- Dette er kanskje den viktigste samferdselssaken i Møre og Romsdal gjennom tidene. Romsdalsaksen er det billigste og etter vår mening det beste alternativet for en fergefri trasé, forteller fylkesleder i NLF Møre og Romsdal, Finn André Fredvig-Erichsen.

Fylkesleder i NLF Møre og Romsdal, Finn André Fredvig-Erichsen, krever at Romsdalsaksen utredes grundig. Foto: Jan Harry Svendsen Fylkesleder i NLF Møre og Romsdal, Finn André Fredvig-Erichsen, krever at Romsdalsaksen utredes grundig. Foto: Jan Harry Svendsen

Debatten står mellom disse alternativene:

Møreaksen, med bl.a. 16 km undersjøisk tunnel fra Vik til Vestnes i Midsund og 2 km hengebru til Molde

Romsdalsaksen, med broløsninger i stedet for tunnel via øya Sekken

- Vi krever at Romsdalsaksen utredes grundig og sammenlignes med øvrige alternativ. Dersom man tar i betraktning at godstrafikken på veg skal øke med ca 90% frem til 2050, er det viktig at det bygges for fremtiden. Dette mener vi bare Romsdalsaksen kan ta høyde for på en skikkelig måte, både med tanke på trafikksikkerhet, miljø og økonomi, sier Fredvig-Erichsen.

Romsdalsaksen fremstår som et kinderegg hvor kostnadene er lave, sikkerheten er høy og miljøgevinsten sterk. Foto: Romsdalsaksen / Nordwest 3D Romsdalsaksen fremstår som et kinderegg hvor kostnadene er lave, sikkerheten er høy og miljøgevinsten sterk. Foto: Romsdalsaksen / Nordwest 3D

Dette er noen av argumentene som trekkes frem:

  • Miljø: Romsdalsaksen er det klart beste alternativet med tanke på drivstofforbruk, slitasje på vegbane, bremser og materiell
  • Trafikksikkerhet: Undersjøiske tunneler medfører et langt høyere katastrofepotensiale enn oversjøiske løsninger
  • Knutepunkt: Den knytter til seg eksportvegen til Østlandet på en skikkelig måte. Dette gir bedre kommunikasjon mellom Molderegionen og nordlige del av fylket, og Østlandet. Romsdalsaksen avlaster dermed en til dels dårlig veg mellom Åndalsnes og Åfarnes samt sambandet Sølsnes-Åfarnes.
  • Kapasitet: Vegen over Skåla har allerede sprengt kapasitet grunnet puljevis trafikk når fergene legger til kai. Med den forventede økningen i trafikkmengder vil ikke denne utfordringen bli mindre i årene som kommer.
  • Vedlikehold: Undersjøiske tunneler krever omfattende og kostbart vedlikehold sammenlignet med oversjøiske løsninger.
  • Sikrere kostnadsrammer: Det er foreløpig ikke presentert en konkret kostnadsramme rundt utbygging av Møreaksen slik den foreligger. Det er samtidig hevet over enhver tvil at Romsdalsaksen er et rimeligere alternativ med tryggere og sikrere kostnadsrammer. Siden strekningen vil bli delvis finansiert av bompenger, vil dette føre til lavere bomkostnader for privatpersoner og nyttetransport. Sistnevnte kostnader vil uansett måtte viderefaktureres til det lokale næringslivet, noe som får ringvirkninger for hele området.  

Se videopresentasjon av Romsdalsaksen under

Les også:  Forskjellen som redder liv