NLF

Oppdatert: Nytt fra NLF – uke 8, 2021

Nyhetsbrevet inkluderer en korrigering i saken om utsettelse av frist for førerkort og YSK.

Tore slutter i Tamnes Transport

Forbundsleder Tore Velten har, etter en tids vurdering, bestemt seg for å gå av som daglig leder i Tamnes Transport AS. I stedet går han inn som styreleder i familieselskapet A. O. Velten Transport AS, et selskap han og sønnen, Arne Olav, har ambisjoner om å utvikle videre. 

– Vervet som forbundsleder tar mye tid, og stillingen som daglig leder i Tamnes Transport har vært svært krevende. Jeg har derfor funnet det riktig å tre til side og konsentrere meg om oppgavene som forbundsleder og styreleder, sier Tore i en kommentar. 

Tore Velten har, gjennom familieselskapet, en eierandel i Tamnes Transport. Dette eierskapet beholdes inntil videre. 

Oppdatert karanteneveileder

Vi har oppdatert vårt karanteneveileder med de siste endringene.

Gå til smittevernveileder (versjon 7)

Den andre smittebølgen har ikke rammet så hardt

De ferske resultatene fra siste medlemsundersøkelse, viser at tre av fire (76 prosent) melder om uendret etterspørsel som følge av korona-pandemien, mens de som har registrert redusert etterspørsel siste uke, har økt fra 21 til 23 prosent siden forrige undersøkelse.

– Dette er blant de høyeste nivåene siden november, men fortsatt betydelig lavere enn på våren og forsommeren i fjor. Kun to prosent svarer at de har høyere etterspørsel, sier Thorleif Foss, seniorrådgiver for næringspolitikk i NLF. 

Ser vi tilbake til første korona-undersøkelse, i uke 14/2020, fikk hele 61 prosent av alle respondenter færre oppdrag. Dette er betydelig redusert, og fra uke 25 har andelen stabilisert seg på om lag 15–20 prosent. Også andelene som merket mindre gods per tur og mer tomkjøring, har sunket betydelig fra starten av pandemien, og har stabilisert seg på om lag 3–9 prosent.

– Muligens indikerer dette at dagens, noe lavere, aktivitetsnivå er blitt den nye hverdagen for mange bedrifter, lurer Thorleif Foss.

8,7 prosent har ansatte i isolasjon/karantene, og andelen har holdt seg ganske stabil siden november. Nivået forteller at smittebølgen vi nå er inne i, også får en viss effekt for vår næring for ansatte som ikke kan utføre jobben sin grunnet isolasjon/karantene. Dette tilsvarer 39 bedrifter med til sammen 85 ansatte i isolasjon/karantene av totalt 1970 ansatte, noe som betyr at 4,3 prosent av de ansatte er i isolasjon/karantene. 

Fem bedrifter (tilsvarer 1 prosent) med 351 ansatte bekrefter at de har sjåfører smittet av korona-viruset. To av bedriftene har over 100 ansatte. Totalt er 19 sjåfører berørte, det vil si om lag 5,4 prosent av de ansatte i de berørte bedriftene. I tre av de fem berørte bedriftene var det kun én smittet sjåfør.

10,9 prosent svarer at de har likviditetsproblemer. Andelen har vært mellom 6,9 og 9,7 prosent siden november, det vil si at resultatet denne uka er høyest siden november.

– Den andre smittebølgen, som har truffet samfunnet med full kraft i vinter, ser fortsatt ikke ut til å ha så stor påvirkning på situasjonen blant våre medlemmer som på samfunnet for øvrig, og det rapporteres om en stort sett uendret oppdragssituasjon, oppsummerer Foss.

Ikke for sent å søke kartell-erstatning!

Det er fortsatt mulig å kreve økonomisk kompensasjon for skader påført egen bedrift som følge av lastebilprodusentenes kartellvirksomhet. Det er tidligere signalisert siste-frist, men den er altså ennå ikke ute. Så har du grunnlag for å søke og ikke har gjort det ennå, er det nå du må gjøre det.

NLF samarbeider med et ledende globalt advokatbyrå, Hausfeld & Co LLP, som har svært lang erfaring innen komplekse kartellsaker.  Gå til informasjon fra Hausfeld (pdf)

Les mer i tidligere sak på lastebil.no

Solid nordlending ble Fair Transport-bedrift nr. 200

Østbø AS i Bodø er Fair Transport-sertifiserte bedrift nummer 200. Østbø er Nord-Norges største gjenvinningsbedrift, og en del av Saltens-konsernet.

