Ni høringsinstanser i gruppen kjøretøy/trafikk var til stede under finanskomiteens åpne høring. Hver høringsinstans fikk fem minutter til å fremme deres viktigste synspunkter på statsbudsjettet og de foreslåtte endringer i skatter, avgifter og toll.

Forbundsstyrets leder, Per Madsen, presenterte Norges Lastebileier-Forbund sitt syn på utvalgte saker. Han startet med å vise til at transportnæringen fortsatt sliter med etterdønninger av finanskrisen, og la vekt på konsekvensene av økt utenlandsk konkurranse. Madsen poengterte at norsk transportnæring ikke er imot konkurranse, men ønsker at konkurranse skal foregå på like vilkår. Han skisserte opp utfordringene med den stadig økende kabotasjevirksomheten i Norge og hvilke effekter dette har på næringen.

Madsen understreket også viktigheten av at bygging av veier er det offentliges ansvar og at bompenger ikke skal brukes til å fullfinansiere veibygging. Han fremmet NLF sitt standpunkt om at det ikke bør være bompenger, subsidiært bør maks 50 % være bompengefinansiert.

Forbundsstyrelederen avsluttet med et lite spark til byråkratiet vedrørende det faktum at det er rundt 50 bompengeselskaper i Norge i dag og mange flere er varslet. Han fikk tydelig fram at NLF mener dette gir unødvendig store administrasjonskostnader og at ett, maks fem selskaper er nok.

Les NLFs høringsbrev til finanskomiteen her