NLF

Nytt fra NLF – uke 42, 2020

Det skjedde en feil ved utsendelsen av ukas nyhetsbrev. Dette er det riktige. Beklager!

Ingen endring i moms-satsen på ferjene i år 

Den reduserte satsen på 6 prosent merverdiavgift forlenges ut 2020. Denne beskjeden kom fra Samferdselsdepartementet via Statens vegvesen i går. Ferjetakstregulativene er oppdaterte med ny dato, men ellers er det ingen endringer. Endringer skjer neste gang ved ordinær rullering per 1. januar 2021.

Det ble innført korona-rabatt på riksvegferjesambandene 1. april i år. Senkingen av merverdiavgiftssatsen gjaldt den gang ut oktober, men er nå altså forlenget ut året.

Les tidligere sak og NLFs mening på lastebil.no

Grensepassering: Forvirret av karanteneregler?

NLF har utarbeidet en egen karanteneguide som viser hvilke rutiner som bør følges i forskjellige situasjoner for alle som krysser landegrenser.

Les mer i nyhet og last ned karanteneguiden på lastebil.no

Tilbaketrekker Fair Transport-sertifisering

Etter nærmere gjennomgang av drift, økonomi, eierskap og selskapsstruktur ved et transportfirma som har vært omtalt i enkelte bransjemedier den siste tiden, har det blitt avdekket forhold som kan være i strid med NLFs kjerneverdier og etiske retningslinjer. Disse forholdene er varslet til de aktuelle instanser i NLF, som vil behandle saken fortløpende.

Inntil en konklusjon er nådd, tilbaketrekkes bedriftens Fair Transport-sertifisering med umiddelbar virkning.

Digitale møter videreføres

I vår ble det innført en midlertidig lov slik at selskaper kunne erstatte fysiske møter med digitale. Regjeringen forlenger nå loven frem til juni 2021. I selskapslovgivningen er hovedregelen at norske selskaper må holde fysiske styremøter. Dagens situasjon, med smitterisiko og reiserestriksjoner, gjør slike møter ofte vanskelig å gjennomføre. 

 Loven ble godt mottatt av selskapene, og jeg har fått flere tilbakemeldinger om at digitale møter har vært vellykket. Vi har derfor startet arbeidet med å vurdere om disse endringene kan gjøres permanente, sier næringsminister Iselin Nybø.

Hvis selskaper og deres eiere ønsker å ha fysiske møter, understrekes det at alle til enhver tid skal følge gjeldende anbefalinger fra sentrale og lokale myndigheter. Sjekk informasjon på  www.helsenorge.no og  Folkehelseinstituttets nettsider

Les mer i pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Husk Refleksdagen 15. oktober!

Covid-10-restriksjoner gjør det vanskelig å ha en storstilt refleks-aksjon i år. Like fullt er det like viktig som før å være godt synlig når du ferdes til fots. Reflekser som passer både voksne og barn, er sendt ut til regionkontorene våre, og kan fås ved henvendelse dit. Tenk også på at refleksvesten du har i bilen blir slitt, og bør byttes ut etter en tid. 

Laveste konkurstall på åtte år

Hittil i år har antallet konkurser gått ned med 20,4 prosent, mens antallet tvangsavviklinger har økt med 10,4 prosent, ifølge tall fra Bisnode.

Alle fylker har betydelig nedgang i konkurser, bortsett fra Troms og Finnmark. Dette fylket skiller seg ut med en oppgang på 19 prosent etter årets første ni måneder. Størst nedgang har Vestland med 26,9 prosent, etterfulgt av Agder som har 23,4 prosent og Nordland som har 21 prosent færre konkurser hittil i år.

Les mer i pressemelding fra Bisnode

Felles storkontroll på Bjørnfjell

Seks kontrolletater samarbeidet om kontroll av kjøretøy langs E10 på Bjørnfjell i Nordland mandag.
– Slike aksjoner er viktig for både trafikksikkerhet og gode vilkår i transportbransjen, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Helle-Torill Sandvik.

I tillegg til mannskaper fra Statene vegvesen, ble de som kom innom kontrollplassen møtt av kontrollører fra Politiet, Tollvesenet, Skattetaten, Arbeidstilsynet og a-krimsenteret i Nordland.

Les mer i nyhet hos Statens vegvesen

Rv. 15 Strynefjellet: Utvidet arbeidstid

Arbeidstidene i Oppljos-, Grasdal- og Ospelitunnelen på rv. 15 Strynefjellet er utvidet grunnet sprengingarbeid.

På ukedagene blir det nå arbeid i tunnelene nesten hele døgnet, fra kl. 7.00 til 5.00 påfølgende morgen. Lørdager blir arbeidene avsluttet kl. 19.30. Søndagar i partalsuker starter arbeidene igjen kl. 17.00, mens det på søndager i oddetallsuker blir fri ferdsel hele dagen og natta. 

