– Dette er ulykker som aldri skulle skjedd. Når de først har skjedd, er det prisverdig at Havarikommisjonen setter søkelyset på ansvaret til dem som var årsaken til at disse vogntogene var på veien når ulykkene inntraff, sier Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

- Sikkerhetskultur mangler i deler av næringslivet

Med basis i fire alvorlige ulykker hvor vogntog er involvert, har Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) sett på rammevilkårene for bestilling av godstransport på veg. SHT har vurdert transportbestillernes holdninger til trafikksikkerhet ved leverandørvalg, kontraktutarbeidelse, transportbestilling og leverandøroppfølging.

I rapporten skriver SHT at alle fire ulykkene skjedde til tross for at sikkerhetstiltak var fulgt, og at funnene viser at sikkerhetsnivået i veitransportnæringen blir påvirket av premissene transportbestillere setter til transportoppdrag.

– Rapporten er en av de viktigste rapportene på mange år om sikkerhet på veg. Disse ulykkene danner bakteppet, og illustrerer dessverre mangelen på en helhetlig sikkerhetskultur i deler av næringslivet, konstaterer NLF-direktøren.

Trafikksikkerhet som konkurransefortrinn

Trafikksikkerhetstiltak som regelverk, tilsyn og sikkerhetskrav, i tillegg til relevante bransjetiltak, bør bidra til å øke sikkerhetsnivået ytterligere, konkluderer SHT. De skriver at trafikksikkerhet bør ses som et kvalitets- og konkurransefortrinn, i tillegg til et samfunnsansvar.

NLF-direktøren poengterer at disse forholdene er bakgrunnen for at NFL har utviklet kvalitetsprogrammet Fair Transport.

– De sertifiserte transportørene må dokumentere kvaliteten de leverer og vise kundene hvilke krav de er forpliktet til å følge. Fair Transport sikrer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport for alle, sier Moe.

– Samarbeider gjerne med NHO Logistikk og Transport

Havarikommisjonen fremmer på grunnlag av temaundersøkelsen en sikkerhetstilråding til bransjen, og gir NHO Logistikk og Transport ansvaret for å iverksette og koordinere påvirkningsarbeidet.

– SHT henger bjella på katten, og ber organisasjonen til de store speditørene og samlasterne igangsette kulturendrende arbeid i sine bedrifter. Etter vår vurdering er det riktig, men må ikke oppfattes som at utfordringene alene ligger i disse bedriftenes rolle som transportkjøpere. Det SHT i realiteten gjør med denne tilrådingen, er å slå fast at mange av de gode intensjonene so ligger i «code of conduct», altså uforpliktende selverklæringer som speditørene bruker, ikke er gode nok. Dette tror jeg er en riktig vurdering; vi må gå fra gode intensjoner til dokumenterte resultater, sier Mo, og mener et ensidig fokus på lavest mulig pris har ført til rutinesvikt og ansvarsfraskrivelse.

Mo understreker at NLF alltid er beredt til å bidra i arbeidet for økt trafikksikkerhet og bedre kvalitetsdokumentasjonen i verdikjedene i transportnæringen. 
– Vi samarbeider gjerne med NHO LT om dette, avslutter NLF-direktøren.