NLF

Nytt fra NLF – uke 43, 2020

Mot ny NTP: 

- Vegvesenet vil i gang med 46 store vegprosjekter

Statens vegveset presenterer en plan med 50 milliarder kroner i kostnadskutt, noe som gir rom for flere store utbygginger i neste NTP. Disse innsparingene, kombinert med nytenkning, gjør at Statens vegvesen kan igangsette 46 store vegprosjekter og strekningsutbedringer i første del av Nasjonal transportplan-perioden 2022–2033. Det legges inn mer midler til flere lange utbedringsstrekninger, blant annet rv. 3 i Østerdalen, rv. 4 Hadeland, E134 Røldal–Seljestad på Haukelifjell og E6 Megården–Mørsvikbotn i Sørfold nord for Fauske. 

– Nytten av investeringer tas ut for fulle når vi kan planlegge, bygge og utbedre over lange strekninger. Dette ønsker vi å gjøre mer av i neste NTP. Vi bygger nytt der vi må og utbedrer der vi kan, sier Dahl Hovland.

Les mer, se oversikt over prosjekter og kart over korridorer hos Statens vegvesen

Nye Veier har foreslått 20 prosjekter de ønsker i sin portefølje

- Nye svar om kostnader og lønnsomhet kobles mot innspill

Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye Veier AS, Statens vegvesen og Avinor AS har tidligere foreslått hvilke prosjekter som bør prioriteres i ny Nasjonal transportplan (NTP). Nå har alle Samferdselsdepartementets virksomheter levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet til samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Samlet gir dette et nytt bilde av hvilke prosjekter og tiltak som det kan være aktuelt å prioritere i første del av ny transportplan. Dette vil jeg se i sammenheng med øvrige innspill jeg har mottatt tidligere i arbeidet. I høst hadde jeg gleden av å besøke fem steder i Norge og få innspill fra alle landets fylker og et bredt spekter av næringslivet. Nå har vi en stor og viktig jobb de neste månedene før Nasjonal transportplan skal legges frem, sier samferdselsministeren.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Garantisum for 2021

Fra 1. januar til 31. desember 2021 er garantisummen satt til kr 98 000 for det første løyvet, og kr 55 000 for de påfølgende løyvene i hver løyvekategori. Dette melder Samferdselsdepartementet.

Ved løyvesøknad må en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro legges fram. For løyver ut over den første, gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve. Dette følger av yrkestransportforskriften. Garantisummen er regnet ut fra Norges Banks valutakurs 1. oktober 2020 på NOK 10,9073, og deretter avrundet.

Dette gjelder ved etablering av nye løyver og tilleggsløyver, eller ved bytte av garantist.

Les mer om garanti og gebyr hos Statens vegvesen (NB! ikke oppdatert med 2021-tall)

Ny rasteplass på rv. 36

Statens vegvesen åpner torsdag en ny rasteplass på rv. 36 mellom Bø og Seljord ved Stodi. På området er det toalettanlegg og parkeringsplasser. En sjøorm i betong, snor kroppen sin rundt bord og stoler, og er klar for lekende barn. Kunstneren John Poulsen har utforma sjøormen, i samarbeid med Hovden Hytteservice AS og rådgjevarselskapet Cowi.

Les mer og se bilde av sjørmen i nyhet hos Statens vegvesen

Hvordan løse sjåførmangelen?

NLF har fokus på sjåførmangel og hva som kan gjøres for å løse utfordringen. Vi deltar også aktivt internasjonalt i regi av IRU (International Road Transport Union), hvor NLF er medlem. IRU gjennomfører årlige spørreundersøkelser på tvers av land for å få gode, sammenlignbare tall over tid og mellom land. Undersøkelsen omfatter lastebil- og bussbedrifter i Europa. Fredag sendte NLF ut årets undersøkelse, oversatt til norsk, til medlemsbedrifter med fem eller flere biler.

– Vi håper flest mulig av dere som har fått undersøkelsen, besvarer den innen lørdag 31. oktober, oppfordrer viseadministrende direktør i NLF, Jan-Terje Mentzoni

Mekling for godsoverenskomsten

Meklingen i vårt tariffoppgjør starter mandag kl. 10. 

Alle våre medlemmer som er bundet av godsoverenskomstene, har fått informasjon i Tariff-info nr. 8 om å vurdere behovet for tiltak i tilfelle konflikt. Det er viktig å være føre var. Kommer vi ikke til enighet i meklingen 26.–27. oktober, blir det streik. Det kan igjen medføre permitteringer. Bedriftene er oppfordret til å sende ut et betinget permitteringsvarsel til de ansatte i tide. Ved streik i egen bedrift kan permittering også få betydning for de øvrige ansatte som ikke er organiserte, og for foretak eller avdelinger som kanskje må stanse virksomheten som følge av at de organiserte er tatt ut i streik. For å unngå at bedriftene blir sittende med lønnsplikt for arbeidstakerne de ikke kan sysselsette, har vi anbefalt at de ansatte det kan bli aktuelt å permittere, får et betinget permitteringsvarsel.

