Frem til nå har brudd på reglene om kabotasje blitt håndhevet ved å anmelde forholdet til politiet. For kort tid siden kom beskjeden om at kontrollmyndighetene fra 1. mars kan gi gebyr for overtredelser av regelverket. Norges Lastebileier-Forbund har arbeidet lenge for å få gjennomslag for denne saken og ønsker endringen velkommen.

Kan holde tilbake kjøretøy

Da saken ble kjent, ble det klart at NLF var kritisk til at regelverket tilsynelatende ikke ga kontrollørene mulighet til å holde tilbake kjøretøy inntil gebyrene ble betalt. NLF var derfor bekymret for at fraværet av denne muligheten kunne risikere å undergrave bestemmelsene i praksis.

Nå er det imidlertid brakt klarhet i regelverket.

NLF-advokat Christian Arnkværn hos Advokatfirmaet Vectio har sett nærmere på regelverket og mener den nye forskriften om gebyr for visse overtredelser av yrkestransportregelverket av 2. februar 2024, har gitt hjemmel til å holde tilbake kjøretøy gjennom Yrkestransportloven.

Spesielt presiserer paragraf 41.a dette:

«Den som har fullmakt til å føre kontroll etter denne loven, kan holde tilbake motorvogn og kjøretøy som blir trukket av motorvogn, dersom eieren har fått eller sannsynligvis vil få bot eller overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. Likestilt med eieren er den som har disposisjonsrett over motorvogna eller kjøretøyet som blir trukket av motorvogna.

Det kan bare treffes beslutning om tilbakehold når det er nødvendig for å sikre betaling av bot, overtredelsesgebyr og eventuelle kostnader knyttet til gjennomføringen av tilbakeholdet, og når slikt tilbakehold er forholdsmessig. Ved vurderingen skal det tas hensyn til størrelsen på boten eller overtredelsesgebyret, typen brudd og forholdene ellers.»

Les også: Brudd på kabotasjereglene kan bøtelegges med 60.000 kroner

Har god dekning

– Jeg tror derfor kontrollmyndigheten har god dekning for å holde tilbake de aktuelle kjøretøyene, såfremt gebyret anses stort nok til at det er forholdsmessig, sier Arnkværn.

Etter tilbakemeldinger NLF har fått fra utekontrollen, bekrefter de at dette stemmer.

Det er mulig å holde et kjøretøy tilbake for å sikre betaling i de tilfellene der gebyret som ilegges er på 5000 kroner eller mer. Dette kan imidlertid kun gjøres i de tilfeller der gebyret gjelder foretaket.

Disse bruddene på regler for yrkestransportregelverket gir gebyr på 60 000 kroner:

Ulovlig kabotasje:

  • der det ikke kan dokumenteres innkommende internasjonal transport
  • der kabotasje er utført mer enn sju dager etter at siste internasjonale tur ble avsluttet
  • der det er utført mer enn tre kabotasjeturer med grunnlag i fellesskapstillatelsen etter den grensekryssende transporten
  • der det er kjørt mer enn én transittkabotasje
  • der det er utført transittkabotasje mer enn tre dager etter ankomst til Norge uten last

Om kabotasje:

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme. Før en kabotasjetransport kan starte, må hele den internasjonale lasten være levert. En kan da innenfor et vindu på 7 dager gjennomføre 3 transportoppdrag. Før en kan utføre ett nytt oppdrag, må en ankomme Norge på nytt, med en internasjonal last tidlig 4 dager etter forrige kabotasjeoppdrag ble avsluttet. Kabotasjekjøring i strid med disse vilkårene er ulovlig.