Omregistreringsavgiften
NLF har lenge arbeidet for å få fjernet omregistreringsavgiften for næringskjøretøyer. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2012 gått inn for en avgiftsreduksjon på 20 % i snitt for lastebil og 44 % for tilhengere. I praksis betyr dette 30 % avgiftsreduksjon for et vogntog ved omregistrering.

– Dette ser vi på som et gjennombrudd for arbeidet NLF har lagt ned i denne saken. Det er gledelig å se at regjeringen nå forstår at denne særnorske avgiften hemmer omsetningen av brukte næringskjøretøyer. At de nå foreslår reduserte avgiftssatser er bra. Jeg forventer at dette er første skritt på vei mot et svensk/dansk gebyrnivå, det vil si rundt 1000 kroner, sier adm. direktør Olav Slaatsveen.

Andre avgifter
Dieselavgiften foreslås prisregulert (1,6 %) fra 3,62 til 3,68 øre og CO2-avgiften fra 0,59 til 0,60 øre. Vektårsavgiften foreslås også prisregulert.

Vei og ferje
16,3 mrd. er avsatt til veiformål i 2012, noe som er en økning på 7,8 % fra i fjor.

– Det er positivt å se at regjeringen opprettholder sin satsing på vei i 2012. Det er imidlertid bekymringsfullt at vi ligger etter de økonomiske rammene i Nasjonal transportplan (NTP) per 2012. Etter tre år burde 75 % av rammene være nådd, men vi ligger på 72,3 %. NLF støtter regjeringens prioritering av drift og vedlikehold framfor nye veiprosjekter. Vi legger til grunn at neste års budsjett viser 100 % oppfyllelse av planrammen i NTP, kommenterer Olav Slaatsveen.

Budsjettet gjennomsyres av tiltak vedrørende trafikksikkerhet, noe NLF støtter fullt og helt.

NLF reagerer kraftig på at ferjetakstene foreslås økt med 3,1 % når den generelle prisstigningen er 1,6 %.

NLF registrerer at alle fylkeskommunene har søkt om full utnyttelse av rentekompensasjonsordningen i 2011. Det håper vi de også gjør i 2012, noe som vil føre til bedre fylkesveier.

Selv om NLF i utgangspunktet ønsket et helt uavhengig veitilsyn, er vi tilfreds med at det i første del av 2012 er på plass et nytt veitilsyn på Voss underlagt veidirektøren.

Bompenger
Vi registrerer at det er beregnet 5,8 mrd. i bompengeinntekter for 2012. NLF ønsker å poengtere at vi prinsipielt er imot bompenger, men at vi aksepterer det for å få igangsatt og gjennomført veiprosjekter raskere. Dette forutsetter imidlertid at bompengeandelen ikke overstiger 50 %. I tillegg er det selvsagt at alle skal være med å betale, inkludert utenlandske kjøretøy.

– Jeg ser fram til at ordningen med obligatorisk Autopass-brikke, med trekkadgang direkte mot kredittkort, er på plass senest innen juli 2012, poengterer Slaatsveen.

Døgnhvileplasser
Behovet for døgnhvileplasser med nødvendige servicetilbud er stort. Imidlertid ser NLF med bekymring på at det ikke avsettes nok midler til utbygging og oppgradering av slike plasser. Oppfyllelsesgraden i NTP-potten ”Miljø og servicetiltak” hvor døgnhvileplasser inngår, er 64 % og skulle vært 75 %. Dette viser manglende forståelse for lastebilsjåførers arbeidshverdag.

Spørsmål kan rettes til kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes, 982 36999

Viktige lenker:
Samferdselsdepartementets pressemeldinger om statsbudsjettet
Finansdepartementets pressemelding om omregistreringsavgiften
Statens vegvesens pressemeldinger om statsbudsjettet