NLF

Nytt fra NLF – uke 21, 2021

Webinar: Lær mer om informasjons- og påseplikten

Alle som bestiller godstransport på vei, må ha kjennskap til relevante lover og regler. Man har en plikt til å informere om regelverket ved kjøp av transporttjenester, og man har en plikt til å påse at regelverket følges. Men hvordan skal dette løses på en best mulig måte?

I morgen, onsdag 26. mai, kan du få mer informasjon om transportkjøpers ansvar og forslag til gode rutiner i et digtalt seminar. Deltakelse er gratis, men du må melde deg på for å få lenke tilsendt. Seminaret varer én time, og du kan velge mellom dag- eller kveldstid, enten kl. 12–13 eller kl. 18–19.

Meld deg på her på lastebil.no

Påminnelse: Seminar om EUs grønne vekststrategi

Har du husket å melde deg på det digitale seminaret om “European Green Deal” onsdag 26. mai kl. 10-11:15? Hvis ikke, kan du fortsatt melde deg på via e-post til Solvej Karlslund på assistant1@nla.eu

Programmet ser du hos NLA

Viktig seier for lastebileierne i kartellsaken

Advokatfirmaene som hjelper lastebileierne, vant siste runde i Amsterdam-domstolen i søksmålet mot lastebilprodusentene. Domstolen avviste lastebilprodusentenes argumenter om at saksøkerne ikke ble påført noen skader, og at søksmålene skulle strykes. Denne dommen gjelder den "første bølgen" med klienter, men den vil være av betydning for alle som har klaget. Sakene blir ført for samme domstol og med samme dommer. Derfor forutsetter denne dommen det som vil bli gitt i senere saksbehandling, og det er usannsynlig at retten vil ombestemme seg underveis, melder NLFs samarbeidspartner i kartellsaken, advokatfirmaet Hausfeld & Co LLP.

Dommen foreligger ikke på engelsk ennå, så vi kommer tilbake med mer senere. 

Les tidligere sak om kartellsaken på lastebil.no

Tariffoppgjøret 2021: De nye minstelønnssatsene

Tariffoppgjøret 2021 er nå i havn også for Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebileier-Forbund. Det gis et generelt lønnstillegg på kr 2,25 per time, i tillegg til et lavlønnstillegg på kr 1,00 per time til alle arbeidstakere omfattet av Godsoverenskomsten 2020. Minstelønnssatsen fra 1. april 2021 blir som følger:

Distribusjons- og nærtransport (37,5 timers uke) 
0-3 års ansiennitet: kr 30 236,50 (kr 185,50 per time)
3-6 års ansiennitet: kr 30 562,50 (kr 187,50 per time)
Over 6 års ansiennitet: kr 30 888,50 (kr 189,50 per time)

Langtransport
Produktiv tid: kr 118,66 per time
Passiv tid: kr 51,02 per time (43 % av sats for produktiv tid)

Fagbrevtillegget på kr 9,00 per time, for all transport, forblir som før.

Minstelønnssatser, normallønnssatser og personlige tillegg i aktuelle overenskomster forhøyes med kr 3,25, med mindre annet er avtalt mellom partene. Arbeidstakere sluttet i bedriften før vedtakelsen, samt overtidstillegg, skifttillegg mv. for arbeid utført før vedtakelsen, endres ikke i etterkant.

Nytt om veg:

E6 Innlandet: Kolonnekjøring for modulvogntog

Mellom 24. mai og 22. juni skal Veidekke legge asfalt på E6 mellom Øyer og Tretten på oppdrag for Statens vegvesen. Arbeidet foregår på kvelds- og nattestid mellom kl. 20:00 og 06:00, fra søndag kveld til lørdag morgen. Det er skiltet omkjøring om fv. 2522, mens det blir kolonne for modulvogntog kl. 01:00 og 03:30.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

E6 Innlandet: Tunnelarbeider i sommer

De tre tunnelene Korslund, Morskog og Espa, som ligger på E6 langs Mjøsa i sør, skal få nye evakueringslys. Arbeidet med utskiftingen av de gamle lysene skjer om natta gjennom hele sommeren. Da blir trafikken ledet gjennom det ene av tunnelenes to løp. Arbeidet er allerede i gang, og vil pågå ut august på kvelds- og nattestid kl. 22:00-05:30, fra mandag kveld til fredag morgen.

