Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er opptatt av at myndighetene tar inn over seg næringstransportens nytte og rolle i et velfungerende moderne samfunn, og legger til rette for effektiv, trafikksikker og miljøvennlig transport gjennom et tilpasset finansierings- og avgiftsregime.

Vegfinansiering

NLF mener det er statens oppgave å bygge ut og vedlikeholde riksvegene til god standard. Dette betyr at staten i større grad må ta styringen ved planlegging og prosjektering gjennom en statlig reguleringsplan, slik at utbyggingen kan gjennomføres på kortest mulig tid.

NLF mener at direkte offentlig finansiering av investeringer i riksveger i langt større grad bør være bærebjelken. Bompengefinansiering må bli underordnet, og andelen bompenger forventes å gå ned. Det er også svært viktig at innbetalte bompenger ikke går til utbytte eller annen intern kostnadsdekning hos bompengeselskapene og deres eiere.

NLF er prinsipielt imot bompengefinansiering, men kan unntaksvis, som bidrag til forsert utbygging av viktige riks- og fylkesveger, akseptere en bompengeandel som ikke overstiger 50 % på enkeltprosjekter. Når bompengeprosjektet er nedbetalt, skal bompengeinnkrevingen opphøre. Staten må ta fullt ansvar for overskridelser.

Avgiftsbelastning av nyttetransporten

Godstransport på veg kan sammenlignes med kollektivtransport av personer. Næringstransport er nyttetransport og nødvendighetstransport. NTP Godsanalyse viser at det er små konkurranseflater mellom ulike transportmidler, at det er svært lite gods som kan overføres fra bil til bane og sjø, og at det forventes en betydelig økning i behovet for lastebiltransport i all overskuelig framtid. Dette understreker lastebiltransportens rolle i et velfungerende, moderne samfunn. Det finnes rett og slett ikke relevante alternativer til lastebiltransport for svært mange transportoppdrag.

Nyttetransporten betaler i dag avgifter på drivstoff (vegbruksavgift og CO2-avgift), vektårsavgift og avgifter ved passering i ulike bomanlegg. Bompengeinnkrevingen synes å bli en stadig viktigere finansieringskilde ikke bare for utbygging av veger, men også for kollektivtiltak og andre tiltak rettet mot andre trafikantgrupper enn de som betaler bompenger. For at dette skal aksepteres, må tiltakene direkte eller indirekte komme nyttetransporten til gode gjennom bedre fremkommelighet.

Meningsløs rushtidsavgift for lastebiler

NLF mener det er ulogisk å belaste nyttetransporten som lastebilnæringen utfører med rushtidsavgift. Erfaring og empiriske data (NTP Godsanalyse) viser at andelen tungtransport inn og ut av Oslo (eksempel) i rushtiden er forsvinnende liten i forhold til total trafikkbelastning. 

På E6 Oslo nord er om lag 80 av i underkant av 4.000 kjøretøy i den mest belastede rush-timen om morgenen tunge biler. Tilsvarende bilde finnes for de andre inn- og utfartsvegene til hovedstaden. Dette indikerer at nyttetransporten allerede har tilpasset seg og har sin rushtid i stor grad utenom personbilenes. Rushtidsavgift mot nyttetransporten vil derfor kun påføre næringslivet og transportkjøperne høyere kostnader, uten at det får betydning for hverken klima, miljø eller fremkommelighet.

NLF kan ikke akseptere, og savner en god begrunnelse for at bomtakstene for tungtransport fastsettes til tre ganger taksten for personbiler. Vare- og godstransport er nødvendig nyttetransport, på lik linje med kollektiv persontransport, og burde således unntas fra bompenger. Vare- og godstransporten kan ikke benytte andre «kollektive» transportmidler. Avgiftstrykket på lastebilene fremstår som en ren melking av en næring som ikke har alternativer.

Støtter miljødifferensiering

NLF kan akseptere, når det først skal være bompenger, at det kan innføres miljødifferensierte bompenger for nyttetransporten i byområder. Dette er logisk, og i tråd med at hensikten til miljødifferensierte bompenger skal være å få ned utslippene. NLF mener at dagens Euro VI-teknologi er så god og gir så små lokale utslipp av NOx og PM at lastebiler med Euro VI-motorer bør behandles på linje med el-biler eller oppladbare hybride personbiler.

NLF er opptatt av at bomavgiftene for lastebiler må være forutsigbare over tid, for å sikre inndekning av kostnadene gjennom gjeldende kontrakter med transportkjøpere. Det kan være vanskelig å få dekket økning i bompengetakster midt i en kontraktsperiode, også fra offentlige transportkjøpere.

NLFs landsmøte krever at:

  • Finansiering av utbyggingen av riks- og fylkesveger ivaretas av staten. NLF er prinsipielt imot bompengefinansiering. Den offentlige finansieringen må være bærebjelken, og bruk av bompengefinansiering må bli underordnet. NLF krever at andelen bompenger som finansiering av porteføljen til Nye veier AS blir betydelig redusert, og at alle innbetalte bompenger blir direkte tilbakeført trafikantene, enten i form av utbygging av veger eller tilrettelegging for kollektivtransport og andre trafikanter der dette kan gi en forbedring også for vegbrukerne.
  • Det må ikke legges rushtidsavgift på nyttetransport fordi det ikke vil ha effekt på hverken klima, miljø eller framkommelighet. NLF krever derfor lik og forutsigbar bompengesats over hele døgnet for nyttetransporten.
  • Bomtakstene for nyttetransport skal ikke fastsettes til tre ganger taksten for personbiler. Vare- og godstransport er nødvendig nyttetransport, på lik linje med kollektiv persontransport, og må få bomtakst lik personbiler – maksimalt to ganger takstene til personbiler.