– Mangelfull og sterkt forsinket levering av dokumentasjon vurderes som svært alvorlig brudd på forskriftene. Deler av datagrunnlaget blir ikke kontrollerbart og brudd på forskriftene blir vanskelige eller umulige å oppdage. Foretaket er som følge av dette nå anmeldt for brudd på forskriftene, sier Jon Molnes, leder i Statens vegvesens krimseksjon.

Jon Molnes er leder for Statens vegvesens krimseksjon. Han ser alvorlig på hvordan Vlantana Norge har trenert tilsynsprosessen og tilbakeholdt dokumentasjon. Foto: Stein Inge Stølen Jon Molnes er leder for Statens vegvesens krimseksjon. Han ser alvorlig på hvordan Vlantana Norge har trenert tilsynsprosessen og tilbakeholdt dokumentasjon. Foto: Stein Inge Stølen

Møtte motstand ved utlevering av kjøre- og hviletidsdata 

Vegvesenet var en av etatene som foretok to uanmeldte tilsyn mot Vlantana Norge tidligere i år. Der krevde de å få utlevert kjøre- og hviletidsdata, som etter norsk lov skal oppbevares på forretningsadressen i minst ett år.

Lastebil.no har gjennom innsynsbegjæring fått tilgang til rapporten fra tilsynet, som viser at Vegvesenet ikke fikk utlevert noe som helst kjøre- og hviletidsdata på tilsynsdatoen, og hadde store utfordringer med å få tilgang til dataene også i etterkant. Alle dokumenter befant seg i Litauen og måtte ettersendes.

Etter det første tilsynet 24. april ble det foretatt en rekke purringer fra Vegvesenet til Advokatfirmaet Hjort som representerer Vlantana Norge. Dataene ble deretter sakte men sikkert overlevert fra Litauen i flere omganger, først 3. mai, deretter 9. mai, 14. mai, 21. mai og 11. juni. I slutten av juni kunne Statens vegvesen registrere mottatt fartskriverdata fra totalt 122 kjøretøy og 233 sjåfører.

Her kontrolleres en sjåfør fra Vlantana i sammenheng med en storkontroll på Taraldrud tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen Her kontrolleres en sjåfør fra Vlantana i sammenheng med en storkontroll på Taraldrud tidligere i år. Foto: Stein Inge Stølen

Endret ikke lagringspraksis etter første tilsyn

Den 27. juni foretok Vegvesenet og Arbeidstilsynet sitt andre uanmeldte tilsyn mot Vlantana Norge, hvor de ba om å få utlevert enda mer dokumentasjon for et enda større tidsspenn. Under dette tilsynet fremkom det nok en gang at alle dokumenter befant seg i Litauen, selv om bedriften hadde fått klar beskjed om at dette var i strid med regelverket ved det første tilsynet to måneder tidligere. Vegvesenet satte frist til 2. juli for å ettersende dokumentasjonen, som gjaldt 310 sjåfører fordelt på 143 kjøretøy i den utvidede kontrollperioden.

Hevdet at serveren krasjet etter strømbrudd

Det har blitt servert en rekke mindre plausible historier fra Vlantana Norge de siste ukene, deriblant påstander om at sjåførene har benyttet trekkvogner til fisketurer og sightseeing, og at alle sjåførene selv ber om å være ansatt 50 prosent fordi de ønsker å ha mest mulig fritid.

Den 3. juli fikk Statens vegvesen nok et eksempel på en slik historie. Da mottok de et brev fra bedriften hvor det ble opplyst at en server hadde krasjet som følge av et strømbrudd i Litauen. Det var tilfeldigvis serveren hvor alle kjøre- og hviletidsdataene var lagret. Denne historien ble nok en gang presentert av Advokatfirmaet Hjort 22. juli, som påberopte « force majeure».

Vegvesenet kalte deretter Vlantana Norge og selskapets advokater til et møte ved Jessheim kontrollstasjon i august, hvor de ble minnet på at kjøre- og hviletidsdataene slett ikke er tapt, men at disse kan hentes ut fra sjåførkortene og kjøretøyenes fartsskrivere. Deretter fikk de et nytt pålegg om å laste ned disse dataene og overlevere disse innen 23. august.

