NB! Oppdatert 11.12.2019 kl. 19:15 med Vlantana Norges tilsvar nederst.

Kjenner du ikke til saken? Les deg opp her

I et brev sendt til Vlantana Norge tidligere denne uken serveres det som utgjør nådestøtet for den skandalebefengte transportbedriften.

Nasjonal transportløyve, Vegvesenets løyveseksjon, varsler at de vil tilbakekalle selskapets fellesskapsløyver fra den 06.01.2020. De har i sin foreløpige vurdering kommet frem til at Vlantana Norge ikke oppfyller kravet til god vandel etter yrkestransportforskriften.

Avgjørelsen kommer i tillegg til et varsel sendt fra samme etat i november, hvor løyveseksjonen hadde kommet frem til at Vlantana Norge ikke oppfyller vilkåret til etablering satt i yrkestransportforskriften, og ba om en redegjørelse fra bedriften innen 13. desember.

Utdrag fra løyveseksjonens brev til Vlantana Norge, sendt 09.12.2019. Utdrag fra løyveseksjonens brev til Vlantana Norge, sendt 09.12.2019.

Mister løyvene uansett

For å unngå å miste løyvene, måtte selskapet altså innen 13. desember synliggjøre at det har en tilstrekkelig administrasjon til å drifte transportvirksomheten fra Norge på selvstendig grunnlag, og det skulle fremkomme at det er et tydelig skille mellom Vlantana Norge AS og Vlantana UAB når det gjelder administrasjon og drift av transportvirksomheten i Vlantana Norge AS.

Nå varsles det altså at løyvene vil bli tilbakekalt uavhengig av en slik redegjørelse.

«Ut ifra mottatte rapporter fra foretakskontroll og Arbeidstilsynet, fremkommer det for Nasjonal transportløyve at det er avdekket flere alvorlige brudd på fellesskapsreglene», heter det i brevet som nå er sendt til Vlantana Norge.

Avvik på hundrevis av kontrollerte timelister

Det fremgår at Arbeidstilsynet på forespørsel fra Nasjonal transportløyve har gjennomgått 538 timelister for å undersøke hvorvidt praksisen er tilfeldig, eller gjennomført.

«Tilbakemeldingen fra Arbeidstilsynet etter at de hadde sjekket 538 timelister er at det ikke er samsvar mellom noen av timelistene og kjøre- og hviletidsdata. (...) Fra Arbeidstilsynet er det opplyst om at det totalt er snakk om ca. 2700 timelister. På bakgrunn av dette finner Nasjonal transportløyve det svært sannsynlig at man vil finne de samme avvik på de resterende timelistene.»

Dette svarer Vlantana Norge-ledelsen

Lastebil.no etterspurte kommentarer fra Vlantana Norge i forkant av publiseringen av denne saken, uten hell. I etterkant mottok redaksjonen en generell uttalelse signert styreleder Vladas Stoncius Junior:

«Ledelsen i Vlantana Norge AS reagerer på at det brukes en overskrift som går lenger enn det er dekning for i løyvesaken som det refereres til, jf Vær-Varsom plakaten punkt 4.4. Det fremstår videre som at det rettslige grunnlaget for opplysninger som presenteres ikke er kontrollert, jf Vær-Varsom plakaten punkt 3.2. Resultatet er et totalt misvisende bilde av situasjonen.»

Videre oppgir Stoncius Jr. at det vil være nødvendig med domfellelse, eventuelt administrative sanksjoner som en betingelse for tap av god vandel.

«Per skrivende stund er verken foretaket selv eller transportlederen ilagt strafferettslige evt. administrative reaksjoner. Grunnvilkårene for tap av god vandel er dermed ikke oppfylt. Vlantana Norge AS kan på denne bakgrunn ikke miste alle sine løyver “fra 6. januar”, jf oppsummering av saken i ingressen.»

Lastebil.no har svart Vlantana Norge med henvisning til løyveseksjonens konklusjoner i brevet, hvor det tydelig fremkommer at de vurderer vilkårene for god vandel som brutt, og at løyvene ifølge etaten vil bli trukket tilbake fra 6. januar.

Les også: Vlantana Norge: – Vi innrømmer alt