Til forsiden
– Lansering av Fair Transport er et prisverdig tiltak
Kjell Haugen, regiondirektør Arbeidstilsynet
schedule 26 august, 2019

Arbeidstilsynet anser Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som en meget god samarbeidspartner i arbeidet for å heve HMS-standarden og bedre arbeidsforholdene i gods- og transportnæringen. Dette er viktige fokusområder i en næring som er svært viktig for at velferdsstaten Norge fungerer. Vi skal ha varene ut fra leverandør eller lager til butikken eller forbruker på en sikker måte med transportører og bestillere som er seg bevisst sitt samfunnsansvar, og med sjåfører som er stolte av og trygge i sitt yrke, og sin transportbedrift. 

Arbeidstilsynet ønsker velkommen tiltak som næringen selv gjør for å bedre forholdene for sjåførene og andre arbeidstakere. Vi har fått tilgang og kikket på Fair Transport-løsningen og vi tror dette har et godt potensial til å bli et nyttig verktøy i kvalitetsarbeidet i godsnæringen.  

Arbeidstilsynet mener det er viktig at Fair Transport tydeliggjør betydningen av forsvarlig arbeidsmiljø, og at bestillere og oppdragstakere gis de verktøyene og den informasjonen de trenger for å drive lovlig og opprettholde og utvikle en god HMS-standard i næringen. Arbeidstilsynet ser spesielt behov for å få mer orden på arbeidstid og lønn og sikkerhet.

Transportmarkedet er et stort og komplekst marked med mange utfordringer. Deler av næringen preges av til dels uforsvarlige arbeidstidsordninger, høy risiko for ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. Derfor er transport et av de områdene der Arbeidstilsynet prioriterer å gjøre tilsyn og drive med veiledning. Målet med det vi gjør er å bidra til økt seriøsitet i hele verdikjeden i næringen og til god sikkerhet og ordnede forhold for arbeidstakerne.

Dette er imidlertid et arbeid vi må stå sammen om, og hvor det kreves bidrag fra flere. På myndighetssiden har Arbeidstilsynet et godt samarbeid med Statens vegvesen og politiet og gjør felles tilsyn og aksjoner sammen med disse etatene langs veien.

I 2018 gjorde vi tilsyn med transportvirksomheter og bestillere av transportoppdrag. Selv om mange virksomheter har gode og ordnede forhold for sine sjåfører, ser vi altså at deler av næringen har alvorlige utfordringer knyttet til blant annet arbeidstidsordninger, lønn og systematisk HMS-arbeid.

Gjennom tilsynene våre ser vi også at mange transportbestillere synes det er utfordrende å ivareta informasjons- og påseplikten. Mer enn seks av ti kontrollerte bestillere av transporttjenester ivaretar ikke sitt ansvar for å informere om eller påse at virksomhetene de kjøper transporttjenester av, følger allmenngjøringsregelverket på en god nok måte. Det tyder på at mange synes det er vanskelig å overholde dette regelverket. Derfor har Arbeidstilsynet i 2019 trappet opp tilsyns- og veiledningsaktiviteten rettet mot bestillere og hoved­leveran­dører av transportoppdrag, for å sette disse i stand til å ivareta sitt viktige medansvar for å skape lovlige arbeidsforhold og rettferdige konkurransevilkår.

Arbeidstilsynet har også et godt og mangeårig samarbeid med NLF og næringen for øvrig, blant annet gjennom Treparts bransjeprogram Transport hvor felles informasjonstiltak er et viktig område. Veilederen for bestiller av godstransporttjenester, som Treparts bransjeprogram Transport har laget, er et eksempel på at vi sammen bruker ressurser på gode informasjonstiltak.   

Vi håper og tror også at det nettbaserte risikovurderings­verktøyet Risikohjelpen, som ble lansert for deler av transportnæringen våren 2019, vil hjelpe mange små og mellomstore transportvirksomheter med å gjennomføre gode risikovurderinger og iverksette egnede tiltak. Verktøyet er utviklet av Treparts bransjeprogram Transport, og er helt gratis å bruke.

Arbeidstilsynet mener det særlig er viktig at bestillere av transporttjenester får økt bevissthet om sitt ansvar ved inngåelse og oppfølging av kontrakter. Dette er et krevende område, og alle tiltak som kan gjøre det enklere og riktig for bestillere av transporttjenester å velge seriøse aktører, vil gi store positive ringvirkninger. Det vil innskrenke markedet for de useriøse aktørene betydelig.

Dersom Fair Transport fungerer etter sin hensikt, vil det absolutt bidra til at både de som tilbyr og de som kjøper transporttjenester følger regelverket i langt større grad. Økt fokus på kvalitet og seriøsitet vil også bidra til å innsnevre markedet for de useriøse aktørene i markedet. Det vil være positivt for arbeidstakerne, og det kan bidra til mer rettferdige konkurransevilkår gjennom å redusere handlingsrommet til de useriøse.

Lansering av Fair Transport er et prisverdig tiltak. Dette er et arbeid som er viktig og som vil kreve innsats fra NLF.  Det vet dere sikkert. 

Det er bra og nødvendig at NLF setter inn ressurser til å veilede medlemmene i å ta i bruk Fair Transport, slik at Fair Transport kan bli et verktøy for god HMS-ledelse innen transport. Dette er et arbeid som er viktig, og som ikke gjør seg selv. 

Arbeidstilsynet ønsker Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og medlemmene til lykke med lansering og bruk av Fair Transport.