– Med tovegs trafikk i ett løp er det nedsatt hastighet. Vi oppfordrer alle trafikanter til å respektere den nedsatte fartsgrensen og gjerne beregne litt mer tid enn vanlig, sier Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

E39 Rogaland: Forbedret trafikksikkerhet mellom Vikeså og Bue

– Vi fjerner kratt og trær for å bedre sikten langs vegen. Vi skifter og forsterker eksisterende rekkverk der det er nødvendig. Og vi fjerner eller sikrer elementer som kan gi bråstans ved utforkjøring. Dette kan være snakk om store steiner, stubber, trær og dype bekkeløp. Det kan også være aktuelt å sette opp rekkverk på flere steder enn i dag, sier byggeleder Einar Hauge i Statens vegvesen.

Arbeidet mellom Vikeså og Bue starter neste uke (uke 22), og skal være ferdig innen utgangen av august. Både dirigering og lys vil bli brukt for å styre trafikken mens vegen vedlikeholdes.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Nye kontrakter for grønnere drift av riksvegene

Fra 1. september har Statens vegvesen inngått åtte nye driftskontrakter. Det gjelder kontrakter for drift av 3500 kilometer riksveger fra Haugesund i sør til Nordkapp i nord. De fleste kontraktene gjelder for fem år, og den samlede verdien er på 4 milliarder kroner.

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene i alle sine kontrakter, og i en av kontraktene blir klimaavtrykket avgjørende for hvem som får kontrakten.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Av de åtte, har Mesta og Statens vegvesen signert tre kontrakter: For Haugesund, Bergen og Sunnfjord. Mesta får med det ansvaret for drift og vedlikehold av de viktigste vegene gjennom store deler av Vestland. 

Les mer i pressemelding fra Mesta

Sjekk høydebegrensningene langs ruta

Statens vegvesen oppfordrer tungbilsjåførene innstendig om å sjekke høydebegrensningene som gjelder langs ruta ved frakt av høy last. Det er alltid føreren av kjøretøyet som har ansvaret for at lasta ikke er for høy, og at den er forsvarlig sikret.

Informasjon om høydebegrensninger på vegnettet finnes i Statens vegvesens digitale vegkart. Ute på vegen er maksimal tillatt kjøretøyhøyde skiltet før tunnelene. Høydebegrensningene blir gjentatt på høydeanvisere i tunnelåpningene. 

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Nytt fra myndighetene:

Mer effektiv håndheving av brudd på kabotasjereglene

Statens vegvesen på høring forslag til endring i yrkestransportloven og forslag til ny forskrift om overtredelsesgebyr. Forslagene gjelder i hovedsak brudd på kabotasjereglene. 

– Dette forslaget sikrer en mer effektiv oppfølging av brudd på kabotasjeregelverket. Det vil være en effektiv håndheving med allmennpreventiv effekt, ved at det ilegges en reaksjon på overtredelsen med en gang den avdekkes og at den som må betale er transportselskapet og ikke sjåføren. Dette vil kunne gi bedre etterlevelse av regelverket og bidra til lik konkurranse, samt bedre trafikksikkerheten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Klart for utbygging av Bypakke Ålesund

De viktigste prosjektene i bypakke Ålesund, som nå er vedtatt, er bygging av ny innfartsveg øst-vest (E136 Breivika–Lerstad og videre til Campus), ny gateterminal med kollektivtraseer i tilkomstgatene, samt sykkelfelt over den nye Brosundbrua og gangpassasje under denne og Hellebrua langs Brosundet. I tillegg kommer utvikling av kollektivknutepunkt ved Campus og Ålesund sykehus og tiltak for fremkommelighet for buss. 

