Slike unødvendige stengninger medfører store samfunnsøkonomiske kostnader: å flytte vogntoget for Statens regning eller å la annen transport bli forsinket med tilhørende ringvirkninger.

I dette tilfellet ble det tilslutt stilt garantier for bergning fra mottager/avsender av godset som den dårlig skodde Ungareren hadde på kjøretøyet. Det er uansett kritikkverdig at vegmyndighetene lar slike hindringer gå ut over andre i trafikken og ikke umiddelbart sørger for bergning for deretter å ta beslag i kjøretøyet til regningen er betalt.