På bakgrunn av forhold som ble avdekket i en foretakskontroll av Vlantana Norge AS gjort av Statens vegvesen og Arbeidstilsynet, fattet Vegvesenet 17. februar 2020 vedtak om å  tilbakekalle selskapets transportløyver. Vlantana påklaget vedtaket 10. mars.

Vedtaket ble gitt oppsettende virkning og løyvene ble ikke tilbakekalt av Vegvesenet. Det norske Vlantana-selskapet, som var innehaver av løyvene, meldte seg selv oppløst fra 24. februar 2020.

Anmeldt, ikke dømt

– Vi har kommet til at det ikke var hjemmel for å tilbakekalle løyvet i dette tilfellet. For at vilkåret om «god vandel» ikke lenger skal være oppfylt må det minst foreligge enten dom eller sanksjoner for overtredelse av kravene. Selv om Vlantana Norge på vedtakstidspunktet var anmeldt for slike overtredelser var ikke selskapet dømt eller ilagt sanksjoner, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Vegdirektoratet.

Forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 6 tredje ledd fastsetter vilkårene som skal legges til grunn for «god vandel».

– Dette er et historisk vedak om oppheving i en historisk sak om tilbakekall om løyver, uttalte Latotinaite i Øvre Romerike tingrett i dag.

Les oppsummeringen av Vlantana Norge-saken her