NLFs. adm dir Geir A. Mo er bekymret for fremtiden for mange bedrifter i distrikts-Norge og ber regjeringen ta opp kampen mot ESA. NLF vil også be om et møte med finansdepartementet for å drøfte saken, og krever at kompenserende tiltak – f.eks. i form av redusert dieselavgift – kommer på plass før varslet endring eventuelt trer i kraft.

– Å ta ut transportsektoren av ordningen svekker konkurranseevnen vesentlig til de mange som rammes. Med marginer på kun 2 – 4 % vil avgiftsøkningen føre til at hele bunnlinjen forsvinner, uten reell mulighet til å hente dette inn fordi endringen skjer midt i et år.  Virkeligheten er ikke slik teoretikerne i departementene forestiller seg, at det bare er å videreføre en slik økning til kundene. Slik fungerer ikke hverdagen for små- og mellomstore bedrifter rundt om i Norge, sier Mo. 

Hverken NLF eller forbundets kontor i Brussel greier å finne de endringene i regelverket som regjeringen viser til. – Det er ingen endring i regelverket fra før og etter juni 2013. Regjeringens henvisning til ESA er umulig å etterprøve siden ESAs vurderinger og synspunkter av uforståelige grunner holdes hemmelig. Endringen fremstår derfor som dårlig begrunnet og dermed lite gjennomtenkt, påpeker Mo.

– Transportnæringen er en del av ryggraden i distrikt-Norge. Samtidig er den ekstremt konkurranseutsatt fra eksterne aktører med langt lavere kostnader. Varslede kompenserende tiltakene må derfor komme på bordet raskt, slik at våre bedrifter sikres forutsigbarhet og trygghet for fremtiden. Et riktig tiltak kan derfor være en reduksjon i dieselavgiften tilsvarende varslet økning i arbeidsgiveravgiften, avslutter Geir A. Mo.

Kontaktpersoner: 

Administrerende direktør Geir A. Mo                  Mobil: 93 03 03 88

Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes              Mobil: 98 23 69 99

 

Bakgrunn & fakta:

  • Et NLF-medlem fra Harstad kan fortelle at om forslaget vedtas, vil det betyr at hans bedrift må gå fra 5,1 til 14 % i arbeidsgiveravgift, og gi økte årlige kostnader på 910 000,-.
  • Et NLF-medlem fra Alta forteller at han må gå fra 0 til 14 % i arbeidsgiveravgift. Det vil bety i overkant av 1,3 millioner i økte kostnader for ham.

I et marked med lav arbeidsinnvandring, høyere lønnskostnader og høye dieselpriser er det klart at det får svært store utslag for norske seriøse transportører. Regjeringens forslag vil gi mellom 30 og 40 millioner i årlig kostnadsøkning for næringen i Finnmark.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er landets største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for godstransport på vei. Forbundet organiserer om lag 3000 bedrifter med 15 000 lastebiler og 20 000 ansatte. NLFs medlemsbedrifter omsetter for ca. 25 milliarder kroner pr. år.

NLFs medlemsbedrifter er typiske små- og mellomstore bedrifter rundt om i distrikts-Norge. Ofte er det generasjonsbedrifter som tar samfunnsansvar i de kommuner der de har sin virksomhet.

I forbundets årlige Konjukturundersøkelse oppgir 62,8 % av bedriftene i de segmenter som er utsatt for konkurranse fra kabotasjekjøring, at de har tapt oppdrag til «kabotasjebedrifter». Dette viser til fulle hvor sårbare bedriftene er for å tape oppdrag p.g.a kostnadsnivået.

I den samme undersøkelsen fremgår det at 60 % av NLFs medlemsbedrifter har en driftsmargin på under 5 %.  En økning i arbeidsgiveravgiften fra 0 – 14,1 % betyr i praksis i underkant av 5 % kostnadsøkning totalt i bedriften.