Obligatorisk bompengebrikke for alle tunge kjøretøy har vært en fanesak for Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i flere år. De siste to årene har NLF gang på gang fått lovnader om at dette nå skal være i orden (se side 2 for tidsperspektiv). Via media ble godstransportnæringen i dag informert om at den nødvendige forskriften og det praktiske arbeidet rundt gjennomføringen ikke vil være klart til januar 2014. Tidsberegninger NLF har gjort, viser minst to måneders forsinkelser.
– Denne sakens forhistorie med manglende oppfølging og gjennomføring av løfter fra den sittende regjering, gjør det vanskelig å forstå hvorfor denne saken nå skal utsettes ytterligere, sier en oppgitt Geir A. Mo.
Frankrike gjennomfører sitt bompengesystem i år. Det er bemerkelsesverdig likt det som er planlagt her hjemme. Den franske modellen krever en enhet/brikke med et abonnement, eller at brukere må skaffe seg en brikke på grensen. I tillegg kreves forhåndsbetaling til dekning av bomkostnader på forventet kjørestrekning. Det kan fylles på underveis. Det betales også depositum for denne enheten.
– Den franske modellen viser at det innenfor EU allerede eksisterer løsninger som tilfredsstiller kravene til en obligatorisk brikke. Dette burde være kjent for departementet. Vi er derfor veldig overrasket over at arbeidet med forskriften har tatt så lang tid, poengterer Mo.
– NLF sender i dag et brev til samferdselsminister Marit Arnstad. Vi krever at statsråden vurderer om prosessen vis-à-vis ESA kan kortes ned. Vi forlanger at statsråden snarest legger frem en konkret gjennomføringsplan. Statsråden må også gjøre rede for hvordan informasjonsarbeidet overfor brukerne blir ivaretatt slik at ytterligere forsinkelser i gjennomføringen unngås, avslutter Mo.
Tidsperspektiv:
– NLF fremmet forslag allerede i 2009 om å innføre obligatorisk bompengebrikke for alle kjøretøyer over 7,5
Samferdselsdepartementet ved statsråd Meltveit Kleppa lovte innføring av en slik ordning fra juli 2012
– Statssekretær Lars Bartnes sa på et NLF-arrangement i januar 2012 at arbeidet var forsinket, men lovte gjennomføring høsten 2012
– I oktober 2012 svarte statsråd Arnstad til Riksrevisjonen at forslag til forskrift ville bli sendt på høring så raskt som mulig
– NLF ba om en fremdriftsplan i januar og fikk til svar at alt skulle være klart til januar 2014
– Samferdselsdepartementet sender ut pressemelding 25. juni i år og bekrefter innføring fra januar 2014
– En samlet godstransportnæring har ikke fått noe informasjon fra offentlige myndigheter om at innføring av obligatorisk brikke blir utsatt. Forventingen har derfor siden i vår vært: Gjennomføring fra januar 2014!