Gitt at håndheving, kontroll og sanksjonering ivaretas på tilstrekkelig vis, er det grunn til å mene at den norske transportnæringen nå kan se frem til en ny epoke hvor useriøse og kriminelle aktører lukes bort, og hvor seriøse bedrifter i langt større grad enn før kan finne et trygt fotfeste med stabile vilkår.

– Ser man på det skandinaviske transportmarkedet, er det flere grunner til å mene at vi nå kan stå foran en total forandring. Der man i dag erfarer at det aller meste av grensekryssende transport skjer med transportører og sjåfører fra lavkostland med et lønnsnivå tilsvarende en brøkdel av det våre egne sjåfører får, vil de nye utstasjoneringsreglene gjøre denne praksisen lovstridig, forteller Mo.

De slovakisk-registrerte bilene til Bring Trucking har i flere år vært et kjent syn på norske veger. Med lavprissjåfører bak rattet har de konkurrert med norske transportører om både grensekryssende og nasjonale oppdrag. Foto: Stein Inge Stølen De slovakisk-registrerte bilene til Bring Trucking har i flere år vært et kjent syn på norske veger. Med lavprissjåfører bak rattet har de konkurrert med norske transportører om både grensekryssende og nasjonale oppdrag. Foto: Stein Inge Stølen

Skjær i sjøen for Norges eget lavprisselskap

NLF har i en årrekke stilt kritiske spørsmål rundt den norske stats eierskap i det slovakiske transportselskapet Bring Trucking, som ved siden av å levere grensekryssende transporttjenester på det nordiske markedet også har konkurrert side om side med norske transportører gjennom utstrakt bruk av kabotasjekjøring. Sjåførene hentes gjerne fra lavkostland som Romania, Ukraina og Serbia, og de har måttet finne seg i å bo i bilene i månedsvis i strekk. Dette har gitt selskapet en rekke uforholdsmessige økonomiske fortrinn. Men nå kan mye tyde på at Bring Truckings storhetstid nærmer seg slutten.

EU-reglene sikrer de ansatte langt bedre sosiale rettigheter og betingelser. Nå skal nemlig transportørene organisere arbeidet slik at sjåførene gis anledning til å returnere til firmabasen eller sin egen bopel hver fjerde uke. Og ikke nok med det: Forbudet mot å ta den regulære ukehvilen i førerhytta tydeliggjøres. Sjåføren skal ha tilgang på et adekvat overnattingstilbud med sove- og sanitærfasiliteter, på arbeidsgivers regning. Dette står i sterk kontrast til hvordan sjåførene i selskaper som Bring Trucking behandles i dag.

Sjåfører ansatt i Bring Trucking bor i bilene i månedsvis i strekk. Dette er bekreftet både av sjåførene selv og av representanter i den slovakiske administrasjonen. Foto: Stein Inge Stølen Sjåfører ansatt i Bring Trucking bor i bilene i månedsvis i strekk. Dette er bekreftet både av sjåførene selv og av representanter i den slovakiske administrasjonen. Foto: Stein Inge Stølen

Bring vil benytte moteller for Bring Trucking-sjåfører

– Bring er positive til at en tydeliggjøring av EU-regelverket 561/2006 nå er gjennomført. Til tross for den krevende situasjon som COVID-19 har ført til har vi arbeidet aktivt med å følge opp at tydeliggjøringen etterleves, forteller kommunikasjonsdirektør i Posten, Elisabeth Gjølme.

På spørsmål om hvordan Bring nå etterlever regelendringene, forteller Gjølme at dette gjøres med et driftoppsett som gjør at sjåførene får anledning til å avholde sin ukehvil på selskapets huber i Europa.

– I de tilfeller det ikke er mulig benyttes forskjellige moteller.

Når diettpengene er det eneste du faktisk tjener penger på, gjelder det å ha med seg billig mat fra hjemlandet fremfor å kjøpe dyre produkter i Norge. Denne sjåføren har nok til å klare seg en god stund til. Foto: Stein Inge Stølen Når diettpengene er det eneste du faktisk tjener penger på, gjelder det å ha med seg billig mat fra hjemlandet fremfor å kjøpe dyre produkter i Norge. Denne sjåføren har nok til å klare seg en god stund til. Foto: Stein Inge Stølen

Høyere lønn ved kjøring i høykostland

Etter dagens praksis er det kun sjåfører som utfører kabotasjetransport i land med allmenngjort minstelønn (deriblant Norge og Tyskland) som har hatt krav på lønn tilsvarende nivået i landet de faktisk kjører i. Når det nye regelverket implementeres vil denne praksisen bli gjeldende over hele Europa, uavhengig om det kjøres kabotasje eller tredjelandskjøring. Enkelt fortalt: Kjører en sjåfør i et land hvor sjåførlønningene er høyere enn landet hvor han eller hun er ansatt, skal vedkommende motta dette lønnsnivået så lenge det kjøres innenfor disse landegrensene. Og dette er ikke den eneste utfordringen selskaper som Bring Trucking nå må forholde seg til.

Det har ikke vært uvanlig å se slovakiske kjøretøy fra Bring Trucking gå i rute i Skandinavia i mange måneder av gangen, uten å returnere til opphavslandet. Denne praksisen blir også snart ulovlig. Fra 2020 skal kjøretøyet senest hver åttende uke returnere til landet hvor det er registrert. I tillegg pålegges kjøretøyet en «nedkjølingsperiode» på fire dager etter å ha utført kabotasjeoppdrag.

Disse delene av regelverket vil implementeres i løpet av våren 2022. Posten/Bring hadde ikke anledning til å redegjøre for hvordan de vil organisere og lønne arbeidet i Bring Trucking i tråd med endringene, men ville komme tilbake til dette ved et senere tidspunkt.

NLF-direktør Geir A. Mo håper og tror at endringene vil føre til en sunnere konkurransesituasjon og bedre trafikksikkerhet. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo håper og tror at endringene vil føre til en sunnere konkurransesituasjon og bedre trafikksikkerhet. Foto: Stein Inge Stølen

Flere grunner til å velge norsk kvalitetstransport 

Totalt sett bidrar alle disse regelendringene til å slå beina under inntektsgrunnlaget til både Bring Trucking og andre østeuropeiske transportselskaper som benytter seg av denne forretningsmodellen.

– Den norske stat har lenge sett den andre vegen når deres eget selskap bedriver noe en bare kan klassifiseres som sosial dumping. Det nye regelverket vil etter all sannsynlighet gjøre selskaper som Bring Trucking mindre attraktive for norske transportkjøpere, som vil få stadig flere grunner til å velge nasjonale kvalitetstransportører, avslutter Mo.

Les også: Her er regelverket du må forholde deg til i årene som kommer