NLF

Nytt fra NLF – uke 41, 2020

Pass på dieselkortene!

Den siste tiden har det vært flere tyverier av dieselkort fra våre medlemmer. En bedrift har blitt svindlet for svimlende 200.000 kroner! Du trenger ikke legge merke til at det har vært uvedkommende i bilen i det hele tatt, og kortet kan ha blitt skimmet (det vil si kopiert og lagt på plass igjen).

– Vi ser dessverre at kortsvindel nesten alltid har sitt utspring i at kort og kode oppbevares sammen. Det er som å legge en full lommebok på dashbordet, forklarer Chris Gregers i Circle K.

Circle Ks to-kortløsning med sjåfør- og bilkort er et enkelt steg for å unngå misbruk og svindel. Bilkortet følger det enkelte kjøretøy, og hver sjåfør har sitt eget kort med kode som brukes sammen med bilkortene i bedriftens biler. Én kode å forholde seg til, gjør det enklere for sjåførene.

– Har du sjåfører som veksler mellom flere forskjellige biler, gjør denne kortløsningen det mulig å følge opp driftskostnadene per kjøretøy og per sjåfør. Transaksjonene kan følges daglig i kundeportalen. Samme sted er det mulig å endre PIN-koden til en kode sjåføren kjenner fra før. Da unngår man at kort og kode oppbevares sammen. Har du flere sjåfører på bilen, så velg to-kort, oppfordrer Gregers.

Hvordan påvirker teknologi kjøringen din?

– NLF er partner i forskningsprosjektet DRIVERS, og ønsker at våre medlemmer bidrar med kunnskap om hvordan yrkessjåfører bruker teknologi i bilene sine, og hvordan livet på veien oppleves for tiden, sier bedriftsrådgiver Jens Olaf Rud i NLF.

Forskningsprosjektet skal bygge opp kunnskap som tar utgangspunkt i den faktiske utviklingen, heller enn virkelighetsfjerne visjoner. Andre partnere er Statens vegvesen og Nord universitet, og det er NTNU som er ansvarlig for prosjektet. Prosjektet finansieres av Norges forskningsråds program Transport 2025.

– Du deltar i forskningsprosjektet ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Svarene er anonyme, og kan ikke spores tilbake til deg. Det tar cirka 20 minutter å svare på spørsmålene om jobben din, erfaringer og meninger om digitale og automatiske kjørestøttesystemer, samt noen bakgrunnsopplysninger. Vi håper du tar deg tiden, ditt svar er viktig, avslutter han.

Her finner du spørreskjemaet 

Les mer om prosjektet her

Snøryddingsrampe som krav på nye døgnhvileplasser

NLF Innlandet har tidligere gitt en snøryddingsrampe på Biri i gave til Statens vegvesen.
– Vi håpet at fagfolkene i Statens vegvesen ville se at dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak som hører med på en døgnhvileplass. Nå er Vegvesenet i ferd med å innføre et nytt minstekrav til aktuelle drivere av døgnhvileplasser, sier regionsjef Guttorm Tysnes.

Kravet kommer sannsynligvis til å gjelde alle døgnhvileplasser i snørike deler av landet – som region øst, og lyder som følger:

Døgnhvileplassen skal i vinterhalvåret ha en rampe for fjerning av snø og is på taket av kjøretøyene. Rampen skal være minimum 10 meter lang. Tilbyder skal legge ved en tegning/skisse over døgnhvileplassen der plassering og størrelse på rampen skal komme fram. 

Unntak ved transport av lam

Det er gitt midlertidig unntak fra enkelte regler om kjøre- og hviletider for sjåfører av kjøretøy som brukes til transport av lam til slakterier. Unntaket gjelder fra 30. september til 1. november, og gjelder alle sjåfører som opererer i Norge, uansett nasjonalitet.

Se unntakene på lastebil.no

Større og bedre døgnhvileplass på Snåsakroa

Det er lagt ny asfalt og merket av for ti oppstillingsplasser for tungbiler på Snåsakroa i Trøndelag. Det er koronamidler som har sørget for større og bedre hvileforhold på Snåsakroa. 

