Etter åtte år kan NLA se tilbake på hvordan nordisk samarbeid har gitt slagkraft i Brussel og ledet til enigheten om EUs vegpakke (Mobility package 1, eller mobilitetspakken om du vil).

Vegpakken, som skal sikre sunn konkurranse og gode arbeidsforhold, er blant NLAs  største mål som er nådd siden organisasjonen ble stiftet 19. januar 2012. NLA representerer hele 17.000 transportbedrifter i de nordiske landene.

EU står for mer og mer av transportlovgivningen

EU står for mer og mer av transportlovgivningen, og NLA, som en felles, nordisk transportorganisasjon, skal ivareta danske, svenske, norske og finske transportbedrifters interesser i EU. Det gjelder både i Europakommisjonen, Ministerrådet og Europaparlamentet. 

NLAs styreleder, og administrerende direktør i Danske Vognmænd (DTL), Erik Østergaard, mener NLA har lykkes:

– Ved stiftelsen var ambisjonen å gi EU et bedre beslutningsgrunnlag når lover på EU-nivå skal vedtas. Målet var å bedre rammevilkårene for transportnæringen i de nordiske landene. Transportbedriftene, som medlemmer av DTL i Danmark, NLF i Norge, SÅ i Sverige og SKAL i Finland, skulle få større innflytelse på beslutningene. Vårt politiske utgangspunkt er at våre medlemmers hverdag skal være basert på like konkurransemuligheter. Vi utfordrer derfor de varierende konkurransevilkårene nordiske virksomheter utsettes for, til tross for EUs gode intensjoner om at det felles, indre markedet skal danne likhet for alle.

Begrense kabotasjekjøringen

Utgangspunktet ved stiftelsen av NLA var uttalt, nemlig at kabotasje kun skal kunne utføres i begrenset omfang. Stemmer i EU-kommisjonen den gangen snakket om et totalt liberalisert transportmarked i løpet av få år. ”Det går bare ikke”, mente de nordiske transportbedriftene – nå med én felles stemme gjennom NLA. Etter flere år lyktes NLA også å få til et sterkt samarbeid med de tyske og franske søsterorganisasjonene, henholdsvis BGL og FNTR. 

Og ganske riktig, utfordringen kom seilende med EUs vegpakker, som ble lagt fram av EU-kommisjonen i 2017.

Les hele den spennende historien bak:  Fra varslet katastrofe til nordisk seier

Direktørene fra BGL og FNTR deltar på årsmøtet. Det samme gjør den danske transportministeren, Benny Engelbrecht, og de tre nordiske ambassadørene i Danmark. 

Samarbeid på mange nivåer

– På årsmøtet skal vi gjennomgå prosessen med vegpakkene og se fremover på nye utviklingsmuligheter, forteller Østergaard.

Han viser til at Nordisk Råd – det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet, dannet i 1952, aldri har hatt transport som et av sine kjerneområder. Å bidra til et tettere nordisk samarbeid for transport på myndighetsnivå, er et viktig arbeidsområde fremover.

– Vi har hatt nordisk samarbeid på embetsmannsnivå og i organisasjonsregi. Det gjelder Nordisk Vejforum, de årlige NORDUK-møtene samt Nordisk Lastbil Union, sistnevnte som NLA fra 2012. De nordiske myndighetene har hver især hatt et tradisjonelt tett samarbeid med bransjen, og det samarbeidet ønsker vi å styrke ytterligere, avslutter styrelederen.

Les også: Her er regelverket du må forholde deg til de neste årene