NLF

Nytt fra NLF – uke 7, 2021

Bli kjent med Tacho Online

Hver onsdag blir faste, digitale informasjonsmøter om Tacho Online og Fair Transport.

Les mer om meld deg på under 'Hva skjer' ('Aktuelt') på lastebil.no 

Fikk du ikke med deg medlemsmøtet?

Forrige uke var vegdirektøren på besøk. Medlemsmøtet finner du på  medlemsområdet på lastebil.no 

Mer om endringene i bilansvarsloven

I forrige nyhetsbrev orienterte vi om endringer i bilansvarsloven. Vi presiserer at forsikringsplikten fortsatt bare gjelder registrerte kjøretøy, og at det fortsatt er ulovlig å kjøre et kjøretøy som kan gå over 10 km/t på en offentlig vei uten å være registrert. Det som er endret, er at bilansvarsloven gjelder for alle kjøretøy som kan gå over 10 km/t, også de befinner seg på lukket eller privat område.

Les mer i sak på lastebil.no (tidligere publisert i NLF Magasinet nr. 8/2020)

Lettere å få støtte til tunge elektriske kjøretøy

Enova ønsker å gjøre det enkelt å få støtte til tunge elektriske kjøretøy. Derfor justerer de tilbudet innenfor landtransport og forenkler hele søknadsprosessen. Målet er å sette mer fart på nullutslippskjøretøy.

Enova setter opp et eget webinar om den nye ordningen torsdag 11.mars.

Les mer i pressemelding fra Enova

Fryser du i bilen?

Hele 43 prosent av yrkessjåførene fryser i bilen, ifølge en undersøkelse. Mange med nye Scaniaer klager på kald trekk, ifølge  tungt.no.

Arbeidstilsynet sladder fortsatt lønna

Arbeidsministeren har lovet Stortinget at Arbeidstilsynet vil gi ut opplysninger om lønn, men tilsynet fortsetter gammel praksis, melder Fri Fagbevegelse. Når en bygningsarbeider får lønn etter tariffen er det offentlig, men når arbeidsgiveren betaler under lovbestemt minstelønn fortsetter Arbeidstilsynet å hemmeligholde lønnen. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen ba i midten av januar arbeidsministeren om at Arbeidstilsynet endrer praksis. Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen svarte at Arbeidstilsynet opplyser at de framover, ved krav om innsyn i 'allmenngjort lønn' vil skjerme navn og eventuelt andre opplysninger om personlige forhold, slik at selve lønnsopplysningene kan gis.

Nytt om veg:

Advarer mot glatte veger og is som faller ut i vegen

Statens vegvesen melder at deres driftsentreprenører kan ha utfordringer med å opprettholde ønsket standard på veiene når det snør og er kaldt samtidig.

– Etter flere uker med kaldt, stabilt vær som har gitt gode kjøreforhold, går vi nå mot et væromslag på Østlandet. Det kommer nedbør i form av snø. Siden det fremdeles er kaldt, kan dette gi glatte veger så vi oppfordrer bilistene til å kjøre etter forholdene, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen advarer også mot massive isdannelser som får henge usikret på høye fjellskjæringer langs vegene, ifølge en artikkel på bygg.no

E39 Volda: Kolonnekjøring

På dagtid hele denne uka vil det foregå elektroarbeider i Rotsethorntunnelen på E39 i Volda kommune, noe som gjør at det blir kolonnekjøring i samme periode. Du må påregne inntil ti minutters ventetid mellom kl. 8.30-17 (fredag kl. 15). 

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Lyst til å prøve tømmervogntog på offentlig vegnett?

Statens vegvesen inviterer transportører til å delta i en prøveordning for å se om deler av det offentlige vegnettet kan åpnes for 74 tonn tømmervogntog. En vesentlig del av prøveordningen er å teste ut 8- og 9-akslede vogntog med økt totalvekt i Innlandet.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Ber Statens vegvesen bedre vintervedlikeholdet

Statens havarikommisjon råder Statens vegvesen til å styrke innsatsen for å forbedre vinterdriften på utsatte steder og strekninger som krever ekstra veggrep på grunn av veg-geometri, vær- og føreforhold, samt andre særskilte forhold.

Dette kommer fram etter at Havarikommisjonen har undersøkt en trafikkulykke med dødlig utfall i Oppdal i 2019.

Les mer og last ned rapporten hos Statens havarikommisjon

Rv. 3/25 Løten–Elverum: Billigere bompasseringer 

Fra fredag 19. februar kl. 12.00 blir det halv takst på hovedveg på riksvei 3/25 mellom Løten og Elverum. Bilistene på sidevegen slipper å betale. Dette er en prøveordning som varer i ett og et halvt år.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Halv takst på sideveg på E16 Kongsvinger-Slomarka blir permanent

– Jeg er glad for at Viken og Innlandet fylkeskommuner er enige i vårt forslag på E16 mellom Kongsvinger og Slomarka. En permanent videreføring av halve takster på sidevegene er svært etterspurt lokalt. Vi sørger også for at alle som bor ved Galterud og Fulu slipper å betale bompenger på sidevegene. De ekstra midlene for en slik videreføring har vi forhandlet fram sammen med Fremskrittspartiet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Elbiler kan gjøre tunneler billigere å bygge

– Regjeringa har ambisiøse klimamål. Vi jobbar for at alle nye bilar som blir selt i 2025 er nullutsleppsfrie. Med dei utsleppsreduksjonane det vil gje, kan Statens vegvesen kutte 300 millionar kroner i utbygginga av ventilasjonsanlegget i den nye Rogfast-tunnelen. Ein meir miljøvenleg kvardag har mange uventa og positive ringverknadar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Kristiansand: Tar byggingen av ny Varoddbru lang tid?

