Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet, har den siste tiden iverksatt flere tiltak for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i transportnæringen. Hun peker på at transportmarkedet er stort og komplekst, med mange utfordringer.

– Deler av næringen preges av til dels uforsvarlige arbeidstidsordninger, høy risiko for ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer. Derfor er transport et av de områdene der Arbeidstilsynet prioriterer å gjøre tilsyn. Målet er å bidra til økt seriøsitet i næringen, god sikkerhet og ordnede forhold for arbeidstakerne.

Dette klarer imidlertid ikke Arbeidstilsynet alene, og baserer seg derfor på et samarbeid med Statens Vegvesen og politiet, som de gjennomfører tilsyn og aksjoner sammen med langs vegen.

Her blir en utenlandsk lastebilsjåfør kontrollert av Arbeidstilsynet sammen med Statens vegvesen på Taraldrud kontrollstasjon tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen Her blir en utenlandsk lastebilsjåfør kontrollert av Arbeidstilsynet sammen med Statens vegvesen på Taraldrud kontrollstasjon tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen

Særskilt fokus på bestillere

– I tillegg har vi et godt og mangeårig samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund og næringen forøvrig, gjennom treparts bransjeprogram.

Arbeidstilsynet ønsker velkommen alle tiltak næringen selv gjør for å bidra til å bedre forholdene for sjåførene og andre arbeidstakere.  

– Vi mener det er spesielt viktig at bestillere av transporttjenester får økt bevissthet om sitt ansvar ved inngåelse og oppfølging av kontrakter. Dette er et komplekst område, og alle tiltak som kan gjøre det enklere for bestillere av transporttjenester å velge seriøse aktører, vil gi store positive ringvirkninger, sier Vollheim.

Forsvarlig arbeidsmiljø

Hun tror Fair Transport kan gjøre det lettere for Arbeidstilsynet å iverksette mer målrettede tiltak.

Arbeidstilsynet er opptatt av at det organiserte arbeidslivet skal fungere, slik at vi kan prioritere innsatsen vår der risikoen er størst og arbeidstakerne er mest sårbare. Derfor er Fair Transport et positivt tiltak fra næringen.

Hun legger til at det er viktig at Fair Transport tydeliggjør betydningen av forsvarlig arbeidsmiljø, samt at de gir bestillere og oppdragstakere de verktøyene og den informasjonen de trenger for å drive lovlig og opprettholde en god HMS-standard i næringen.

– Vi ser spesielt behov for å få mer orden på arbeidstid, lønn og sikkerhet. Gjennom våre tilsyn ser Arbeidstilsynet også at transportbestillere synes det er utfordrende å ivareta informasjons- og påseplikten. Vi finner mye brudd på dette.

Her avdukes den symbolske Fair Transport-traileren, som også ble gitt i gave til samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Skjermdump fra NLFs direktesending Her avdukes den symbolske Fair Transport-traileren, som også ble gitt i gave til samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Skjermdump fra NLFs direktesending

Fair Transport-sertifikat er ikke fritak for tilsyn

Vollheim forteller at mer enn seks av ti kontrollerte bestillere ikke ivaretar sitt ansvar for å informere om eller påse at virksomhetene de kjøper transporttjenester av, følger allmenngjøringsregelverket på en god nok måte.

– Det tyder på at mange synes det er vanskelig å overholde dette regelverket. Derfor har Arbeidstilsynet et økt fokus på bestillere, både gjennom tilsyn og veiledning. Myndighetene og partene i arbeidslivet har laget en veileder for transportbestillere, og i høst planlegger Arbeidstilsynet å gjennomføre veiledningsmøter, for å sette bestillere i bedre stand til å ivareta det ansvaret de har for å sikre at underleverandørene gir arbeidstakerne de lønns- og arbeidsvilkårene de skal ha etter allmenngjøringsforskriften. Tiltak som Fair Transport vil være et viktig supplement, sier hun.

– Og så er det viktig å være klar over at også de som velger å sertifisere gjennom Fair Transport, kan få tilsyn. Man fritar ikke seg selv for tilsyn ved å sertifisere seg.

– Positivt for arbeidstakerne

Hun håper og tror at Fair Transport kan bidra til å gi mer ryddige forhold i transportnæringen.

– Gjennom tilsynene våre ser vi at det finnes mange transportører og transportbestillere som har ryddige forhold på HMS og sikkerhetsområdet, men vi ser også at flere har et stort forbedringspotensial. Dersom Fair Transport fungerer etter sin hensikt, kan det bidra til at både de som tilbyr og de som kjøper transporttjenester følger regelverket i større grad.

Vollheim tror det vil være positivt for arbeidstakerne, og kan bidra til mer rettferdige konkurransevilkår gjennom å redusere handlingsrommet til de useriøse.

– Vi gir ikke opp og fortsetter kampen mot de kriminelle, også i denne næringen, avslutter direktøren.

Les også: Norsk Industri lovpriser Fair Transport