NLF

Nytt fra NLF – uke 4, 2021

Med løse tenner gjennom Østerdalen

Driften av rv. 3 i Østerdalen har ikke akkurat gått på skinner etter at Svevia overtok driftskontrakten i september, noe som kulminerte forrige uke med elendige kjøreforhold og mange telefoner til NLF fra fortvilte og sinte lastebilsjåfører. Flere yrkessjåfører parkerte bilen, og på Facebook var en av kommentarene: «Det var helt krise i dag. Glad jeg ikke hadde gebiss. Hadde jeg hatt det, ville det ristet løs».

– Vi følger opp driftsentreprenøren for å få dem til å levere i henhold til kontrakt. Vi har også tydd til økonomiske sanksjoner mot dem flere ganger, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen til NRK. 

NLFs regionsjefer i Innlandet og Trøndelag har klare forventninger.  

– Vi får håpe dette fører til en bedring. Vi forventer at vegen kommer opp på den standarden den skal ha i henhold til kontrakten. Vi mener også at den bør tilbake til driftsklasse B, med mer salt og kortere syklustid, sier regionsjef Guttorm Tysnes i Innlandet.  

Ny døgnhvileplass på Berkåk

Circle K Norge skal etablere døgnhvileplass for større kjøretøy og et døgnåpent serviceanlegg på det nye næringsområdet «Berkåk energi- og næringspark» ved ny E6 i Rennebu. Anlegget skal dekke 15.000-20.000 kvadratmeter, og er planlagt åpnet samtidig med den nye vegen, i 2023.

– Det er veldig få av disse mellom Oslo og Trondheim. På Berkåk vil det bli et utmerket sted som døgnhvileplass for langtransporten, med vask, dusj og så videre. Det er viktig for oss å etablere et anlegg som ivaretar alle kundegruppene. Det finnes nesten ikke tomter ved E6 av denne størrelsen i Midt-Norge, så dette blir det største anlegget i Midt-Norge, ja i hele Norge, sier Ingar Grytbakk, salgssjef Circle K Midt-Norge til Opdalingen (bak betalingsmur). 

Vegstenginger i Løten og Elverum

Fra slutten av januar vil gamle rv. 25 være stengt for gjennomgangstrafikk i Prestegårdskrysset i Løten og ved Terningåa østre bru i Elverum (Terningen skanse). Vegen er stengt på begge steder til slutten av juni 2021.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E39 Stavanger: Kolonnekjøring i Rennfast

Grunnet tunnelvask blir det kontinuerlig kolonnekjøring uten kolonnetider i Rennfast alle hverdager denne uka. Tunnelvasken starter kl. 22 og er ferdig kl. 6 om morgenen. Når Byfjordtunnelen er ferdig vasket, starter tilsvarende arbeid i Mastrafjordtunnelen. Også her blir det kolonnekjøring etter samme mønster, melder  Statens vegvesen i en pressemelding.

NLS skal bygge på Kvænangsfjellet

Ny Veier valgte nordnorsk, og Leonhard Nilsen & sønner (LNS) skal bygge den nye E6 over Kvænangsfjellet. Prosjektet består blant annet av to tunneler og mange kilometer med veg i dagen. Dette er et prestisjeprosjekt i Nord-Norge, og det er spesielt gledelig at kompetansen og referansene til LNS ble foretrukket i konkurransen med nasjonale og internasjonale tilbydere. 

I fjor vinter var fjellovergangen stengt nesten 80 ganger. Da er eneste omkjøringsveg via Finland fra Skibotn, en strekning på omkring 70 mil. 

– Det er vel ingen i hele verden som har bedre kunnskap om de klimatiske forholdene som det skal jobbes under på Kvænangsfjellet. Det er derfor betryggende at det var nettopp LNS som ble valgt, mener NLFs regionsjef i Nord-Norge, Odd-Hugo Pedersen, og forteller at arbeidet forhåpentligvis starter til sommeren.

Les mer i nyhet fra Nye Veier

Ryfast: Bompenger fra 1. februar

Mandag starter bompengeinnkrevingen i Ryfast-prosjektet. Det siste året har det vært gratis å kjøre gjennom de to tunnelene i Ryfast, fastlandsforbindelsen til Ryfolke som også avlaster Stavanger sentrum for trafikk. Årsaken til forsinkelsen i innkrevingen er at opprinnelig entreprenør ikke klarte å levere det tekniske utstyret. 

– Bompengetakstene vil være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i februar 2022, ett år etter at innkrevingen er i gang, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Utgifter som bompengeselskapet har fått som følge av utsettelsen, dekkes av staten.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

E134 Stordalstunnelen: Slutt på bompenger

I midten av januar ble det gratis å kjøre gjennom Stordalstunnelen. Innkrevingen startet 1. november 2014 og skulle etter planen avvikles i 2023. Den resterende bompengegjelden på drøye 90 millioner kroner ble slettet etter regjeringens bompengeforlik med Fremskrittspartiet, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding

Innlandet kan få halverte bompengetakster

– Vi har sett at bompengeinnkreving på sideveg har gitt utfordringer for både voksne og barn som bor og ferdes langs disse riksvegene. Blant annet har sidevegen mellom Løten og Elverum fått mer trafikk. Derfor ønsker vi også å halvere bompengetakstene på hovedvegen for å se virkningen av dette. Det forutsetter at Innlandet fylkeskommune, som er garantisten for bompengelånet, slutter seg til en slik prøveordning, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Regjeringen ønsker å sette i gang en bompengeprøveordning i Innlandet på ett og ett halvt år. Dersom prøveordningen får tilslutning fra Innlandet fylkeskommune vil den innebære at taksten på hovedveg på riksveg 3 og 25 blir halvert, mens bilistene som passerer bomstasjonen på sideveg slipper å betale. 213 millioner kroner er det beregnet at dette vil koste. 

