Like før jul ble det kjent at løyvene til Vlantana Norge ville bli trukket tilbake, med bakgrunn i at bedriften ikke lenger kunne sies å inneha god vandel. Statens vegvesens løyveseksjon sendte ut et varsel med frist for tilbakemelding satt til 6. januar. Samme dag som fristen gikk ut, kom tilbakemeldingen fra selskapet.

«Betydelig materiell skade for Vlantana Norge»

Lastebil.no har fått innsyn i brevet som ble sendt av advokat Sandra Latotinaite på vegne av Vlantana Norge. De inneholder en rekke juridiske tolkninger som Vegvesenet måtte forholde seg til før de fattet sitt endelige vedtak om tilbakekall av løyvene. I tillegg ble det varslet både gyldighets- og erstatningssøksmål, med bakgrunn i at vedtaket om tilbakekall av løyver vil «innebære en betydelig materiell skade for Vlantana Norge».

I tillegg oppgir Latotinaite at det vil bli aktuelt å ta opp saken med EFTA-domstolen.

Advokat Sandra Latotinaite representerer Vlantana Norge. Hun er også styremedlem i bedriften. Foto: Stein Inge Stølen / B.T. Stokke AS Advokat Sandra Latotinaite representerer Vlantana Norge. Hun er også styremedlem i bedriften. Foto: Stein Inge Stølen / B.T. Stokke AS

Vegvesenet viser til en lang rekke brudd

I korte trekk hevder Latotinaite at det må foreligge en rettskraftig dom før kravet til vandel kan anses som ikke oppfylt, og viser til EU-forordning 1071/2009. 

Dette hindret ikke Vegvesenet å fatte sin beslutning om å trekke tilbake samtlige av selskapets 85 løyver. I en pressemelding oppgis vandelen som brutt fordi det blant annet er avdekket alvorlige brudd på kjøre- og hviletid, manglende utlevering av lovpålagt dokumentasjon, systematisk feilregistrering av timelister, brudd på allmenngjort lønn og manglende utbetaling av lønn til ansatte.

Bekrefter intensjon om å gå til rettslige skritt

– Innholdet i brevet av 6. januar gjelder fortsatt. Vi er uenig med SVV sin forståelse av faktiske og juridiske forhold. En naturlig følge er å få prøvet saken rettslig i de rette instanser, inkludert EFTA-domstolen. Når dette vil skje er for tidlig å si noe om. Før vi eventuelt går til rettslige skritt vil vi klage på vedtaket, skriver Latotinaite i en e-post til Lastebil.no.

Under er advokatens oppsummering i brevet, gjengitt i sin helhet.

Les også: Her er Vlantana Norge-skandalen oppsummert