Etter at AutoPASS ble innført som felles elektronisk betalingsordning både for bompasseringer og ferjetransport, har mange transportører varslet om at løsningen ikke fungerer tilfredsstillende og har påført selskapene store ekstrakostnader.

Utfordringene vokser med størrelsen på bedriften

– Ordningen er på ingen måte ferdigutviklet og har skapt store utfordringer for oss. Jo flere biler du har, jo verre blir det, sier Jon Austrheim, administrerende direktør i Toten Transport AS.

Fraktegiganten er ikke den eneste som har merket problemene på bunnlinjen. Dette er årsaken til at NLF i lengre tid har engasjert seg både lokalt og sentralt for å påvirke myndighetene til å rydde opp.

Men utfordringene vokser jo større selskapene er. Toten Transport administrerer godstransport med mer enn 250 kjøretøy og har daglig store bom- og ferjekostnader som skal viderefaktureres for de ulike transportoppdragene. De er derfor avhengig av å ha god oversikt over utgiftene. Men det er slett ikke enkelt. Austrheim forklarer:

– Etter en lang innkjøringsperiode fungerer AutoPASS-brikken i dag godt som betaling for bompasseringer. Men innførselen av AutoPASS som elektronisk betaling av ferjebilletten er organisert slik at det er svært problematisk å praktisere, og ikke minst er det svært arbeidskrevende å holde oversikt over hvilke kostnader dette virkelig representerer. Vi må forholde oss til ulike ferjetakster og selskaper avhengig av hvilke fergestrekninger man benytter, og i tillegg riksvegferjer og ferjer administrert av fylkeskommuner, som skaper ytterligere kaos på kostnadssiden.

Toten Transport kjører gods over hele Norge med over 250 kjøretøy. De er derfor helt avhengig av å ha kontroll på bom- og ferjeutgiftene. Foto: Stein Inge Stølen Toten Transport kjører gods over hele Norge med over 250 kjøretøy. De er derfor helt avhengig av å ha kontroll på bom- og ferjeutgiftene. Foto: Stein Inge Stølen

Store kostnadsøkninger med forsinket dokumentasjon

Austrheim beskriver store variasjoner i priser og ordninger og betydelige skjulte takstøkninger som krever daglige detaljoppfølginger for å kunne belaste kundene riktig. 

– Resultatet så langt er at vi får betydelige ekstrakostnader, som forverrer konkurransesituasjonen.

Enkelte ferjestrekninger har økt med opp til 37 prosent etter innførsel av AutoPASS som betalingsløsning, og bomkostnader på blant annet Hardangerbrua er nærmest doblet.

– Dette er økninger som først kommer for en dag når fakturaoversiktene blir tilgjengelig, noe som gjerne skjer lenge etter at man egentlig kunne ha benyttet dokumentasjonen overfor kundene. 

Forskjellig rabatt etter størrelse på bedriften

Rabattordningene ved ferjeoverfarter er det heller ikke enkelt å bli klok på.
– Ordningen er direkte konkurransevridende mellom små og store transportselskaper. For å få rabattkort på ferje krever Vegdirektoratet en forskuddsbetaling for hvert kjøretøy.

For store transportselskap som Toten Transport er det krav til forskuddsbetaling på opp mot 26 300 kroner, som da utløser 40 prosent rabatt på ferjebilletten. 

– Kjøper du imidlertid ferjekortet privat, får du to biler på én avtale og i tillegg 50 prosent rabatt på billetten, i stedet for 40. Bare denne forskjellen representerer  merkostnader for Toten Transport på én million kroner årlig. 

Ferjeoverfartene har for mange blitt vesentlig dyrere etter innførsel av AutoPASS for ferje. Foto: Stein Inge Stølen Ferjeoverfartene har for mange blitt vesentlig dyrere etter innførsel av AutoPASS for ferje. Foto: Stein Inge Stølen

Godstransport betaler for kollektivtrafikk

Austrheim mener dette er en form for forskjellsbehandling som ikke kan aksepteres siden den svekker mange selskapers konkurransekraft i markedet.
– Vi mener at forhåndsbetaling bør fjernes og at passering i bomanlegg bør faktureres på lik linje med kjøp av andre tjenester. Gjennom forskuddsbetaling bygger Vegdirektoratet og ferjesekapene opp en kapitalbase som selskapene må finansiere. For Toten Transport alene utgjør dette en kapitalbinding på 3 millioner kroner.

Han opplever det også som lite gjennomtenkt at godstransporten skal få vesentlig økte kostnader, mens bussene får store besparelser.

– Det er selvsagt positivt og styrker persontrafikk med buss, men det blir helt uakseptabelt at det er godstrafikken som skal belastes disse kostnadene.

Ett av mange eksempler på fakturaer fra Fjellinjen etter ferjeoverfarter, hvor MVA er oppgitt til 0. Denne skal egentlig være 12%. Foto: HJ Transport Ett av mange eksempler på fakturaer fra Fjellinjen etter ferjeoverfarter, hvor MVA er oppgitt til 0. Denne skal egentlig være 12%. Foto: HJ Transport

Mister momsfradrag grunnet ulovlige fakturaer

Nylig kunne Lastebil.no også avsløre at Vegdirektoratet gjennom AutoPASS i flere år har brutt en rekke lover og regler ved fakturering av ferjebetalinger over bombrikken. Dette har også Toten Transport AS fått merke gjennom å ha gått glipp av momsfradrag, siden denne lenge ikke ble spesifisert ved enkelte ferjeoverfarter belastet med AutoPASS.

– Her haster det virkelig å rydde opp. Logistikk og transport representerer næringslivets konkurransekraft, der stabile rammevilkår er en forutsetning for å lykkes. Det er absolutt ikke tilfelle i dag, forteller Aurstrheim, som tok opp bekymringene i et møte med NLF og NHO LT tidligere denne uken.

NLF-direktør Geir A. Mo har forståelse for frustrasjonen og understreker at det arbeides intensivt med problemstillingen.

– Som Austrheim helt riktig påpeker er dette en fullstendig uakseptabel situasjon, og vi krever at myndighetene tar dette på alvor. Dette har vi arbeidet med i lang tid og brukt mye ressurser både ute i regionene og sentralt, og vi vil ikke gi oss før det kommer på plass løsninger som næringen kan leve med.

Les også: Har sendt ut ulovlige ferjefakturaer