Økonomisk ramme for pakken er på om lag 4 milliarder kroner, og det er lagt opp til bompengeinnkreving i inntil 15 år.

Tidligere i år vedtok regjeringen Bypakke Tromsø, som du kan  lese om her.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Kompensasjonsordningen: Ny søknadsrunde åpner 9. juni

Regjeringens kompensasjonsordning er forsterket og forbedret. Men omleggingen til nytt statsstøtterettslig regelverk har ført til at neste søknadsrunde er forsinket, og først åpner 9. juni.

Les mer i nyhet fra Nærings- og fiskeridepartementet

Svar på spørsmål om Nasjonal transportplan

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har stilt samferdselsminister Knut Arild Hareide over 260 skriftlige spørsmål om Nasjonal transportplan (NTP). Nå har han snart besvart alle. 

Les svarene og les mer om NTP hos Samferdselsdepartementet

Norge er best på trafikksikkerhet

Norge og Sverige har den laveste dødsrisikoen på sine veier, ifølge en EU-rapport. I begge land var det rekordlave 18 trafikkdrepte per million innbyggere.

Norge har hatt en nedgang i antall drepte de siste årene. Dødsrisikoen i 2020 er 11 prosent lavere enn i 2019, mens nedgangen de siste 10 årene er på hele 54 prosent. Med denne nedgangen oppfyller Norge det opprinnelige målet om en halvering av antallet drepte på ti år.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Samferdselsdepartementet har delt ut midler til trafikksikkerhet

Samferdselsdepartementet har delt ut fire millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak landet rundt. Av denne potten har NLF fått 100 000 kroner til den landsdekkende trafikksikkerhetskampanjen "Venner på veien". Beløpet skal benyttes til en ny infomasjonsfilm og -materiell til bruk i grunnskolen.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Regulering av grunnbeløpet

Grunnbeløpet (G) i folketrygden øker med 4,98 prosent fra 101 351 til 106 399 kroner (1G) fra 1. mai 2021. 

Les mer i pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Innreiserestriksjoner: Endringer for utlendinger som er bosatt i Norge

Det er ikke lenger et krav om å være registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge for å få rett til innreise etter innreiserestriksjonsregelverket som ble innført for å begrense spredning av covid-19. Personer som bor i Norge, men ikke har registrert seg som bosatt, vil ha mulighet til å dokumentere dette på annen måte. 

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i reglene for karantenehotell

Regjeringen endrer reglene for karantenehotell slik at blant annet reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte slipper å være på karantenehotell. Endringene gjelder fra 27. mai.

Les mer i pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet

Andre nyheter:

Bli med på Vägtransportfokus 2.-3. juni

På Vägtransportfokus 2021 møter du representanter for kjøretøyprodusenter, påbyggere, myndigheter, politikere, eksperter og bedrifter av relevans for deg i din hverdag i transportbransjen. Arrangør er Elmia Lastbil, Lastfordonsgruppen og Trailer Magazine.

Les programmet og se sendingen live hos Elmia

Trailer Trucking Festival flyttes til oktober

Trailer Trucking Festival på Mantorp Park i Sverige er flyttet til 8.–9. oktober 2021, istedenfor 27.–28. august. 

Les mer på festivalens egne nettsider

Salgsstart på elektriske eSprinter varebil

Mercedes-Benz eSprinter varebil er et elektrisk alternativ for bylogistikk. Rekkevidden er opptil 155 kilometer (WLTP), og den kan hurtiglades med opptil 80 kW. Introduksjonsprisen starter på kr 539 900.

Les mer i pressemelding fra Mercedes-Benz Norge

Neste nyhetsbrev kommer om én uke.

Har du innspill eller kommentarer til nyhetsbrevet? Ta kontakt med Helen Karlsen på  hk@lastebil.no eller tlf. 900 12715. Ris og ros tas gjerne imot!