- Det er til tross for dette svært skuffende at man heller ikke i dette statsbudsjettet legger opp til en skikkelig satsing på hverken døgnhvileplasser eller et løft for fylkesveiene. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener regjeringen på disse områdene ikke i stor nok grad legger til rette for en velfungerende transportnæring.

Et enstemmig Stortingsvedtak sier at man innen 2023 skal ha 80 døgnhvileplasser ferdigstilt. I dag finnes 39. Skal man rekke å nå målet må det ferdigstilles om lag sju i året. I årets budsjett finner vi ikke direkte bevilgninger til noen enkeltprosjekter, kun en vag formulering om å prioritere tre mulige prosjekter innenfor en budsjettpost på 159,4 mill. kr til miljø- og servicetiltak. I budsjettet er det heller ingen referanser til planen for utbygging av døgnhvileplasser som Statens Vegvesen hadde på høring i fjor. Det finner vi oppsiktsvekkende og ser på som et signal om at det ikke legges opp til en planmessig utbygging i tråd med Stortingets vedtak fra 2013.

- Vi hadde en klar forventning om å se bevilgninger til døgnhvileplasser som virkelig monnet. NLF har arbeidet hardt for å få myndighetenes forståelse for viktigheten av dette og er skuffet over at tidligere vedtak og planer nå synes å reverseres, sier direktør Geir A. Mo i NLF.

- Sikre døgnhvilepasser med gode fasiliteter er svært viktig for trafikksikkerhet, tryggheten til sjåførene og for næringen, sier Mo. Han viser til at det er strenge reguleringer i forhold til når sjåfører kan kjøre og når de må hvile.

- Kjøre- og hviletidene er viktig for å opprettholde sikkerheten langs veiene våre, men for at sjåførene skal få den hvilen regelverket legger opp til er vi avhengige av at det satses på å bygge ut plasser hvor de kan stå uforstyrret og trygt. En sjåfør som får døgnhvilen på en plass med gode fasiliteter er en tryggere sjåfør ute på veien, enn en som kanskje sover dårlig på en mørk rasteplass uten toalettmuligheter, sier Mo, som understreker at dette også i stor grad handler om anstendige arbeidsvilkår for en viktig yrkesgruppe i samfunnet vårt.

- Vi vet at godsmengden på vei kommer til å øke betydelig de neste årene. I all hovedsak er ikke sjø eller bane et alternativ som kan bidra til å flytte store godsmengder bort fra veiene. Vi vil komme til å se enda flere lastebiler langs norske veier, og derfor blir også behovet for gode hvileplasser og sikre fylkesveier økende i årene som kommer. Fylkesveinettet er arbeidsplassen til mange av våre medlemmers ansatte, og det er uakseptabelt av regjeringen å ikke ta ordentlig tak all den tid tallene viser at risikoen for å bli drept eller hardt skadd i en ulykke er 50% høyere på en fylkesvei enn en riksvei. Vi savner politisk vilje til å ta igjen det enorme vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, sier Mo som varsler at dette blir et viktig tema når NLF senere i høst skal delta på høringer i Stortinget om budsjettet.