Les hele saken i tungt.no

Nytt fra myndighetene:

Munnbind-påbud for yrkessjåfører som kjører inn i Norge

Yrkessjåfører som er unntatt krav om negativ test ved den norske grensen og krav om karantene i arbeidstiden, pålegges fra tirsdag 23. februar å bruke munnbind når de er ute av bilen på steder med andre mennesker.

Les mer i nyhet på lastebil.no

Strengere regler for innreisekarantene

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå få lokalene forhåndsgodkjente av Arbeidstilsynet. Dette gjelder fra mandag 22. februar.

Les mer hos Arbeidstilsynet

Antakelig forlengede frister for fornyelse av førerkort og gjennomføring YSK

Fristene for å fornye førerkort og gjennomføre  yrkessjåførkompetanse (YSK) blir antakelig forlenget ut juni 2021, mens fristene for periodisk kjøretøykontroll (PKK) og fartsskrivergodkjenning antakelig ikke forlenges. 

Det er forventet at EU-forordningen, som gjør en utsettelse av fristene mulig, vil bli tatt inn i EØS-avtalen, og dermed gjort gyldig også i Norge.

Vi oppfordrer imidlertid alle til å gjennomføre planlagte YSK-kurs og fornyelser av førerkort dersom det kan gjøres innenfor gjeldende smittevernhensyn og -bestemmelser. Når mange utsetter fornyelser, kan det oppstå kø og ventetider senere. 

Mer informasjon kommer når dette er klart. Samferdselsdepartementets foreløpige vurderinger av forslaget kan leses her:  Omnibus 2

Høyere krav om rapportering på likestilling i årsrapporten

Fra 2020 har arbeidsgivere i større private virksomheter og offentlig sektor fått en styrket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering. Dette arbeidet må også rapporteres i årsrapporten. Det stilles ulike krav til arbeidsgivere i private virksomheter med flere enn 50 ansatte, og mellom 20 og 50 ansatte.

Les mer i pressemelding fra B arne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Pensjon fra første krone og dag

Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å fremme lovforslag om innføring av pensjon fra første krone og første dag fra 2023. Regjeringen tar sikte på å fremme lovforslag på bakgrunn av Stortingets vedtak samt høringen, som er åpen til 19. mars.

Les mer i pressemelding fra Finansdepartementet

Nytt om veg:

Billigere ferger

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er blitt enige om å senke fergeprisene. Det betyr rimeligere ferger allerede i år. Forslaget deres, som også Rødt vil støtte, lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksvei- og fylkesveisamband. Løsningen for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten».

Les mer i nyhet hos Fri Fagbevegelse

Svinesundbommen snart en saga blott

Samferdselsminister Knut Arild Hareide og Sveriges ambassadør til Norge, Cecilia Björner, signerte fredag avviklingsavtalen som gjør det mulig å avvikle bomstasjonene på Svinesund. Fra mandag 15. mars kl. 14 blir det gratis å passere over Svinesund til og fra Norge. Dette er fem år før tiden. Innkrevingen skulle egentlig stoppet høsten 2020, men ble utsatt da koronapandemien førte til mindre trafikk over grensen.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

E18 Tvedestrand-Bamble: Utsatt frist for reguleringsplanen

Reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble har fått forlenget frist. Egentlig skulle den vært behandlet av de seks berørte kommunene før sommeren, nå har Nye Veier forlenget fristen til utgangen av september.

Les mer i pressemelding fra Nye Veier

Nye asfaltkrav

Statens vegvesen vil la entreprenørene bruke sin erfaring og innovasjon til å levere den beste asfalten på riksvegene. Nå skal asfaltens levetid, CO2-utslipp og pris avgjøre hvilken asfaltentreprenør som vinner anbudet.

