Etter at loven om allmenngjøring i transportsektoren kom sommeren 2015, har tilsyn og kontroll av utenlandske aktørers minstelønn ved innenlands transport i Norge vært et hett tema. Mange hevdet lenge at Arbeidstilsynet slett ikke var strenge nok i sin håndheving av lovverket, som stipulerer at alle sjåfører som utfører innenlands transport i Norge skal ha norsk minstelønn.

Den siste tiden har det derimot dukket opp flere eksempler som tyder på at både håndheving og sanksjonering nå begynner å komme på plass.

100 000 kroner i overtredelsesgebyr

Etter en omfattende tilsynsprosess som startet i mars 2019, har den latviske transportøren Dinotrans nå for alvor fått merke konsekvensene av å operere utenfor lovverket.

Gjennom våren og sommeren pågikk en strid hvor Dinotrans gikk langt i å hevde at den norske minstelønnen var ulovlig, samtidig som de utilsiktet dokumenterte sine egne ukehvilbrudd. Arbeidstilsynet avviste alle klager knyttet til minstelønnens lovlighet og vedtok både tvangsmulkt og stansvarsel. Deretter valgte de å benytte en av de strengeste sanksjonene i verktøykassen.

– Det er vedtatt et overtredelsesgebyr på 100 000 kroner, som er påklaget av virksomheten. Denne klagen er nå til behandling i direktoratet, forteller seniorinspektør Morten Lien i Arbeidstilsynet.

«Regelverket skaper utfordringer for administrasjonen»

Der er likevel helt klart at saksgangen har hatt en effekt: I oktober la Dinotrans ut følgende erklæring på sine hjemmesider, med tittelen «Ny policy for Norge» (oversatt fra engelsk):

«Fra 01.11.2019 vil SIA Dinotrans ikke lenger fortsette med kabotasjekjøring i Norge, med mindre disse transportene kun har som hensikt å redusere tomkjøring mellom lastepunkter for internasjonal frakt. Det er flere grunner til dette.

Hovedgrunnen er at SIA Dinotrans' virksomhet er å tilby internasjonal transport basert på egne resultater, og ikke med utgangspunkt i nasjonale transporter.

Vi anerkjenner lokale selskapers behov for å utføre nasjonal transport.

En annen årsak til å begrense kabotasjetransporten, er utfordringene som regelverket skaper for administrasjonen.»

Se skjermdump av erklæringen under:

Foto: Skjermdump, Dinotrans.com Foto: Skjermdump, Dinotrans.com

Dinotrans: – Prinsipiell betydning

Administerende direktør Staffan Resare i Dinotrans mener på sin side at bedriften ikke har gjort noe galt.

– Vi har stilt spørsmål ved om sanksjonene fra Arbeidstilsynet er forenlige med EU-lovgivning. Vi har så langt ikke nådd frem i dette spørsmålet. Det har ikke vært snakk om å ikke følge regelverk, vi har lønnet våre sjåfører i tråd med krav fra norske myndigheter. Spørsmålet for oss har vært av prinsipiell betydning og det er derfor vi har hyret inn ekspertise.

Resare understreker samtidig at Dinotrans ikke har interesse av å drive innenriks transportvirksomhet her til lands.

– Vi har slik virksomhet i Sverige og Tyskland, men det er ikke aktuelt for Norge.

Han mener at det er virksomhetens kunder som har brutt sine plikter, og ikke Dinotrans selv.

– Da vi tok opp dette direkte med våre kunder, og publiserte erklæringen på våre hjemmesider, har dette blitt akseptert. Maksimal utnyttelse av kabotasjereglene strider mot både vår egen og kundenes policy.

Les bakgrunnen: Dinotrans mener norsk minstelønn er ulovlig