– Av hensyn til trafikksikkerheten har det vært viktig å skille tungbiler fra vanlige personbiler. Dette er gjort gjennom oppmerking og skilting, forklarer Jan Morten Boneng i Statens vegvesen.

Les nyheten fra Statens vegvesen

Ikke gebyr hvis du blir syk til oppkjøring

Statens vegvesen har forlenget et midlertidig unntak fra krav om gebyr til personer som blir syke og ikke møter opp til førerprøver. Unntaket gjelder til og med 31. mars 2021. Årsaken er at personer med luftveisinfeksjoner, som er syke eller i karantene, ikke skal føle seg forpliktet til å møte opp. Det er likevel viktg at du sier fra så fort du vet at du ikke kan komme, slik at en annen kan få din time. 

Les nyheten fra Statens vegvesen

E16 Lunnertunnelen stengt i tre måneder

Lunnertunnelen på Hadeland i Viken fylke blir stengt i tre måneder, sannsynligvis fra november. Mesta skal skifte store deler av det elektriske utstyret i tunnelen. 

Det blir skiltet omkjøring. Statens vegvesen jobber med arbeidsvarsling med Viken, Innlandet og tidligere Buskerud, og med å forberede bedre skilting og informasjon fra Hønefoss-retningen, E6 Mjøsbrua og E6 ved Gardermoen. Ytterligere informasjon blir gitt når dette er avklart. 

Få endringer i koronaundersøkelsen

– Tusen takk til hver og en av dere som svarer på korona-undersøkelsene våre! Forrige undersøkelse, med svarfrist i går, ble besvart av 534 medlemsbedrifter. Generelt viser resultatene fra de siste undersøkelsene reduserte konsekvenser av korona-pandemien, og uke 40 har ikke de store utslagene sammenlignet med uke 37, sier Thorleif Foss, seniorrådgiver næringspolitikk i NLF. Han har sendt ut undersøkelsene jevnt og trutt siden koronapandemiens utbrudd i mars.

Noen av svarene i uke 40: 

  • 14 prosent har registrert redusert etterspørsel siste uke, som er noe lavere enn uke 37 og 25 (før ferien), hvor 16 prosent svarte det samme. 
  • Bedriftene med permitterte har en betydelig lavere andel av ansatte permitterte i uke 40 sammenlignet med tidligere undersøkelser. I uke 40 var andelen 2 prosent, mens før ferien (uke 25) var den 7,8 prosent. 
  • Det er en liten nedgang, fra 20 prosent i uke 37 til 18 prosent i uke 40, som mener det kan bli aktuelt med  permitteringer om kort tid. Dette tyder på at det ikke er så mange permitteringer som man trodde i forkant.

Nå kan arbeidsgivere søke lønnstilskudd

Arbeidsgivere kan nå sende inn søknad om lønnstilskudd. Dette gjelder arbeidsgivere som tok tilbake egne permitterte i juli og/eller august. Lønnstilskuddsordningen gjelder for månedene juli og august, og søknadsfrist er 5. november.

Regjeringen ønsker å forlenge ordningen.

– Selv om gjeninnhentingen i norsk økonomi har begynt, er det fortsatt mange permitterte. Derfor har vi foreslått at ordningen også skal gjelde for månedene oktober, november og desember. Lønnsstøtteordningen er ett av flere tiltak regjeringen har iverksatt for å få opp aktiviteten i økonomien, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Les mer i pressemelding fra Skatteetaten

Statsbudsjettet offentliggjøres i morgen

NLF venter i spenning på offentliggjøringen av statsbudsjettet onsdag formiddag. Hittil har det vært få lekkasjer. Vi følger utleggingen, og kommer til å lese statsbudsjettet nøye med henblikk på bevilgninger til fylkes- og riksveger, rassikring, kontrolltiltak, transportkriminalitet, Nye Veier, bompenger og fergetakster, fjerning av formueskatt på arbeidende kapital, og selvfølgelig utbyggingen av døgnhvileplasser. Følges NTP opp, og kommer det bevilgninger som ivaretar det grønne skiftet? Vi kommer tilbake med mer!

Neste nyhetsbrev kommer tirsdag om én uke.