Disse kjøre- og hviletidsdataene har stått sentralt i bevisførselen mot Vlantana Norge. Disse kjøre- og hviletidsdataene har stått sentralt i bevisførselen mot Vlantana Norge.

Mangler fortsatt data fra 59 kjøretøy og 123 sjåfører

Ved denne datoen mottok Vegvesenet store mengder kjøre- og hviletidsdata, men etter hvert viste det seg at dette kun gjaldt litt over halvparten av de 143 kjøretøyene. 59 kjøretøy og 123 sjåfører er fortsatt udokumentert den dag i dag. Ifølge selskapet og Advokatfirmaet Hjort skal det visstnok ikke være mulig å hente ut disse dataene.

Daglig leder knepet i løgn - igjen

Vegvesenet kommenterer i sin rapport at de har funnet samme avvik mellom timelister og den faktiske kjøretiden registrert på tachografene som Arbeidstilsynet har påvist. I tillegg slås det fast at bedriftsledelsen har oppgitt uriktig forklaring om selskapets rutiner, noe Arbeidstilsynet også erfarte da de stilte spørsmål ved bedriftens rutiner ved registrering av timer. 

Daglig leder hevdet på tilsynsdagen 24. april at foretaket ikke benyttet seg av tosjåførsdrift og at det ikke forekom nattarbeid. Begge disse punktene ble tilbakevist etter gjennomgang av kjøre- og hviletidsdataene: I Vlantana Norge har det ifølge Statens vegvesen nemlig foregått utstrakt bruk av både tosjåførsdrift og nattarbeid.

I dette knøttlille kontoret på Gardermoen ble det foretatt to uanmeldte tilsyn tidligere i år. Der fant hverken Statens vegvesen, Arbeidstilsynet eller Skatteetaten den dokumentasjonen de etterspurte. Foto: Stein Inge Stølen I dette knøttlille kontoret på Gardermoen ble det foretatt to uanmeldte tilsyn tidligere i år. Der fant hverken Statens vegvesen, Arbeidstilsynet eller Skatteetaten den dokumentasjonen de etterspurte. Foto: Stein Inge Stølen

– Kan bevisst skjule brudd

Krimseksjonens leder er ikke i tvil om at foretaket har hatt som intensjon å motarbeide etatenes tilsynsprosesser. Når etterspurt dokumentasjon tilknyttet kjøre- og hviletid til slutt ble fremlagt, viste den klare og tydelige forskjeller fra timelistene, som i Arbeidstilsynets rapport konkluderes med å være forfalsket.

– Når dokumentasjon ikke leveres inn kan dette bevisst skjule brudd på forskriftene. Denne kontrollen har vist at det ikke er samsvar mellom kjøre- og hviletidsdata fra fartsskriver og timelister som er levert inn til kontroll, sier Molnes.

Vlantana Norge er fortsatt transportør for både Postnord og Mowi, til tross for etatenes nedslående rapporter og anmeldelser. Foto: Stein Inge Stølen Vlantana Norge er fortsatt transportør for både Postnord og Mowi, til tross for etatenes nedslående rapporter og anmeldelser. Foto: Stein Inge Stølen

Varierende grad av handling fra transportkjøperne

I forrige uke valgte Schenker og ASKO Transport å terminere sine kontrakter med Vlantana Norge. De to øvrige største oppdragsgiverne, Mowi og Postnord, har så langt ikke fulgt i samme spor - heller ikke etter at Lastebil.no oversendte Vegvesenets rapport til selskapene.

– Vi har en pågående prosess med Vlantana Norge, for å gjennomgå de faktiske og juridiske forhold. Det foreligger en økende mengde dokumentasjon som tilsier økt alvorlighetsgrad. Vi vil konkludere med reaksjonsform i nær fremtid, forteller kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen i Postnord.

Mowi har i skrivende stund ikke kommet med sine kommentarer.

Les også: Vlantana Norge: – Vi innrømmer alt