– Jeg er svært opptatt av at vi skal ha en ryddig vegtransportnæring. Da må det blant annet bli lettere å finne frem til de seriøse aktørene, og vanskeligere for de useriøse aktørene å tilby sine tjenester, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Han mener det ikke bare er styresmaktene, men også organisasjonene i arbeidslivet, som har en viktig rolle som pådrivere i denne sammenhengen.

– At NLF sammen med lastebileierforbund i flere land går sammen for å gjøre det enklere for transportkjøpere å velge seriøse aktører, er et flott initiativ. En ordning der transportforetak gjennom sertifisering kan vise at virksomheten følger fastsatte standarder for trafikksikkerhet, arbeidsvilkår og miljø, vil gjøre det enklere for transportkjøpere å gjøre gode valg.

Her avdukes den symbolske Fair Transport-traileren, som også ble gitt i gave til samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Skjermdump fra NLFs direktesending Her avdukes den symbolske Fair Transport-traileren, som også ble gitt i gave til samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Skjermdump fra NLFs direktesending

Kjøper transporttjenester for 500 milliarder

Dale mener også at stat og kommune bør gå frem som et godt eksempel som ansvarlige transportkjøpere.

– Offentlige oppdragsgivere kjøper varer og tjenester for over 500 milliarder kroner per år, og har et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Generelt vil jeg si at kunnskap og ordninger som gjør det lettere å finne fram til de seriøse aktørene, som Fair Transport kan være et eksempel på, er viktig her.

Målrettet kontrollvirksomhet

Statsråden ønsker å bidra aktivt til å stikke kjepper i hjulene på useriøse og kriminelle transportfirmaer. Han trekker spesielt frem satsingen på økt kontroll av vegtransport. Gjennom risikobasert kontrollvirksomhet skal de som dokumenterer sin kvalitet kunne kjøre videre uten hindring, mens de som ikke har orden i sysakene, vil bli stoppet oftere. Med andre ord: Fair Transport-sertifisering kan bidra til at seriøse transportbedrifter opplever færre kontroller langs vegen.

– Jeg har tro på at effektiv ressursutnyttelse gjennom målrettet kontroll og nye teknologiske løsninger er vegen å gå for å hindre farlige vogntog på norske veger, og for å fremme en seriøs næring.

Jon Georg Dale stiller seg helhjertet bak sertifiseringsordningen og oppfordrer transportkjøpere til å benytte seg av verktøyet. Foto: Stein Inge Stølen Jon Georg Dale stiller seg helhjertet bak sertifiseringsordningen og oppfordrer transportkjøpere til å benytte seg av verktøyet. Foto: Stein Inge Stølen

Strengere kompetansekrav fra 2020

Men det stopper ikke med økte kontroller av useriøse og kriminelle transportfirmaer. Samferdselsministeren ser også frem til å implementere helt nye regler som vil gjøre hverdagen enklere for seriøse aktører. Noen er fortsatt i støpeskjeen i form av mobilitetspakken i EU, mens andre vil bli iverksatt allerede fra neste år.

– Departementet har samarbeidet med andre europeiske land med felles synspunkt gjennom Road Alliance, for å søke større gjennomslagskraft i EU-systemet. Så langt har vi fått gjennomslag for noen viktige saker, som å ikke liberalisere kabotasje. I tillegg har vi de nye EU-kravene til yrkessjåførkompetanse hvor Samferdselsdepartementet systematisk har arbeidet for å styrke vintersjåførkompetansen. Fra 2020 vil det bli stilt kompetansekrav til kjørsel under ekstreme vær- og føreforhold.

Må ha effektive reaksjoner på brudd

Det er ingen tvil om at useriøse og kriminelle aktører har dårlige tider i vente. Statsråden peker på hvordan man de siste årene har etablert et tettere samarbeid mellom Statens vegvesen og andre kontroll- og tilsynsetater, herunder politiet, Arbeidstilsynet, Tolletaten og Skatteetaten på vegtrafikkområdet. Dette er helt i tråd med NLFs foreslåtte «transportpoliti».

– Erfaringene så langt er gode, og dette samarbeidet vil bli fulgt opp fremover.

Dale mener også at reaksjonene på regelbrudd må være effektive.

– Denne regjeringen har blant annet styrket retten til å holde tilbake kjøretøy som ikke oppfyller krav i vegtrafikkloven, og innført hjemmel for bruk av hjullås til å fysisk holde kjøretøy tilbake, samt at andre tiltak blir vurdert.

Les også: Norsk Industri lovpriser Fair Transport