Dårlig utrustede vogntog er et økende problem på norske veier, og dermed en stor trussel for trafikksikkerheten. Norges Lastebileier-Forbund har de siste fem årene jobbet aktivt med denne utfordringen, og vi har foreslått mange konkrete tiltak overfor flere offentlige instanser. Dette bærer nå frukter. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har i dag på NRK Dagsnytt foreslått tiltak som bl.a. strengere regler, økt beredskap, mer bruk av tilbakeholdelsesretten og generelt skjerpet kontroll. I tillegg er hun klar på transportkjøpers ansvar. 
Dette er veldig bra tiltak, og det er tiltak som Norges Lastebileier-Forbund har fremmet i mange ulike fora i lang tid. NLF er særlig glade for at Kleppa nå velger å ansvarliggjøre transportkjøper. Det er nemlig noe NLF har poengtert hele tiden: Å benytte transportører som ikke har lovlig løyve, er rettslig det samme som å ta piratdrosje. Transportkjøper er dermed ansvarlig på lik linje med transportforetak og sjåfør. 
– NLF registrerer en viss skepsis fra Vegdirektoratet til statsrådens forslag, men vi forutsetter nå at statsrådens ord blir til handling. Det betyr at ansvarlige myndigheter må sette av menneskelige og økonomiske ressurser til å få regelverket på plass. I tillegg må håndhevelsen av dette regelverket settes i gang umiddelbart, sier juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes.   
Kontaktpersoner: 
Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes                Mobil: 98 23 69 99 
Juridisk direktør Robert Aksnes                             Mobil: 90 56 29 47