– Dette er en forferdelig alvorlig sak. Selskapet ser ut til å være konstruert for å jukse og bedra og omgå norske lover og regler, uttalte Geir A. Mo til NRK da saken ble omtalt i Søndagsrevyen.

Konklusjonen støttes av både Statens vegvesen og Arbeidstilsynet, og senest nå også Vegvesenets løyveseksjon, Nasjonal transportløyve, som i et brev sendt til Vlantana Norge i forrige uke skriver følgende:

«Det er tydelig at store deler av den administrative driften og tilgangen til påkrevd dokumentasjon, styres og driftes av personer i Vlantana UAB i Litauen».

Har fått frist til 13. desember

Den siste tiden har det fremkommet flere forhold som kan tilsi at Vlantana Norge ikke kan anses å være etablert i Norge etter lovens krav, blant annet gjennom to uanmeldte tilsyn i april og juni, samt gjennom innrømmelser gitt til Lastebil.no ved tidligere intervjuer.

På bakgrunn av dette besluttet Nasjonal transportløyve å gjøre en vurdering av hvorvidt Vlantana Norge oppfyller etableringskravet.

De har nå kommet frem til at Vlantana Norge ikke oppfyller vilkåret til etablering satt i yrkestransportforskriften, og har bedt om en redegjørelse fra bedriften. Nå forbereder de Vlantana Norge på at samtlige godsløyver kan bli tilbaketrukket etter utløp av fristen, som er satt til 13. desember. Vlantana Norge må innen dette tidspunktet synliggjøre at foretaket har en tilstrekkelig administrasjon til å drifte transportvirksomheten fra Norge på selvstendig grunnlag, og det må fremkomme at det er et tydelig skille mellom Vlantana Norge AS og Vlantana UAB når det gjelder administrasjon og drift av transportvirksomheten i Vlantana Norge AS.

80 prosent mindre administrasjon enn gjennomsnittet

Løyveseksjonens vurdering legger vekt på at det er opplyst at Vlantana Norge AS samarbeider tett med Vlantana UAB.

Administrasjonen ved Vlantana Norge besto ifølge Vegvesenet av tre personer da de foretok de uanmeldte kontrollene tidligere i år. Sammenlignet med andre tilnærmet like store transportselskap fant Nasjonal transportløyve at Vlantana Norges administrasjon er omtrent 80 prosent mindre enn gjennomsnittet. Og til tross for å hevde å ha gjort store endringer den siste tiden, viste søk i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret så sent som den 15.11.2019, at administrasjonen kun besto av seks personer. Selv om Vlantana Norge AS doblet antallet administrativt ansatte siden forrige kontroll er det fortsatt et godt stykke opp til gjennomsnittet, som ligger på 18 ansatte for en bedrift av denne størrelsen.

Vlantana Norge-ledelsen, fra venstre: Styremedlem Vladas Stoncius Senior, aksjonærrepresentant Tomas Stonys og styreleder Vladas Stoncius Junior. Daglig leder Terje Larssen var også tilstede under pressemøtet hvor dette bildet er tatt. Foto: Stein Inge Stølen Vlantana Norge-ledelsen, fra venstre: Styremedlem Vladas Stoncius Senior, aksjonærrepresentant Tomas Stonys og styreleder Vladas Stoncius Junior. Daglig leder Terje Larssen var også tilstede under pressemøtet hvor dette bildet er tatt. Foto: Stein Inge Stølen

Stiller også spørsmål ved Stoncius Juniors rolle

Nasjonal transportløyve har på bakgrunn av innhentet dokumentasjon vurdert det til at Vlantana Norge ikke kan sies å drive en faktisk og fast virksomhet etablert i Norge, og derfor ikke oppfyller kravet til etablering etter yrkestransportforskriften.

De stiller også tvil ved styreleder Vladas Stoncius Juniors oppgitte rolle som transportleder i Vlantana Norge. En transportleder er ifølge Nasjonal transportløyve ansvarlig for tildeling av laster eller transportoppdrag til førere og kjøretøyer og kontroll av sikkerhetsprosedyrer. Noe av ansvaret innbefatter da kontroll over kjøre- og hviletid og timerapportering. Hvis dette stemmer, betyr det at det er Vladas Stoncius Junior som er direkte ansvarlig for samtlige av bruddene som er avdekket ved tilsynene.

Innen fristen som er satt til 13. desember må Vlantana Norge derfor også redegjøre for hvorvidt Stoncius Junior etterlever føringene knyttet til transportlederstillingen.

Løveseksjonens funn

Disse oppgavene i Vlantana Norge styres ifølge rapporten fra Norge:

  • Markedsføring og kontaktetablering

Disse oppgavene i Vlantana Norge styres ifølge rapporten fra Vlantana UAB:

  • Administrasjon og innkjøp
  • Personaloppfølging og lederansvar
  • Trafikkstyring og flåtestyring med tilhørende datalagring
  • Økonomirapportering og kundefakturering
  • Timelister og lønnsutregning
  • Kjøre- og hviletidsregistrering
  • Innkjøp av dekk (som sendes til Norge)

Les bakgrunnen: Etablert i Norge, drevet fra Litauen