Høsten 2018 avdekket Lastebil.nos redaksjon store uregelmessigheter ved Vlantana Norges regnskap. Disse indikerte at sjåførene mottok langt lavere lønn enn selskapets aktivitetsnivå skulle tilsi. Etter at funnene ble delt med Statens vegvesens krimseksjon, gikk etatene til verks. Det ble etablert en arbeidsgruppe som drev etterretningsarbeid gjennom vinteren, før etatene i fellesskap gjennomførte to uanmeldte tilsyn våren og sommeren 2019.

Les mer om bakgrunnen for Krimseksjonens aksjon her

Her kontrolleres en sjåfør og lastebil fra Vlantana under en tverretatlig storbilkontroll på Taraldrud tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen Her kontrolleres en sjåfør og lastebil fra Vlantana under en tverretatlig storbilkontroll på Taraldrud tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen

Undersøkte vilkårene til flere hundre sjåfører

Det ble blant annet innhentet kjøre- og hviletidsdata, timelister, utbetalingsbekreftelser, arbeidsplaner og ansettelseskontrakter tilknyttet samtlige sjåfører ansatt i tidsrommet 01.05.2018 til 30.04.2019. Dette omfatter omtrent 230 personer. I tiden etter har Arbeidstilsynet gjennomgått dokumentasjonen tilknyttet samtlige ansatte, hvorav de har gått i dybden på et representativt utvalg på 18 sjåfører.

Lastebil.no fikk nylig innvilget innsyn i mange av dokumentene tilknyttet Arbeidstilsynets prosess i etterkant av tilsynene, deriblant tilsynsrapporten som ble sendt til daglig leder Terje Larssen i Vlantana Norge i slutten av oktober. I rapporten fremgår det at Arbeidstilsynet har avdekket store avvik mellom timelistene som Vlantana Norge har benyttet til lønnsavregning og den faktiske kjøretiden som kan leses av fartskriverdataene. De har også konkludert med brudd i en hel rekke lover og forskrifter, deriblant:

  • Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport § 6
  • Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport § 16
  • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5
  • Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v § 6
  • Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei § 3
  • Arbeidsmiljøloven §§ 2-1
  • Arbeidsmiljøloven §§ 3-1
  • Arbeidsmiljøloven §§ 10-1

Hvor sannsynlig er det at hele 20 av 29 arbeidsdager varer i nøyaktig 4 timer og 30 minutter (uthevet i rødt)? Arbeidstilsynet er ikke imponert. Hvor sannsynlig er det at hele 20 av 29 arbeidsdager varer i nøyaktig 4 timer og 30 minutter (uthevet i rødt)? Arbeidstilsynet er ikke imponert.

Dokumentasjon fra Vlantana Norge viser ikke reell arbeidstid

«Våre undersøkelser viser at sjåførene i Vlantana Norge AS har arbeidet flere timer og på andre tider av døgnet enn det som fremgår av mottatt timelister fra arbeidsgiver. Arbeidstilsynet er av den oppfatning at mottatt dokumentasjon fra arbeidsgiver ikke viser reell arbeidstid.», skriver Arbeidstilsynet i sin rapport.

De slår videre fast at det er «overveiende sannsynlig at arbeidstakerne i kontrollperioden ikke avlønnes i henhold til de lønnsvilkår som følger av forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei». Med andre ord: Sjåførene har blitt underbetalt i hele perioden som Arbeidstilsynet har undersøkt, som strekker seg over flere måneder.

Endret forklaring rundt timeregistrering

Arbeidstilsynet bemerker også at ledelsen endret forklaring underveis ved hvordan selskapet faktisk registrerer arbeidstid. Først ble det hevdet at sjåførene daglig møtte opp hos Vlantana Norge på Gardermoen med håndskrevne timelister, som deretter av administrasjonen ble ført over i et Excel-dokument og videresendt til Vlantana i Litauen. Men etter hvert skulle det vise seg at sjåførene slett ikke overleverer timelister til administrasjonen på Gardermoen, men gis i stedet selv ansvaret for å bringe timelistene til Vlantanas hovedkontor i Litauen.

«Arbeidstilsynet har fått motstridende opplysninger om hvordan arbeidstid registreres i virksomheten», slås det fast.

Det er en saftig bunke med dokumentasjon som er gjennomgått. Her er noen av kontraktene som er innhentet. Foto: Stein Inge Stølen Det er en saftig bunke med dokumentasjon som er gjennomgått. Her er noen av kontraktene som er innhentet. Foto: Stein Inge Stølen

Kjørte i 14 timer, oppført som fridag i timelistene

Det trekkes også frem en rekke eksempler på avvikene mellom timelister og fartskriverdataene. En sjåfør som etter timelistene skal ha hatt en fridag, skal i realiteten ifølge fartsskriverdataene ha jobbet fra 09:30 på morgenen til klokka 23:49 på kvelden. Disse godt og vel 14 timene har altså sjåføren ikke fått betalt for.

Og dette er slett ikke ekstreme eksempler, ifølge tilsynsrapporten. Arbeidstilsynet understreker at tilsvarende funn er gjort hos et betydelig antall sjåfører.

Tilsynsleder Vigdis Tingelstad ønsker ikke å kommentere detaljene i den pågående saken utover det som fremkommer i rapporten, men understreker at transportnæringen er en utsatt bransje med mange utfordringer og useriøse aktører.

– Når noen betaler lønn som er lavere enn allmenngjorte satser, vil det være konkurransevridende for virksomheter som følger minstelønnsbestemmelsene.

Vil ikke forskuttere hvilke sanksjonsmidler som er aktuelle

Hun forteller videre at Arbeidstilsynet har varslet pålegg som går på lønn og registrering av arbeidstid.

– Vi har gitt Vlantana Norge AS frist til 1. desember til å sende inn eventuelle kommentarer til vår rapport. Da vil vi vite om det kommer nye opplysninger som påvirker saken, og deretter vet vi hva som blir våre endelige vedtak.

Når det gjelder hva Arbeidstilsynet vil gjøre videre, forteller Tingelstad at de vil vente til Vlantana Norge har gitt sine eventuelle kommentarer til rapporten. 

– Vi kan ikke forskuttere hvilke sanksjonsmidler som er aktuelle før vi har endelige vedtak om pålegg, avslutter tilsynslederen.

Les hele saken: Her er alle bevisene Vlantana Norge ikke vil du skal se