- Det er gledelig å se at transportetatene ønsker å ta tak i vedlikeholdsetterslepet på en skikkelig måte, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Under mandagens presentasjon av forslaget til Nasjonal transportplan 2018-2029 ble det klart at etatene ønsker å bevilge inntil 60 milliarder for å fjerne etterslepet i vedlikehold i løpet av neste NTP-periode.

- NLF har lenge jobbet med å gjøre beslutningstakere bevisst det enorme behovet for vedlikehold på vegnettet. Hvis forslaget om bevilgningen får gjennomslag, vil det være en stor seier for nyttetransporten, forteller Mo.

Glemmer fylkesvegene

Selv om pengesummen er sårt etterlengtet, reagerer NLF likevel på at fylkesvegene er utelatt fra NTP-forslaget. Grunnlaget fra etatene viser til et behov for drift og vedlikehold på fylkesvegnettet på 129 milliarder i perioden. Kommunenes Sentralforbund (KS) har uttalt at fylkeskommunene med dagens rammer ligger an til en underfinansiering på mellom 1,5 og 2 milliarder kroner hvert år.

- I tillegg til det eksisterende forslaget bør det også på plass et nasjonalt program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet langs fylkeskommunale veger, sier NLF-direktøren.

Skal kutte utslipp med 50 prosent

Ved siden av å adressere vedlikeholdsbehovet har etatene også en tydelig ambisjon om å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren før 2030. Et kutt på 50 prosent i forhold til dagens utslipp er lagt til grunn, noe NLF mener lastebilnæringen er godt rustet til å imøtekomme.

- Vi har satt i gang flere initiativ for å påvirke våre medlemmer til å ta miljøvennlige valg. Utfasing av eldre lastebiler og oppgradering til Euro VI-kjøretøy, i kombinasjon med bruk av fornybare drivkilder som biodiesel, kan allerede nå være et stort steg i riktig retning, sier Geir A. Mo, og legger til at NLF fra 1. mars iverksetter et større prosjekt for å kartlegge hvordan biodiesel fungerer i praksis i norske nyttekjøretøy.

Følger med i tiden

Undersøkelser Norges Lastebileier-Forbund har foretatt viser at NLF-medlemmer er flinke til å følge den teknologiske utviklingen og oppgraderer til nyere og renere systemer når disse blir tilgjengelig. Euro VI-kjøretøy har bare vært på markedet i et par år og allerede nå kjører 1 av 4 NLF-lastebiler med denne teknologien under skallet, til tross for at disse utgjør en langt dyrere investering enn eldre varianter. NLF-direktøren understreker at myndighetene ikke må glemme innsatsen som blir gjort blant lastebileierne.

- Vi kommer til å se et større fokus på klimagassutslipp i transportsektoren fremover. Da er det viktig at regjeringen nå identifiserer de positive tiltakene som blir iverksatt og belønner disse med incentiver og avgiftslettelser, for å lette overgangen til fornybare drivkilder og en fremtidig nullutslippsvisjon, avslutter Mo.