NLF

Nytt fra NLF – uke 17, 2021

Takk for sist!

500 medlemmer var innom NLS digitale tariff- og arbeidsgiverkonferanse. Fikk du den ikke med deg, eller vil se noe om igjen, har vi opptaket klart.

Gå til tariff- og arbeidsgiverkonferansen på lastebil.no (krever innlogging)

Nytt om grensepassering:

Flere tilreisende sjåfører bortvises på grensen – NLF arbeider for endring av praksis

NLF har den siste tiden mottatt henvendelser fra flere medlemsbedrifter som opplever at utenlandske ansatte blir avvist på grensen, stikk i strid med praksisen de har opplevd fram til nå.

Bortvisningsvedtakene er som oftest fattet på bakgrunn av at arbeidsgiverne angivelig har ikke har gitt tilstrekkelig dokumentasjon på hvorfor arbeidstakerne må gis unntak fra innreiserestriksjonene. De har imidlertid ikke blitt kontaktet av politiet og gitt anledning til å supplere med ytterligere dokumentasjon før vedtaket er fattet.

NLF har tatt disse meldingene videre til våre kontakter hos myndighetene, og arbeider for at politiets instruks endres. Vi har også bedt om at grensepolitiet snarest må innføre en praksis der arbeidsgiver blir kontaktet og gitt mulighet til å ettersende ytterligere dokumentasjon før det vedtas bortvisning på dette grunnlaget.

Regjeringen opplyste forrige uke om at dagens innreiserestriksjoner videreføres til 12. mai, og at de før den tid skal vurdere om restriksjonene skal videreføres eller mykes opp. Vi anbefaler på bakgrunn av dette at alle med utenlandske ansatte forsøker å forlenge oppholdet deres i Norge, slik at man ikke opplever bortfall av arbeidskraft dersom de ikke skulle komme inn igjen etter hjemreise. For dem som planlegger å ta inn utenlandsk arbeidskraft under nåværende restriksjoner på innreise, anbefaler vi å forklare grundig at følgende kriterier er oppfylt i skjemaet sjåførene viser på grensen: 

  • Arbeidet som skal utføres må være direkte knyttet til evnen til å ivareta kontinuiteten i den kritiske samfunnsfunksjonen.
  • Arbeidet kan ikke utsettes uten at det vil medføre en uakseptabel svekkelse i evnen til å opprettholde kontinuiteten i funksjonen.

Gå til regjeringens skjema: Dokumentasjon fra arbeids- eller oppdragsgiver, unntak fra innreiserestriksjoner for utenlandsk personell i kritisk samfunnsfunksjon

Forlenger unntak for grensekryssende sjåfører

I utgangspunktet skal alle som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, testes ved grensen. For å sikre forsyning og beredskap har det vært gitt et unntak for grensekryssende yrkessjåfører. Regjeringen forlenger unntaket videre etter råd fra Helsedirektoratet. Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vil, sammen med vegtransportnæringen, se på andre tiltak for å redusere risikoen for smitte.

Tidligere har regjeringen videreført innstramningene i innreiserestriksjonene til og med 12. mai. De ble innført 29. januar 2021. 

Les mer i nyhet fra Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet

Nytt om veg:

Saggrenda–Elgsjø: Åpent møte

Tirsdag 27. april holder Statens vegvesen åpent folkemøte om E134 Saggrenda–Elgsjø på Teams kl. 17-19. Du kan sende inn spørsmål til prosjektet i forkant. Etter møtet kan man avtale eget kontormøte dagen etter, onsdag 28. april, enten digitalt eller ved fysisk oppmøte hos Statens vegvesen i Notodden. Siste frist for å sende inn synspunkter på reguleringsplanen er 21. mai.

Les mer og delta på møtet via Statens vegvesen

E6 Gyllan–Kvål: Informasjonsmøte

Nye Veier ønsker velkommen til digitalt informasjonsmøte om E6 Gyllan–Kvål torsdag 29. april kl. 18–20. Temaet for møtet er det nye traséforslaget ved Hovin.

Les mer i nyhet fra Nye Veier

Nytt sykkelsymbol i vegbanen

Et nytt sykkelsymbol, Sharrows, skal bidra til økt fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet for syklister på norske veger. Delesymbol er oppmerking i vegbanen med pil og sykkelsymbol, og skal informere bilistene om å dele vegen med syklister. Ifølge Statens vegvesen skal symbolet prege viktige sykkelruter og der det er nødvendig å synliggjøre syklister for bilister. 

Les nyhet fra Statens vegvesen

Tusen kilometer med riksveger får ny asfalt

I disse dager inngår Statens vegvesen 27 kontrakter til en samlet verdi av 1 250 millioner kroner for vedlikehold av vegdekkene på tusen kilometer riksveger. Arbeidene starter i mai, og vil vare til september. Nær 1 million tonn asfalt skal legges på riksvegene. For det meste skal lengre strekninger reasfalteres, og enkelte steder må også fundamentet forsterkes før nytt dekke kan legges.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Se oversikt over strekningene som skal asfalteres (ArcGis-kart)

Mer nytt fra myndighetene:

Bli med på Bransjedagene 2021

Hva betyr kravene til bærekraft for bransjen vår? Statens vegvesen inviterer til Bransjedagene 2021, som går av stabelen onsdag og torsdag denne uka. Alle er velkomne, men du må melde deg på for å kunne delta.

Første dag, onsdag 29. april kl. 12-16, står arbeidsmiljø på agendaen. Det blir sett på NTP, arbeidsulykker, forebygging av uønskede hendelser og konfliktnivået i bransjen.  

Torsdag er ytre miljø og klima sin tur. Dagens starter kl. 8.30 med regjeringens handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser, så blir det sirkulærøkonomi og levetid, før dagen avsluttes kl. 10.45-12 med nye kontrakts- og samarbeidsformer grunnet kravene til bærekraft.

Du kan melde deg på her hos Statens vegvesen

Støtten til elektriske varebiler kuttes igjen

Onsdag 19. mai reduseres støttesatsene for kjøp av elektrisk varebil fra 40 til 30 prosent. Det er andre gang på et halvt år Enova kutter støtten til elektriske varebiler. Sist ordningen ble lagt om var i november 2020, også da ble den betydelig svekket, til stor motstand fra bransjen.

Les mer i nyhet fra Enova

Ny rapport: Støtter anbefaling om Alnabru som sentral jernbaneterminal

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Metier OEC og Vista Analyse AS gjennomført en ekstern kvalitetssikring av Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning om godsterminalstruktur i Oslofjordområdet. Rapporten (KS1) anbefaler at Alnabru bør beholdes som sentral jernbaneterminal i Oslofjord-området.

Les mer i nyhet fra Samferdselsdepartementet

Foreslår unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger

Regjeringen har lagt fram et forslag om unntak i arbeidsavklaringspengene (AAP), som innebærer at det skal kunne gis forlengelse av stønadsperioden til personer som har hatt langvarig ventetid på behandling i helsevesenet i løpet av stønadsperioden. Muligheten til forlenget stønadsperiode vil være inntil to år, på linje med gjeldende unntaksbestemmelser.

Les mer i nyhet fra Arbeids- og sosialdepartementet

Neste nyhetsbrev kommer om én uke!