NLF

Nytt fra NLF – uke 32, 2021

Medlemsmøte om dekk i morgen kl. 17

Onsdag 11. august kl. 17 blir medlemsmøtet sendt direkte fra Dekkmann på Gol. Her møter du dekkguru Torleiv Haukenes. I tillegg kommer forbundsleder Tore Velten, administrerende direktør Geir A. Mo og markedsdirektør Kjell Olafsrud i NLF.

Delta på medlemsmøtet (på vanlig måte) via lastebil.no

Møt oss i Gol, Skei, Førde, Bergen eller Jondalen!

NLFs Transportturné startet i Oslo i går, og besøker denne uka Gol, Skei, Førde, Bergen og Jondalen (Hardanger). Er du i nærheten av disse stedene? Ja, da håper vi du tar deg tid til å komme bortom turnétraileren for en prat eller bli med på noe av det som skjer!

Kan du ikke komme, eller går glipp av noe, vil vi både direktesende og ta opp arrangementer og møter.

Les mer om arrangementer, se reiserute og følg/se opptak av digitale sendinger (lastebil.no)

Møt oss på Arendalsuka!

Du kan også besøke turnetraileren vår under Arendalsuka 2021. NLF er representert på Arendalsuka fra 16. til 20. august, og turnétraileren vår er på plass i Rådhusgaten med arrangementer hver dag. Her vil du hele uka treffe på lokale og regionale NLF-representanter, i tillegg til enkelte fra NLF sentralt. Besøk vår stand og slå av en prat, da vel!

Se NLFs program under Arendalsuka på lastebil.no 
 

Nytt om veg:

E6 og rv. 22 ved Olavsgård: Vegarbeid i lang tid framover

I E6-krysset på Hvam ved Olavsgård skal på- og avkjøringsrampene i sør- og nordgående retning utvides for å gi plass til kollektivfelt. I tillegg skal det bygges et 250 meter langt kollektivfelt langs riksveg 22 forbi Olavsgård. 150 meter av gang- og sykkelvegen langs riksveg 22 i krysset blir endret, og under den nye påkjøringsrampen blir det bygd en gang- og sykkelundergang.

–  Mens arbeidet pågår i kryssområdet, må trafikantene på E6 og riksveg 22 i enkelte perioder belage seg på noe ventetid, nedsatt hastighet og lengre køer enn vanlig, sier John Kristian Braatorp Ricardi i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E6 ved Fredrikstad: Redusert kapasitet til våren 2022

Under byggingen av ny Årum bru på riksveg 22 i Fredrikstad, blir det ulike trafikkomlegginger fram til februar 2022. Dette får følger for E6, da brua, som er en viktig vegforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad, går over E6. 

– Vi må legge om vegen for å starte arbeidet med brudekket på den nye brua. Trafikkomleggingen vil skje i flere omganger og vare til slutten av februar 2022. Brudekket skal bygges i to etapper. Vi må stenge to felt i anleggsperioden og flytte all trafikken over på en side, mens vi jobber på den andre siden. Så må vi tilsvarende legge all trafikken over på den andre siden for å jobbe videre. Dette vil medføre redusert kapasitet og utfordringer for trafikken på E6, sier Thormod Aasgaard i Statens vegvesen.

Les mer i pressemelding fra Statens vegvesen

Fv. 24 i Innlandet: Odalsvegen stengt i fire uker

Fylkesveg 24 i Innlandet er helt stengt ved Vallset til og med 10. september grunnet vegutbedring. Den er også kjent som Odalsvegen, og er mye brukt til omkjøring.

Statens vegvesen oppfordrer tungbilene til å kjøre via E6 på Kløfta. Rv. 2 via Elverum kan være et alternativ. Den korteste omkjøringsvegen er kun godkjent for BK8, og her forventer vi kontroller. NLF Innlandet har klaget på løsningen med helstengt veg i fire uker, i tillegg til å be om bedre skilting.

