Det er nettopp denne typen oppdrag som ødelegger for norske transportører, og at det er Posten Bring som går opp løypa her, er ganske utrolig. NLF mener det som nå er avdekket kun er toppen av isfjellet. Kontrollmyndighetene har frem til nå kun anmeldt sjåfør og evt. transportforetaket. Bring Posten har som transportbestiller også et ansvar for at transporten går lovlig for seg. Det er klare straffebestemmelser på dette punktet, men frem til i dag er de ikke benyttet av kontroll- og påtalemyndigheter.

Yrkestransportlova § 41:
Om nokon med vilje eller aktløyse bryt eller hjelper til med å bryte denne lova, forskrifter eller vilkår som er fastsette med heimel i lova, vert han straffa med bot. Forsøk på slike brot er også straffbart.

Straffeloven § 48A:
Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredelsen.

Posten Bring kan altså ikke straffefritt la oppdragstakere utføre transportoppdragene for seg på en ulovlig måte. Her må kontrollmyndighetene sørge for at alle ansvarlige blir straffeforfulgt. NLF mener det er fremkommet opplysninger som tyder på at Posten Bring kan være strafferettslig anvarlig etter disse bestemmelsene. NLF krever derfor at politiet også innleder etterforskning mot Bring Posten for uaktsom medvirkning til bruk av utenlandske transportører. Vi er glad for at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa tar avstand fra Posten Bring sin opptreden i denne saken. NLF ber imidlertid ministeren sørge for at kabotasjekontroll blir en høyt prioritert oppgave fremover.

Samtidig som Posten Bring kjørte sin last rundt med ulovlige vogntog, satt NLF i møte med kontrollavdelingen i Vegdirektoratet. Her krevde NLF at det snarest blir flere kontroller av den omfattende kabotasjekjøringen i Norge. Vi poengterte også dette grunnleggende momentet; at bestiller har ansvar og skal straffes ved bevisst overtredelse. NLF fremsatte i møtet et krav om at det ble avsatt nødvendige midler og ressurser til å kontrollere kabotasje og at oppdragsgiver i slike tilfeller også blir etterforsket. NLF viste til at regjeringen i Danmark har avsatt DKR 65 mill. til kontroller med blant annet kabotasje.