- I dag utnyttes ikke bilene effektivt. Det fører til økt miljøbelastning og det fører til flere lastebiler på veien, sier direktør Geir A. Mo i NLF.

Modent for oppgradering

NLF mener dagens regelverk er modent for oppgradering. Regelverket er gammelt, tar ikke hensyn til teknologisk utvikling på bilene og er heller ikke i harmoni med miljømålene.

- Vi vet at transportmengden i fremtiden vil øke kraftig. Det er heller ikke noen hemmelighet at den største økningen kommer på vei. Dessverre hindrer gamle ordninger oss fra å utnytte bilene maksimalt - noe som igjen fører til større miljøbelastning, mer slitasje på veiene og enda flere lastebiler ute på veiene, sier Mo.

NLF mener målet må være å kunne frakte gods med lavest mulig miljøbelastning per tonn/kilometer – og det er kun mulig dersom man utnytter bilene bedre enn hva som er tilfellet i dag.

Bedre for miljøet

- Våre beregninger viser at ved å øke totalvektene vil vi kunne øke effektiviteten med 12 prosent. Det betyr også at utslippene fra transportsektoren blir redusert. Ved å øke totalvektene for eksisterende bilpark vil vi altså kunne frakte gods mer miljøvennlig, sier Mo.

TØI slår i en rapport (1319/2014) fast at økte vekter og volum vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt fordi det da kan transportere større godsmengde med færre vogntog. I den samme rapporten bekrefter TØI at også miljøbelastningen blir mindre. Rapporten slår også fast at trafikksikkerheten økes, samtidig som trafikkavviklingen for en gitt godsmengde bedres fordi antallet lastebiler på veiene vil kunne reduseres.

Ingen tekniske barrierer

- På dagens biler er det rom for å øke totalvekten uten at man trenger å gjøre tekniske endringer på kjøretøyene. For næringen betyr det at man kan effektivisere uten at det er store kostnader involvert. Men det kreves at blant annet veilistene må omarbeides noe slik det allerede har blitt gjort for tømmerbiler og for modulvogntog, sier fagsjef teknikk Dag Nordvik i NLF.

Henger etter våre naboland

Danmark, Sverige og Finland har allerede økt totalvektene. Nå oppfordrer NLF at også norske myndigheter vil gjøre det samme.

- Vi opplever at det fra politisk hold er et ønske og en vilje til å endre dagens regelverk, men derfra til handling skjer det lite. Vi må følge utviklingen, og den går i en mer miljøvennlig retning blant annet gjennom å utnytte eksisterende materiell bedre enn hva vi gjør i dag. Derfor har vi utarbeidet ”alternative vekttabeller” med fokus på 50-tonns veier (Bk 10-50). Disse tabellene er utarbeidet slik at man ikke trenger å endre noe på eksisterende kjøretøy, sier Mo.

Over nyttår vil NLF innkalle til et møte der blant annet Vegdirektoratet er invitert. På møtet vil man gå igjennom forslaget til nytt regelverk og legge en plan for videre arbeid.