på forhånd.

Situasjonen på grensene

Samtlige tollsituasjoner er per i dag åpne. Det er ingen restriksjoner utover det som allerede gjelder med tanke på import og eksport. Grensen til Russland er imidlertid stengt.

Behov for barnehageplass

Samferdselsdepartementet har sendt ut et brev hvor de tydeliggjør at det legges til grunn at personell som utfører godstransport, eller som har oppgaver eller støttefunksjoner som er avgjørende for at slik transport kan gjennomføres, skal gis et tilbud for sine barn selv om barneskoler og barnehager er stengt.

NLF har utarbeidet et standardskriv som bedriftene kan fylle ut, og som sjåførene kan benytte for å dokumentere sitt behov for tilbud for eventuelle barn i arbeidstiden.

Last ned dokumentet her (Word-fil)