Vi har mottatt varsel om plassoppsigelse fra Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som omfatter alle arbeidstakere som er bundet av overenskomstene. Først når de får varsel om plassfratredelse, vil det bli klart hvilke bedrifter som vil bli omfattet av en eventuell konflikt. Når varsel om plassfratredelse er meddelt, vil dette senere kunne utvides med fire dagers varsel dersom konflikt iverksettes. De bedrifter som blir omfattet av et varsel om plassfratredelse, vil bli gitt særskilt informasjon.

1 av 5 foretak har fått støtte under koronapandemien

Regjeringen har laget en statistikkbank som viser hvordan næringslivet har benyttet seg av ordinære og ekstraordinære støtteordninger gjennom koronakrisen.

– Tallene viser at privat sektor har fått betydelig støtte så langt i 2020, og at regjeringens tiltak treffer bredden i næringslivet. Dette er viktig for å sikre at også de mest utsatte næringene våre overlever krisen og at flest mulig kommer tilbake i arbeid over hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Les mer og gå til statistikkbanken

Arbeider på rv. 85 Lødingen 

Mandag starter Statens vegvesen arbeidet med å styrke sjøfyllinga langs riksveg 85 utenfor Lødingen, på vegen mot Kåringen-krysset på E10. Det er koronamidler som gjør vedlikeholdet mulig.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Kjør på fire mil ny E6 i Innlandet 

Denne uka kan du kjøre den nye motorvegen mellom Brumunddal og Moelv. Med disse 12 kilometerne, er Nye Veier ferdig med 43 kilometer ny firefelts E6 mellom Kolomoen og Moelv i Innlandet. Nå står kun Moelvkrysset igjen, og det åpner 1. desember. Mandag 26. oktober foretar statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide den høytidelige åpningen av hele strekningen E6 Kolomoen–Moelv, melder bygg.no

Digital tvilling for bru over Bjørnafjorden

Sopra Steria er tildelt kontrakten for å utvikle Bjørnafjorden Open Live Center (BOLC). BOLC er en GIS/BIM-plattform som viser data i de forskjellige fasene i prosjektet visualisert i et dashboard. Det skal gi prosjektdeltakerne status i sanntid på blant annet HMS, kostnad, fremdrift og kvalitet. Kontrakten har en verdi på 18 millioner kroner, og planen er å lansere den digitale tvillingen i slutten av juni 2021. 

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Ønsker du bedre rasteplasser?

Statens vegvesen er i gang med å oppdatere veilederen sin om rasteplasser. Rasteplasser har en viktig funksjon for trafikksikkerheten, og gir samtidig mulighet til et avbrekk med avslapping eller aktiviteter i trygge omgivelser. Statens vegvesen har sendt ut en spørreundersøkelse, som skal bidra til bedre innsikt i trafikantenes behov og opplevelser. De ønsker svar fra så mange som mulig, for reiser i jobb, fritid og ferier – og med ulike kjøretøy, slik at veilederen skal bli best mulig. Herved sender vi oppfordringen videre til våre medlemmer: Sett av noen minutter og si din mening!  

Svar på spørreundersøkelsen (på norsk eller engelsk) her  

Øvingspakke for datasikkerhet

Et gratis opplæringspakke, som gjør norske bedrifter bedre rustet til å møte digitale trusler, kan bestilles gratis i oktober, som er Nasjonal sikkerhetsmåned. Den inneholder åtte korte e-lærings-leksjoner om blant annet passord, e-post og kjøreregler. 

– Jeg håper flest mulig blir med på Nasjonal sikkerhetsmåned gjennom å sørge for digital opplæring av sine ansatte i oktober. Det vil det styrke vår kollektive sikkerhet og bidra til digital «flokk-immunitet», noe som står sentralt i vår nasjonal strategi for digital sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland. 

Les mer og bestill opplæringspakke fra Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS)

Hørt om SkatteFUNN?

Legger din bedrift planer for 2021 nå? Har du tanker om et utviklingsprosjekt? Alle bedrifter kan få igjen 19 prosent av prosjektkostnadene gjennom skatteoppgjøret, enten som skattefradrag eller direkte utbetalt. Dette gjelder når:

  • du skal utvikle nye eller bedre varer, tjenester eller produksjonsprosesser
  • du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • prosjektet skal fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter under utviklingen
  • bedriften din har nytte av resultatet

SkatteFUNN-søknader for neste års prosjekter kan sendes inn fra 1. januar 2021. Norges forskningsråd behandler søknader løpende, og søker du tidlig på året får du bedre veiledningsmuligheter, kortere saksbehandlingstid og tidlig avklaring av finansiering.

Les mer på skattefunn.no

Neste nyhetsbrev kommer om én uke. Ta kontakt på post@lastebil.no ved spørsmål eller kommentarer.