Til forsiden
Elektronisk veifraktmelding i internasjonal veitransport – den nye normen
Olav G. Hermansen
schedule 5 april, 2020

31. mars 2020 vedtok Stortinget å gå inn for at det gammeldagse CMR-fraktbrevet erstattes med elektroniske meldinger i internasjonal veifrakt. Ja, et klart stortingsflertall gikk sågar inn for å gjøre den elektroniske meldingen, forkortet eCMR, obligatorisk.

Mange praktikere, så vel transportører som vareeiere, er fortrolige med CMR-fraktbrevet. Vi snakker om et papirfraktbrev, utstedt i tre eksemplarer: ett til selger, ett til transportør og ett til mottaker, som er undertegnet eller «til nød» stemplet. Da Norge i sin tid, nærmere bestemt 1. juli 1969, tiltrådte Genève-konvensjonen om veifraktavtaler (CMR), representerte dette en betydelig forenkling av internasjonal godstransport på vei. I år 2020 virker derimot kravet om utstedelse av en slik «papirlefse» heller forhistorisk.

FNs økonomiske kommisjon for Europa og International Road Transport Union, IRU, la i 2008 fram en tilleggsprotokoll som åpnet for bruk av en elektronisk meldingsvariant av CMR-fraktbrevet, forkortet eCMR.  Per i dag har 25 land, fortrinnsvis europeiske, ratifisert eller godtatt denne tilleggsprotokollen og har eller er i ferd med å ta eCMR i bruk. Den 31.mars 2020 sa endelig Stortinget ja til tilleggsprotokollen. Grønt lys for bruk av eCMR er således gitt.

Forankringen i juss og elektroniske standarder

En eCMR-melding (eCMR-pluss-MT-04-20) har samme innhold som det tradisjonelle CMR-fraktdokumentet - og også samme rettsvirkning. Det betyr at eCMR vil være viktig juridisk både som avtaledokumentasjon og bevismiddel, med andre ord både for avklaring av fraktoppdraget og ved uenighet om hva som er avtalt.

Det er dessuten viktig at eCMR-meldingen er bygget på FN-standarder for XML-meldinger, og sådan teknologinøytral.  Vi snakker om noe langt mer enn en «kjekt-å-ha-melding» for spesielt interesserte teknologifreaker.

Fordelene med å bruke eCMR

Stikkordsmessig er det en rekke fordeler ved å gå fra papir til elektronisk meldingsutveksling. Erfaringer fra europeiske brukere av eCMR gjennom flere år, er at:

 • håndteringskostnadene reduseres med tre til fire ganger i forhold til bruken av papirfraktbrev
 • tidsbruken reduseres tilsvarende (bortfall av papirhåndtering og arkivering mv.)
 • det er færre feil, og datagrunnlaget er mer nøyaktig
 • raskere fakturering er mulig - sågar umiddelbart etter «kvittert» mottatt-melding fra varekjøper eller varemottaker
 • eCMR gjør det raskere og enklere å gjenbruke data

De største fordelene ser vi likevel om vi beveger oss utenfor eCMR-boksen.

Kobling til bakenforliggende datasystemer

E-CMR dreier seg ikke bare om et enkeltstående fraktbrev, men om elektronisk kommunikasjon. Det er således lagt til rette for at eCMR kan integreres med bakenforliggende datasystemer, som for eksempel:

 • ERP-systemer
 • Warehouse management-systemer (lagerstyring)
 • Fleet management-systemer (flåtestyring)
 • GSP-systemer, herunder sporing og ulykkesvarsling (eCall)

Det er særlig gjennom slike koblinger at bruken av eCMR-informasjonen får en viktig tilleggsverdi som logistikk- og styringsverktøy.

Skal sikkerhet være til salgs?

Norges Lastebileier-Forbund, så vel som Statens vegvesen, har siste årene avslørt et omfattende juks med CMR-fraktbrev.  Vi snakker om «piratufylte» håndskrevne fraktbrev, hvor utstederen «døper om» en innenrikstransport i Norge til en internasjonale transport. Hensikten har i mange tilfelle vært å omgå kabotasjereglene og fortsette å kjøre innenlandsk i Norge både lengre og hyppigere enn hva reglene tillater.  Vi snakker med andre ord om transportkriminalitet satt i system.

Kontrasten til de nå tillatte eCMR-fraktmeldingene er derfor stor. For at eCMR skal fungere på en både sikkerhetsmessig og juridisk betryggende måte, er det lagt ned mye arbeid ned i å utvikle kontrollsystemer for elektroniske signaturer. Her støtter man seg på foreliggende EU-lovgivning. Vi er ikke kjente med at det har vært jukset med e-CMR-fraktbrev så langt.

Stortinget markerer hvor skapet bør stå

Under stortingsbehandlingen 31. mars gikk et klart stortingsflertall gikk inn for å gjøre eCMR-meldingene obligatoriske. Den juridiske rekkevidden av vedtaket er ennå ikke avklart. Klart er i alle fall at utenlandske sjåfører og deres arbeidsgivere som fortsatt tror at det bare er å parkere på en norsk rasteplass og utstede falske CMR-fraktbrev, har en dårlig sak.

For ytterligere å signalisere at riset bak speilet ikke er langt unna for transportører som ikke følger spillereglene, vedtok Stortinget også, mot 30 stemmer, å be regjeringen:

 • utrede og fremme forslag om et digitalt transportregister for all internasjonal godstrafikk, kombinerte transporter og kabotasjeturer i Norge.
 • fremme forslag om nødvendige regelendringer som kan sikre at det blir mulig å kreve inn bøter for brudd på tekniske krav til kjøretøyet og kabotasjeregelverket når bruddet oppdages.

For Norges Lastebileier-Forbund, som har jobbet for opprettelse av et kabotasjeregister siden 2012, og for internasjonale elektroniske veifraktmeldinger samt økt adgang til bøtelegging nesten like lenge, ble 31. mars en gledens dag. Viktigst er like fullt at for norsk lastebilnæring, er dette en viktig seier i kampen for likere konkurransevilkår.

Hva står CMR for: CMR er en internasjonal overenskomst om grensekryssende transport på landevei, og er en forkortelse for "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. (Kilde: Timocom)