På dagtid til kl. 20.00 blir det styrt trafikkavvikling med kolonne hver hele klokketime. På dager med nattarbeid blir tunnelene stengt mellom kl. 20.00 og 5.00, med åpning for gjennomkjøring i kolonne kl. 22.00, 23.00, 0.00 og 3.00. Rutebusser og utrykningskjøretøy slipper gjennom med minst mulig venting.

Disse arbeidstidene gjelder fram til nyttår. Oppgraderingen er ventet ferdig sommeren 2021.

Les nyhet og se tabell over arbeidstider hos Statens vegvesen

Oppgradering av ­Tromsdalen kontrollstasjon

Digitale skilter skal gjøre Tromsdalen trafikkstasjon langs E8 sikrere og mer effektiv. Denne uka starter arbeidene med å sette opp skiltene. Dette vil føre til redusert hastighet på strekningen ut året. Det kan bli aktuelt å stenge ett kjørefelt i korte perioder, men da utenom de mest trafikerte periodene.

– Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak. Oppgraderingen vil føre til en betydelig mer trafikksikker ferdsel for trafikanter og kontrollpersonell på en høyt trafikkert vei. Konkret går arbeidet ut på å grave ned kabler til digitale skilt og å sette opp selve skiltene. Siden dette er en viktig ferdselsåre inn og ut fra Tromsø, har vi lagt opp arbeidet slik at det skal bli minst mulig forsinkelse i trafikken forbi kontrollstasjonen, sier byggeleder i Statens vegvesen, Torgeir Bøe.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Normal trafikk over E134 Haukelifjell

Fra torsdag (15.10.) kl. 23.00 ledes trafikken gjennom Vågslid- og Haukelitunnelen igjen. 

Arbeidene på Haukelifjell er ferdig for i år, og trafikken vil gå som normalt i begge tunnelene. Fartsgrensen i tunnelene settes til 50 km/t fordi det fremdeles pågår arbeid med tekniske bygg i og utenfor tunnelene. I tillegg er belysningen redusert i innkjøringen av begge tunneler, noe som også gjør at farten skiltes til 50 km/t.

15. juni 2021 starter vegarbeidene opp igjen. Les om arbeidene i 2020-22 på Haukelifjell

Les nyheten fra Statens vegvesen

Vegvesenet starter opp fire nye vegprosjekter i 2021

Statens vegvesen melder at de er godt i gang med arbeidet med å sende nye vegprosjekter ut i markedet med penger over statsbudsjettet for 2021. Det er rv. 4 Hadeland etappe to, E39 Lønset–Hjelset, E39 Ørskogfjellet krabbefelt og E39 Myrmel–Lunde. I tillegg kommer det midler til forberedende arbeider på E8 Sørbotn–Laukslett. 

Statens vegvesen jobber videre med å se på hvordan de kan involvere entreprenører tidligere i to vegprosjekter: E39 Hordfast og E6 Fauske–Mørsvikbotn. Målet er å kutte kostnader og optimalisere prosjektene.

Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen fortsetter arbeidet med 75 utbyggingsprosjekter i 2021. De har også vedtatt å slå sammen prosjektene rv. 4 Hadeland og E16 Jevnaker–Ringerike.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Vaksine mot covid-19 blir gratis

Når det kommer en vaksine mot covid-19, vil den bli gratis for befolkningen. Staten vil også dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon.

Foreløpig er ingen vaksiner godkjent, og tidsplanene er usikre. Norge kan få tilgang til et begrenset antall vaksiner og sette i gang vaksinasjon tidlig i 2021.

Les mer i felles pressemelding fra Statsministerens kontor og Helse- og omsorgsdepartementet

Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges

Kongen i statsråd har i dag forlenget varigheten av de midlertidige lovendringene som gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen til og med 30. juni 2021.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Ønsker innspill for å redde flere bedrifter

Regjeringen foreslo i mai nye og midlertidige regler for gjeldsforhandling for å hjelpe levedyktige bedrifter rammet av akutt svikt i inntektene som følge av covid-19. Nå ber Justis- og beredskapsdepartementet bedrifter og andre om innspill til arbeidet med å utforme det som kan bli permanente regler om såkalt rekonstruksjon. 

Frist for å gi innspill er 14. desember.

Les mer i pressemelding og se innspillet fra Justis- og beredskapsdepartementet

Rettigheter etter Brexit

Regjeringen vil sikre nordmenns rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i Norge etter at overgangsperioden utløper ved nyttår.

Regjeringen foreslår også en ny lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra EU (brexit-loven). Dette gjøres både for å kunne gjennomføre separasjonsavtalens bestemmelser i norsk rett, og for å kunne fastsette andre tiltak som bidrar til en ordnet overgang når EØS-avtalen opphører å gjelde for Storbritannia ved årsskiftet.

Les mer i felles pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet

Neste nyhetsbrev kommer om én uke.