– Vi skal redusere klimautslippene fra asfalteringen av riksvegene, og da er kontraktene med entreprenørene vårt beste redskap for å få det til, sier Thor Asbjørn Lunaas ved Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Statens vegvesen skal beslutte strekningsmåling av fart

Statens vegvesen skal i samråd med politiet heretter beslutte hvor det skal iverksettes automatisk strekningsmåling av fart (SATK). En evaluering gjennomført av Transportøkonomisk institutt for Statens vegvesen i 2014, viste at  antall drepte og hardt skadde ble halvert på strekninger der det var innført SATK.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E6 i Levanger: Gikk du glipp av folkemøtet?

Nå kan du se opptak av folkemøtet om ny E6 gjennom Levanger kommune i Live Events. 

Les mer hos Statens vegvesen

Testsentre i Europa

Et nytt covid-19-testsenter er opprettet på motorvegen Münster-Nord (retning Innsbruck) som en del av kampanjen "Tyrol tests - continuously and free of charge". Det er gratis å teste seg, og alt er spesielt tilrettelagt for yrkessjåfører. Åpningstidene er mandag til fredag kl. 5-19, og lørdag kl. 5-14. (Kilde: AISÖ/IRU)

IRU har laget en egen oversikt over testsentre i Europa for yrkessjåfører.

Se hele oversikten fra IRU

Stengte grenser mellom Danmark og Tyskland 

Følgende grensestasjoner mellom Danmark og Tyskland er åpne:

  • Frøslev/Ellund (E45) – døgnåpen, med egen fil for yrkessjåfører
  • Padborg – døgnåpen
  • Sæd (Tønder) – døgnåpen
  • Pebersmark – kl. 10-18
  • Kruså – bare åpen for kjøretøy under 3,5 tonn

Grensekontrollen intensiveres og kan skape køer. Du må ha dokumentasjon på at du frakter varer. Kun personer fra Storbritannia eller Sør-Afrika må vise negativ korona-test. Alle yrkessjåfører som ikke bor i Danmark, må isolere seg når de ikke er på jobb, noe som kan gjøres i kjøretøyet. (Kilde: ITD)

Tyskland har dessuten forlenget grensekontrollen i Tyrol (Østerrike) og mot Tsjekkia til 3. mars. (Kilde: BGL)

Oppfordrer myndighetene til å holde godstransporten i gang

Obligatorisk testing ved passering til Tyskland, etterfulgt av Tyrol i Østerrike, Tsjekkia og flere steder har ført til at det begynner å bli kaos i godstransporten i Europa. IRU oppfordrer nå europeiske myndigheter til å sørge for å holde godstransporten i gang, trass i nye covid-19-restriksjoner. 

IRU har tidligere advart EU mot å begrense vareflyten, og således bryte deres tidligere lovnader. 

Les mer og følg internasjonale nyheter fra IRU

Prøveprosjekt med tung elektrisk lastebil i Sverige

Volvo Trucks og DHL Freight har inngått et samarbeid for å fremskynde innføringen av tunge elektriske lastebiler til regional transport i Europa. Samarbeidet inkluderer verdens første pilottester av en fullelektrisk Volvo FH-lastebil med totalvekt på opptil 60 tonn. Fra mars vil lastebilen være i drift mellom DHL Freight-terminalene i Gøteborg og Jönköping i Sverige, en avstand på omtrent 150 kilometer. 

Les mer i pressemelding fra Volvo Trucks

Ny toppleder for Scania

Christian Levin blir ny administrerende direktør (VD) og konsernsjef for Scania fra 1. mai 2021. Han kommer fra rollen som operativ sjef for Traton Group, men har mer enn 20 års tidligere erfaring fra Scania. Levin overtar etter Henrik Henriksson, som forlater Scania etter 23 år.

Les mer i pressemelding fra Scania

Kjøper elektriske varebiler

Vegvesenet og Posten følger opp krav fra regjeringens klimamelding om at offentlige etater skal kjøpe personbiler og mindre varebiler med nullutslipp fra 2022. Statens vegvesen erstatter 140 fossildrevne personbiler og 50 fossile varebiler med elbiler, noe som vil øke deres elbilandel til 20 prosent.

Fra 2022 vil ikke Posten lenger bestille fossile varebiler til bruk i byer. Utenfor byene setter de stopp fra 2023. Posten vil stille samme krav til sine underleverandører. Posten og Bring har i dag en kjøretøypark med en fornybarandel på 26,3 prosent.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Les mer i pressemelding fra Posten

God vinterferie til dem som er så heldige å ha det. Neste nyhetsbrev kommer tirsdag om én uke!