Les mer i nyhet fra Innlandet fylkeskommune

Sandvika: Grinienga bru stengt

Grinienga bru i Bærum er stengt for asfaltering tirsdag til fredag i uke 32. Grinienga bru knytter Ringeriksveien mot Bærumsveien. Bussen vil gå som normalt, for alle andre blir det skiltet omkjøring. Arbeidet er væravhengig, og av den grunn kan arbeidene bli skjøvet på i tid.

Les mer hos Statens vegvesen

Nytt fra myndighetene:

Gjennomgang av rutinene for tunneler på riksveger

Etter hendelsene i Trodalstunnelen og Fjærlandstunnelen nylig, hvor stein ramlet ned fra taket, har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen om å gå gjennom og vurdere gjeldende tunnelrutiner. 

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Fortsatt krav til helseattest for eldre bilførere

27. mai vedtok Stortinget at regjeringen skulle oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere fra senest 1. august. Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide konkludert med at det ikke vil være forsvarlig å gjennomføre denne endringen.

– Tryggheten til alle som ferdes i trafikken må ivaretas. En obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører. Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les mer i pressemelding fra Samferdselsdepartementet

Nytt om forskning, innovasjon og utvikling:

Hvor smal kan vegen bli?

Smalere veger er billigere å bygge, men gjør det utfordrende å stanse i vegkanten og plassere trafikkskilt etter dagens retningslinjer. Samferdselsdepartementet har åpnet for at det kan bygges firefeltsveger med midtdeler ned til en halv meter der fartsgrensen er opptil 110 km/t. Sintef har vurdert konsekvensene av dette.  

Sintef har i en rapport beskrevet hvordan dette er løst på eksisterende smale firefeltsveger. Rapporten skisserer mulige løsninger, hvorav fire løsninger er foreslått videre bearbeidet gjennom forsøk i kjøresimulator. En litteraturstudie om vegskulders bredde og trafikksikkerhet med noen forslag til avbøtende tiltak der vegskulderen er under to meter.

Les mer i nyhet fra Sintef 

Hvordan beveger en flytebru seg?

Lange, flytende strukturer beveger seg som følge av ytre påvirkninger, eller laster som kommer fra miljøet. I designfasen av flytebruer trenger bruingeniører en nøyaktig metode for å beregne hvordan bruer vil respondere på de ytre påvirkningene. Et forskningsarbeid har bidratt til viktig matematisk reformulering av hvordan en flytebru vil reagere dynamisk på vindlaster. 

-Papinuttis arbeid er et viktig bidrag for alle bruingeniører som jobber med flytende konstruksjoner, og det er spesielt nyttig at vi kan bruke hans beregningsmodeller i praksis mens vi er i designfasen av den fremtidige  flytebrua over Bjørnafjorden, sier Mathias Egeland Eidem i Statens vegvesen.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren: Tester «grønn» asfalt

Et riggområde på E18 Vestkorridoren blir pilotområde når Skanska tester ut sin nye klimanøytrale asfalt. I klimanøytral asfalt er bitumen, det tradisjonelle bindemiddelet i asfaltproduksjon, erstattet med et fossilfritt biobindemiddel. Andelen gjenbrukt asfalt i tilslaget, økes til rundt 40 prosent. Ved også å drifte fabrikk og maskinpark på biobrensel, vil CO2-avtrykket gå i null, i følge Skanska. På riggområdet på Lysaker skal det legges rundt 375 tonn asfalt, og dette vil gi en innsparing på 18 000 kg CO2-ekvivalenter sammenlignet med "vanlig" asfalt.

Les mer i nyhet fra Statens vegvesen

Andre nyheter:

Hva skjer av treff, messer og konferanser i høst?

Heldigvis begynner verden å nærme seg normaltilstand, og det betyr mer aktivitet utover. NLF er i gang med sin transportturné, og ellers har tungt.no har laget en oversikt over hva som skjer av lastebiltreff, -messer og -konferanser i høst.

Se hele oversikten til tungt.no

Neste nyhetsbrev kommer om én uke! Følg ellers med på lastebil.no og NLFs Facebook-side for reportasjer og flere nyheter. Har du tips, ris eller ros? Send det til Helen Karlsen på e-post  hk@lastebil.no eller telefon 900 12 715.