Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Geir A. Mo, er fornøyd med vedtaket.

– Dette vil åpenbart styrke og effektivisere tilsynet med lønns- og arbeidsvilkår, og være et viktig bidrag til like konkurransevilkår i transportnæringen. Vedtaket er nok en viktig seier for NLF og våre samarbeidspartnere, sier han.

Utstrakt samarbeid positivt

På tirsdag ble saken debattert, og i dag ble lovendringene som måtte til, vedtatt i Stortinget.

Lovendringen gjør at Statens vegvesen nå kan innhente dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår i sine kontroller, og dele dette med Arbeidstilsynet.

– Lovverket er ofte til hinder for deling av informasjon, noe som igjen er til hinder for en mer effektiv kontroll. Å rive skottene mellom etatene og bidra til mer formalisert samarbeid og informasjonsdeling er en særdeles viktig oppgave, sier Geir A. Mo.

Et mer utstrakt samarbeid mellom Arbeidstilsynet og Statens vegvesen vil gjøre lovverket lettere å håndheve og gi direkte konsekvenser for dem som ikke følger det. Blant disse er aktører vi i dag vet at profiterer på å gi sine sjåfører ulovlig lav lønn.

Luke ut useriøse aktører

Gisle Meininger Saudland, saksordfører fra arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, fremhevet fra talerstolen at det er problematisk og uønsket at det for utenlandsk transport kun blir utbetalt lovlig lønn i 46 prosent av tilfellene.

– I mange av tilfellene har derfor ikke norsk og utenlandsk transport like konkurranseforhold. I tillegg vil lovendringen gi en trafikksikkerhetsmessig effekt, sa Gisle, og viste til at nettopp NLF og andre ønsker sterkere tilsyn for å luke ut useriøse aktører.

Gjelder både norske og utenlandske arbeidsgivere

Helt konkret har Stortinget endret allmenngjøringsloven og gjort fritak fra taushetsplikten. Det betyr at Statens vegvesen får myndighet til å innhente og dele opplysninger som Arbeidstilsynet trenger for tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av allmenngjøringsforskriften for veitransport. Et vesentlig poeng er at bestemmelsene gjelder alle som driver innlandstransport i Norge, inkludert utenlandske arbeidsgivere.

I forbindelse med lovendringen ba også Stortinget regjeringen utarbeide og legge frem et forslag om at Statens vegvesen skal gis mulighet til å stanse kjøretøy etter vedtak fra Arbeidstilsynet.