For å drive innenlands transport i Norge kreves det en offentlig godkjennelse. I følge Yrkestransportlova kalles dette et transportløyve. Kabotasje, altså innenlands transport med utenlandsk bil, er dermed å oppfatte som en dispensasjon fra Yrkestransportlova. Derfor må det være opp til den som driver kabotasje i Norge å kunne bevise at den er lovlig. NLF anbefaler derfor at kopi av CMR-fraktbrev både for den internasjonale transporten som førte bilen til Norge, og de tre lovlige innenlandstransportene, skal befinne seg i kjøretøyet og fremlegges ved kontroll.   
NLF er også av den oppfatning at oppdragsgivere har et medvirkeransvar for å kontrollere at vilkårene for lovlig kabotasje er oppfylt. I de tilfellene der den samme transportør benyttes regelmessig, slik at transportoppdraget anses som en permanent virksomhet, må det føre til straffansvar for oppdragsgiver.   
Det er kjent at transportører som ikke har forretningssted i Norge har drevet utstrakt transportvirksomhet mellom steder i Norge. Det skal svares merverdiavgift av all innenlands transport. Det er grunn til å frykte at innenlands transport i Norge utført med utenlandske biler er blitt fakturert som internasjonal transport. På den bakgrunn ber NLF også om at oppdragsgiver som benytter utenlandske biler i nasjonal transport skal plikte å føre et register over bruken av transportører som ikke har forretningssted i Norge, og være ansvarlig for betaling av skatter og avgifter. 
NLF er også av den oppfatning at dersom oppdragsgiver forstår, eller burde ha forstått, at transportøren utfører kabotasje i strid med reglene, skal fortjenesten av dette inndras. 
Kontaktpersoner i NLF: 
Adm. direktør Olav Slaatsveen mobil 90 17 43 08