Ja, det gjør det, sier Statens vegvesen, og sier det er flere grunner til at det er helt nødvendig.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren: Reduserer klimagassutslipp med en fjerdedel  

Beregninger viser at Statens vegvesen, gjennom å stille fem krav i kontrakter, vil redusere utslippene på E18 Lysaker–Ramstadsletta med over 25 prosent.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Nullvisjonen er 20 år

15. februar var det tjue år siden nullvisjonen om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd, ble vedtatt i Norge. Med nullvisjonen skiftet innretningen av innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet. Fra å arbeide med tiltak mot alle typer ulykker, begynte en målrettet innsats for å hindre de mest alvorlige ulykkene med drepte og hardt skadde. 2020 markerte en milepæl for trafikksikkerheten i Norge, da det, for første gang i moderne tid, ble under 100 trafikkdrepte i et kalenderår. 

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Nytt fra regjeringen:

Nytt Autosys gir seks milliarder kroner i samfunnsnytte

De siste årene har det skjedd en aldri så liten digital revolusjon for alle som har, eller arbeider med kjøretøy. Sakte, men sikkert, har det nye førerkort- og kjøretøysystemet Autosys blitt rullet ut, leveranse for leveranse gjennom seks år. Det nye systemet erstatter et 40 år gammelt system, og danner grunnlaget for Statens vegvesens selvbetjenings-, bransje- og saksbehandlerløsninger innenfor trafikant- og kjøretøyområdet. Blant annet bidrar det til kjøp og salg av kjøretøy, omregistreringer, bompenger, forsikringer, skatter og avgifter, kjøretøykontroller og håndtering av førerkortopplysninger.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Kurs over hele landet

Regjeringen deler ut 166 millioner kroner for at voksne over hele Norge skal få tilpasset opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, data (IKT) og norsk eller samisk. Ifølge Kunnskapsdepartementet har over 400 000 voksne svake grunnleggende ferdigheter i lesing, og enda flere i regning og IKT. 

– Kursa som no skal rullast ut over heile landet skal i hovudsak gi vaksne som er i arbeidslivet ny kompetanse som både skal trygge plassen deira i arbeidslivet og kome arbeidsgivaren til gode. I tillegg vil ein del som vil inn i arbeidslivet få moglegheit til å ta kurs gjennom frivillige organisasjonar, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim.

Les mer i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Står sammen mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen har lansert en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet, og varsler flere lovforslag på bakgrunn av denne. Blant annet vil de straffe lønnstyveri, øke strafferammer i arbeidsmiljøloven og allmenngjæringsloven og nye strafferegler for "stråmannsvirksomhet", ved for eksempel å bruke en annen person for å omgå konkurskarantene. For å markere alvoret som ligg i lønnstyveri, legger regjeringen opp til å ta regelen om lønnstyveri inn i straffeloven i stedet for i arbeidsmiljøloven.

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet og Statsministerens kontor

Norge mot 2025

Finansministeren mottok i dag andre delrapport fra ekspertutvalget som vurderer koronapandemiens påvirkning på norsk økonomi mot 2025. Utvalget ble nedsatt i mai 2020 og leverte første delrapport i oktober. De vil levere sin endelige rapport i løpet av våren 2021.

Les mer og last ned rapporten i pressemelding fra Finansdepartementet

Bortvisning av utlendinger

Regjeringen har videreført de strenge  innreiserestriksjonene, i første omgang til og med 28. februar. De som får reise til Norge, er underlagt strenge krav om blant annet registrering før innreise og testing på grensen.De har også innført en hjemmel for å bortvise utlendinger som bryter test- og registreringspliktene i covid-19-forskriften. Et nytt  nasjonalt kontrollsenter skal følge opp innreisende til Norge.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Innspill til nye retningslinjer for det transeuropeiske transportnettet?

EU-kommisjonen inviterer alle som ønsker om å delta i en åpen høring i forbindelse med revisjonen av retningslinjene for det transeuropeiske transportnettet, TEN-T. Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å delta, og tar imot kopier av innsendte bidrag eller andre synspunkter innen 23. april. 

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Skal du til eller gjennom Danmark?

Yrkessjåfører som transporterer gods i/gjennom Danmark er unntatt fra testing. Danske myndigheter anbefaler å medbringe lenke til nettsiden og dokumentasjon på at formålet med reisen er godstransport. (Kilde: ITD)

Til Sverige fra Norge eller Danmark?

Negativt testresultat er obligatorisk. Se  her for informasjon på engelsk. 

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!