Etter en vinter med mye ulykker, omdiskuterte kontraktsformer, krevende værforhold og trafikkbilde, er det mange som etterlyser en utvidet debatt rundt temaet vinterdrift. NLF inviterer derfor til en konstruktiv dialog mellom veieiere/byggherrer, entreprenører og utførende/underentreprenører.

Store forandringer fra 2020

Det er spesielt ansvarsfordelingen og administrasjonen av vinterdriften som nå er i endring. Dette utløser en rekke spørsmål som må besvares. Hvordan vil fylkeskommunene håndtere vinterdriften når de overtar ansvaret for fylkesvegene? Og hvordan vil Nye Veier administrere sitt ansvar for vinterdrift på sine porteføljer? 

I tillegg benyttes det mange ulike kontraktsformer og mange ulike oppgjørsformer, samt at man erfarer at utlyste kontrakter blir trukket tilbake fordi kostnadsrammene sprekker.

Åpner for etablering av faggruppe

Alt dette, og litt mer, vil NLF forsøke å ta opp til diskusjon på seminaret 3. september i Oslo. Nye Veier, Statens vegvesen og Troms og Oppland fylkeskommuner vil være til stede. Fra entreprenørsiden kommer EBA (Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg), samt NLF- medlemmer som har både erfaringer og meninger om vinterdrift. I tillegg får man innlegg fra DIFI, som vil snakke om offentlig innkjøp, og fra NLF-advokatene, som vil forsøke å trekke noen konklusjoner av seminaret med hensyn til hva NLF-medlemmene bør tenke på i denne nye situasjonen.

Etter at seminaret er avsluttet, inviteres alle frammøtte NLF-medlemmer til et kort møte for å drøfte muligheten for å etablere en faggruppe for vinterdrift.

OBS: Påmelding er påkrevd.

For mer informasjon og påmelding, klikk her!