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Trøndelag: Ny E6 Gyllan–Kvål under planlegging

Nye Veier har startet planlegging av cirka 17,5 km ny firefelts motorveg mellom Gyllan og Kvål. Høyere fartsgrense og optimaliserte løsninger skal øke samfunnsnytten av veien i forhold til tidligere vedtatte reguleringsplaner (Statens vegvesen i 2016). 

Les mer i nyhet fra Nye Veier

E18 Tvedestrand–Bamble skal sertifiseres på bærekraft, klima og miljø

Nye Veier skal sertifisere den nye vegstrekningen E18 Tvedestrand–Bamble i henhold til CEEQUAL. Målet er å styrke bærekraftigheten i vegutbyggingsprosjektet. Sertifiseringen er et internasjonalt anerkjent verktøy som Nye Veier har tatt i bruk, blant annet for å nå klima- og miljømålene for den nye vegen.

Reguleringsplanarbeidet er i gang for den 54 km lange strekningen av E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Det er organisert i et interkommunalt plansamarbeid der Nye Veier samarbeider med de seks berørte kommunene. 

Les mer i nyhet fra Nye Veier

Skatteetaten oppfordrer til kontakt

I et innlegg i Dagens Næringsliv i dag oppfordrer Skatteetaten bedrifter som får problemer med å betale avgifter de skylder, om å ta kontakt så tidlig som mulig for "å få veiledning – og forhåpentlig finne en løsning". 

Skatteetaten har redusert konkursbegjæringer med mer enn femti prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Og det til tross for at den kommunale skatteinnkrevningen ble overført til Skatteetaten 1. november 2020, slik at begjæringene deres nå også omfatter arbeidsgiveravgift, formues- og inntektsskatt med mer.

Færre fikk lærekontrakt i 2020

Av 28.800 elever som som søkte læreplass, fikk 76 prosent en lærekontrakt og startet opplæring i bedrift innen utgangen av 2020. Det var 2 prosentpoeng færre enn året før. Hvis vi ser spesifikt på yrkessjåførfaget (ligger under service og samferdsel), gikk tallet ned med 3,9 prosentpoeng, fra 71,8 prosent i 2019 til 67,9 prosent i 2020.  

Les mer og se tallene (lenke) i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Utslippene fra vegtrafikken minker

Reduserte utslipp fra vegtrafikk er hovedårsaken til at 68 prosent av norske kommuner hadde lavere utslipp av klimagasser i 2019 enn i 2018, viser tall fra Miljødirektoratet. Utslippene går ned i mer enn tre av fem kommuner. Særlig innblanding av biodrivstoff og mindre kjøring med personbiler som bruker fossilt drivstoff førte til utslippsreduksjoner.

Utslippene i folkerike kommuner påvirkes også av store punktkilder. Eksempelvis utgjør utslippene fra avfallsforbrenningsanlegg i Oslo 22 prosent av utslippene i 2019, og har økt siden 2015.

Se oversikt over klimagass-utslipp i norske kommuner

Les mer i nyhet fra Miljødirektoratet

Svinesund testsenter i full gang

Nå er testkapasiteten på Svinesund styrket, og unntaket de hittil har hatt for testing er opphevet. Yrkessjåfører er ikke omfattet av den obligatoriske testingen på grensestasjonene til Sverige.

Les mer i nyhet fra Helse- og omsorgsdepartementet

Informasjon til innreisende på fire språk

Arbeidstilsynet har en ny kampanje i sosiale medier rettet mot utenlandske arbeidstakere om de nye reglene for innreise til Norge. Kampanjen er på fire språk: rumensk, litauisk, polsk og engelsk.

Les mer og se kampanjefilmene på sidene til NHO LT

Tyskland: Presisering til registreringsskjemaet

I forrige nyhetsbrev orienterte vi om skjemaet som må forhåndsregistreres før ankomst av dem som har vært i et område med høy forekomst (high incidence area) eller mutasjonen av viruset (area of variant of concern) de siste ti dagene før de entrer Tyskland. Nå anbefaler tyske myndigheter at utlendinger oppgir adressen til det første leveringsstedet der skjemaet ber om en tysk adresse for karantene. (Kilde: BGL) 

Blir Nord-Europas største

DFDS blir Nord-Europas største på kjøletransport etter oppkjøpet av HSF Logistics Group. De får 1800 medarbeidere og en omsetning på 2,8 milliarder kroner.

Les mer i nyhet fra Moderne transport

633 tilsyn med trafikkskoler og -lærere i fjor

Statens vegvesen er fornøyd med kvaliteten på landets føreropplæring. Fjorårets tilsyn med 633 trafikkskoler og -lærere resulterte i 30 advarsler, mens 19 trafikklærere, 12 faglige ledere og 21 trafikkskoler mistet godkjenningen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Covid-19 og utfordringer for godstransporten

NLF er én av mange medarrangører til konferansen Mobilitet 2021. På programmet 17. februar kl. 13.30 står temaet covid-19 og utfordringer for godstransporten. Dagen fortsetter med tematikk rundt nullutslippsløsninger i transportsektoren.

Hvordan har covid-19 påvirket vår mobilitet? Hvilke langsiktige endringer vi kan vente oss? Dette er hovedtemaer for konferansen Mobilitet 2021 den 16. og 17. februar. I tillegg blir det foredrag og diskusjoner om grønn omstilling med mer. 

Se programmet

Påmelding konferansen Mobilitet 2021

Neste nyhetsbrev kommer om én uke.